ÖSYS-LYS Divan Edebiyatı Soruları-4

Divan Edebiyatı ders notları

1. Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, --------
Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) doğa güzelliklerinden söz eden nesib ya da teş-bib bölümüdür
B) asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgâh bölümüdür
C) kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı methiye bölümüdür
D) şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür
E) şairin adının da geçtiği tegazzül bölümüdür
(2007-ÖSYS)


2.
I. Hicivleriyle ünlüdür. (Nef’î)
II. Hayriyye ve Hayrâbâd adlı ünlü mesnevilerin şairidir. (Nâbî)
III. Ünlenmesini Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi sağlamıştır. (Şeyh Gâlip)
IV. Süslü nesrin en güzel örneklerinden biri olan Tazarrunâme’nin yazarıdır. (Kâtip Çelebi)
V. Keşfü’z-Zünûn adında bir ansiklopedi kaleme almış, bu yapıtta yaklaşık 10 bin yazar ve 15 bin eser tanıtmıştır. (Sinan Paşa)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.
(2008-ÖSYS)


3. Divan şiirinin İran edebiyatından aktarılmış, şaire -------- bir estetiği vardır. Sevgilinin boyundan posundan başlayarak saçları, kaşları, gözleri, kirpikleri, ağzı, dişleri, dudakları, yanakları -------- adı verilen, hazır benzetmelerle anlatılır, övülür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) örnekler sunan – istiare
B) özgürlük tanımayan – mazmun
C) yön gösteren – mecaz-ı mürsel
D) konu seçme olanağı vermeyen – tenasüp
E) kolaylık sağlayan – teşhis ve intak
(2009-ÖSYS)


4.
Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var
Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var

Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın
Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
A) Muhammes
B) Şarkı
C) Rubai
D) Gazel
E) Mesnevî
(2010-LYS)


5. Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:
(I) Sanatta kurallara bağlı olmak,
(II) öncelikle konuşma dilinden yararlanmak,
(III) yüksek tabakaya seslenmek,
(IV) belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak,
(V) Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
(2010-LYS)


6. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere hikemî gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle -------- ün salmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) Bâkî
B) Fuzûlî
C) Nedîm
D) Nef’î
E) Nâbî
(2010-LYS)


7.
I. Gülşehrî
II. Nef'î
III. Şeyh Galip
IV. Fuzulî
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Siham-ı Kaza
B) Mantıku't-Tayr
C) Hayriyye
D) Hüsn ü Aşk
E) Şikâyetnâme
(2011-LYS)


8.
I. Heşt Behişt
II. Sefaretnâme-i Fransa
III. Mecalisü'n-Nefâis
IV. Tezkiretü'ş-Şuara
V. Makalât
Yukarıda verilenlerden hangileri aynı yazınsal türe ait yapıtlardır?
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, V
D) II, IV, V
E) III, IV, V
(2011-LYS)


9.
I. Sebk-i Hindi
II. Mahallîleşme Akımı
III. Süslü Nesir
Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) Nergisî
B) Neşatî
C) Nedim
D) Necatî
E) Enderunlu Vasıf
(2011-LYS)


10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, birlikte verilen nazım biçiminde yazılmış yapıtlarıyla ünlenmemiştir?
A) Fuzuli - Gazel
B) Nedim - Şarkı
C) Baki - Mesnevi
D) Ziya Paşa - Terkib-i Bent
E) Nefi - Kaside
(2011-LYS)


CEVAPLAR: 1- E   2- E   3- B   4- D   5- B   6- E   7- C   8- B   9- D   10- C

Soruların devamı için tıklayın