Türklerin Müslüman Oluşu

Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları: Türkler Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancı başta olmak üzere çeşitli inançları benimsemişlerdi. Tarihi kaynaklar eski Türklerin tek tanrıya inandıklarını göstermektedir. Orhun kitabelerine göre Gök Tanrı dini, peygamberi ve kutsal kitabı olmayan bir din olup "kam ya da şaman" denilen din adamları tarafından idare edilirdi. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra çeşitli bölgelere dağılan Türk boyları farklı kültürlerin ve dinlerin etkisinde kaldılar.  www.huseyinarasli.com


Türklerin Müslümanlarla Karşılaşmaları:

• Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları, M.S. 7. yüzyılda II. Halife Hz. Ömer zamanında gerçekleşti. Bu dönemde Müslüman Araplar fetihler yoluyla Türk sınırlarına kadar gelmişlerdi. Emeviler zamanında ise Araplar Maveraünnehir'e kadar ilerlediler. Burada Emeviler ve Türkler karşılaştı. Türkler İslam dinini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

• Türklerin Araplarla iyi ilişkiler kurmaya başlaması ve İslam dinine geçişlerinin hızlanması ise Abbasiler döneminde olmuştur. 750 yılında Emevi Devleti'ne son veren Abbasiler, bir yıl sonra Çinliler'le Talas Savaşı'nı yaptılar (751). Bu savaşta Türkler Abbasiler ile birlikte savaştılar ve böylece Çinliler yenilgiye uğratıldı. Bu savaş Türk tarihi açısından bir dönüm noktası oldu.

• Talas Savaşı'nda Türklerin gösterdiği büyük askeri başarılar Abbasilerin dikkatini çekti. Böylece Abbasiler ile Türkler arasında bir yakınlaşma oldu. Bu durum da Türklerin İslam dinine girmesini hızlandırdı. Türkler gruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. www.huseyinarasli.com

• Türklerin kitleler halinde Müslüman olması 9. ve 10. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Talas Savaşı'ndan sonra Karluk, Oğuz ve Karahanlı Türkleri arasında İslamiyet hızla yayılmıştır. İslam dinini devlet olarak kabul eden ilk Türk devleti ise 10. yüzyılda Karahanlılar olmuştur. Daha sonra Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar ile bu durum devam etmiştir.


Türklerin İslam Dinini Kabul Etmesinde Etkili Olan Faktörler:

• Türklerin önceki inançları olan Gök Tanrı inancı ile İslam dini arasında birçok özellik benzerlik gösteriyordu. Örneğin Gök Tanrı dininde İslam'daki gibi tek tanrı inancı, cennet-cehennem, ölümden sonra yaşam, ruhun ölümsüzlüğü inançları vardı. www.huseyinarasli.com

• Müslüman Arapların Türk bölgelerine yaptığı fetihler, Müslüman tüccarların, alimlerin ve dervişlerin İslam dinini Türkler arasında anlatmaları ve Türkistan bölgesine giden sahabelerin, ehl-i beyt mensuplarının (başta Ali er-Rıza) tebliğ (İslam'ı yayma) faaliyetleri, Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.

• Türklerin hayat tarzının, mizacının ve ahlak esaslarının İslam dinine yakın olması Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur. www.huseyinarasli.com

• İslam dininin sahip olduğu engin hoşgörü ve sevgi anlayışı da Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.

Türklerin kitleler halinde Müslüman olması 9. ve 10. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Talas Savaşı'ndan sonra Karluk, Oğuz ve Karahanlı Türkleri arasında İslamiyet hızla yayılmıştır. Karahanlılar, İdil-Volga Bulgar Devleti'nden sonraki ilk Müslüman Türk devletidir. Daha sonra Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar ile bu durum devam etmiştir.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.