ÖSYS-LYS'de Çıkmış Servet-i Fünun Soruları-3

Servet-i Fünun ders notları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin bir özelliği değildir?
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma
(2008-ÖSYS)


2. Servet-i Fünun edebiyatında (I) sürrealizm akımının etkileri görülür. Bu yolla şiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Servet-i Fünun edebiyatının sanatçıları (II) dili sadelikten uzaklaştırmışlardır(III) Aruz ölçüsünü, kullandıkları dile başarıyla uygulamaları, onların bir başka özelliğidir. Batı edebiyatında gelişen (IV) sone, terzarima gibi nazım şekillerini kullanmış, ayrıca (V) klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan müstezadı değiştirerek “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I.nin yerine “parnasizm ve sembolizm akımlarının” getirilmeli
B) II.nin yerine “dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır” getirilmeli
C) III.nün yerine “hece ölçüsünü” getirilmeli
D) IV.nün yerine “tuyug, bent” getirilmeli
E) V.nin yerine “halk şiiri” getirilmeli
(2009-ÖSYS)


3. -------- idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. -------- Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. -------- orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Araba Sevdası’nda – Muhsin Bey’de – Şemsa’da
B) Yâdigarlarım’da – Zavallı Kız’da – Karabibik’te
C) Handan’da – Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta – Hüseyin Fellah’ta – Paris’te
Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnû’da – Kırık Hayatlar’da
(2009-ÖSYS)


4. Servet-i Fünûn Edebiyatını oluşturan şairler arasında --------, --------; öykücü ve romancılar arasında --------, -------- adlarını sayabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin
B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sâmi’nin – Nabizade Nâzım’ın
D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
(2010-LYS)


5. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.
B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.
D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.
(2010-LYS)


6. Tarih, coğrafya, gezi, dil bilgisi gibi çok değişik konularda yapıtlar veren ve son derece üretken bir yazar olan --------, daha çok denemeleri, muhasebeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onun bu tarz yapıtları, Türkiye'nin 1890'dan sonraki kırk yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Rasim
B) Kenan Hulusi Koray
C) Mithat Cemal Kuntay
D) Ali Canip Yöntem
E) Tahsin Nahit
(2011-LYS)


7. Romantik duyarlıktaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, -------- açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı Gustave Flaubert’in -------- yaptığı gibi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Mai ve Siyah’ta - Madam Bovary’de
B) Kırık Hayatlar'da - Salambo'da
C) Bir Ölünün Defteri’nde - Duygusal Eğilim’de
D) Aşk-ı Memnu’da - Üç Hikâye'de
E) Nemide'de - Ermiş Antonius ve Şeytan’da
(2012-LYS)


8. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde --------, Avrupai Türk şiirinin 1880’den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında, romantiklere bağlıdır. Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupai Türk şiirinin temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Süleyman Nazif
B) Tevfik Fikret
C) Ali Canip Yöntem
D) Şinasi
E) Hüseyin Suat Yalçın
(2013-LYS)


9. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir.
B) Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri denenmiştir.
C) Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır.
D) Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir.
E) Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.
(2014-LYS)


10. Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve Bihter’in evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı karşıya kalırız. Bu roman; XIX. yüzyılın sonlarında oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini anlatıyor.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir?
A) Hayal İçinde
B) Yaprak Dökümü
C) Bugünün Saraylısı
D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
E) Kırık Hayatlar
(2015-LYS)

CEVAPLAR: 1- B   2- A   3- E   4- B   5- C   6- A   7- A   8- B   9- E   10- E

Soruların devamı için tıklayın