ÖSYS-LYS'de Çıkmış Nesir (düz yazı) Soruları-2

1. Türk edebiyatında gezi türünde birçok yapıt vardır. XVI. yüzyılda Doğu Türkçesiyle yazılmış (I) Bâbürnâme ve yine aynı yüzyılda büyük Türk denizcisi Seydi Ali Reis’in (II)Miratü’l-Memâlik’i gezi türünde yazılmış ilk yapıtlardandır. Ayrıca (III)Yusuf Ziya Ortaç, (IV)Reşat Nuri Güntekin, (V)Falih Rıfkı Atay, gezi türündeki eserleriyle tanınmış yazarlarımızdandır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
(2009-ÖSYS)


2.
I. Makale açıklayıcı nitelik
II. Otobiyografi 3. kişili anlatım
III. Köşe yazısı güncel sorular
IV. Hitabet seslenme sözleri
V. Masal tekerlemeler

Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
(2010-LYS)


3. Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanan,konusunu güncel, siyasi, toplumsal,kültürel olaylardan ve durumlardan seçen, bunları kanıtlama kaygısı gütmeden işleyen, kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür --------. Güncel bir olayın kişisel görüşe bağlanarak canlı ve çarpıcı bir dille anlatılmasını gerektirir. Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi ve kültür birikimi ister.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) röportaj
B) fıkra
C) eleştiri
D) makale
E) günlük
(2011-LYS)


4. Aşağıdakilerin hangisinde konuşmacı, dinleyicileri etkilemek amacıyla yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkusal bir söyleme başvurur?
A) Sempozyum
B) Panel
C) Söylev
D) Forum
E) Münazara
(2011-LYS)


5. Gazete, aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Röportaj
E) Günlük
(2012-LYS)


6.
I. Tez ve antitez şeklinde savunulabilecek bir konu belirlenir.
II. En az üçer kişiden oluşan iki grup vardır.
III. İkna edici bir üslup ve çarpıcı örnekler kullanılır.
IV. Grup başkanları, konuşmacıların ardından söylenenleri özetler.
Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konferans
B) Münazara
C) Açık Oturum
D) Forum
E) Panel
(2013-LYS)


7. Genellikle bir sanat değeri taşımayan bu nedenle de edebî bir tür sayılmayan; öğretme, tanıtma ve tasvir etme amacı taşıyan; konuları bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı veya bir insanı işleyen ----, son yıllarda gazeteyle birlikte yaygınlaşmıştır. Görüntülü iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber bu tür, ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon ve sinemaya taşınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) konferans
B) sempozyum
C) röportaj
D) açık oturum
E) panel
(2016-LYS)


8. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dramatik türde sadece Karagöz ve orta oyununu bilen Türk seyircisi, Tanzimat’tan sonra türün Avrupai şekillerini de tanımaya başlar.
B) Karagöz ve orta oyunundaki tüm tipler, tek bir kişi tarafından taklit yoluyla canlandırılır.
C) Karagöz ve orta oyununda, olayların akışı başlıca iki kişinin üzerindedir.
D) Karagöz ve orta oyununda Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan farklı etnik zümrelerin şiveleri önemli rol oynar.
E) Karagöz ve orta oyununda diyaloglar belli bir çerçeve doğrultusunda doğaçlama olarak gerçekleştirilir.
(2016-LYS)


9. 1914 yılında seferberlik davulları çalarken Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğmuşum. Babam avukat, çiftçi, parti lideri. Annem eski öğretmenlerden Azime Hanım. Biri erkek olmak üzere benden küçük dört kardeşim var. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Yıllardır kalemimle geçiniyorum.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek verilebilir?
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Fıkra
D) Deneme
E) Makale
(2016-LYS)


Cevaplar: 1- C   2- B   3- B   4- C   5- E   6- B   7- C   8- B   9- A

Soruların devamı için tıklayın