Noktalama İşaretleri Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
a) IV Murat, 17. yüzyıl Osmanlı padişahlarındandır.
b) XX. yüzyıl insanlık tarihinde pek çok ilklerin yaşandığı bir asırdır.
c) Saat 17.00'de tören başlayacak.
d) 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetimiz kuruldu.


2. Eski konağın önündeki sokakta top oynayan, ip atlayan, koşuşturan çocuklar vardı.
Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Hitap için kullanılan sözcükten sonra konmuştur.
b) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konmuştur.
c) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur.
d) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılmıştır.
www.huseyinarasli.com

3. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
a) Muhittin Sevilen, Karagöz Oyunları, MEB Yayınları, İstanbul, 1969.
b) Muhittin Sevilen. Karagöz Oyunları. MEB Yayınları. İstanbul, 1969.
c) Muhittin Sevilen/ Karagöz Oyunları/ MEB Yayınları/ İstanbul/ 1969.
d) Muhittin Sevilen: Karagöz Oyunları, MEB Yayınları, İstanbul, 1969.


4. Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını şöyle sıralayalım( ) Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar...
Bu cümlede yay ayraç içine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Noktalı virgül (;)
b) Nokta (.)
c) Virgül (,)
d) İki nokta (:)
www.huseyinarasli.com

5. Annemi o kadar özledim ki...
Bu cümledeki üç noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konmuştur.
b) Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar için kullanılmıştır.
c) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için konmuştur.
d) Kaba sayıldığı için ya da başka bir sebepten ötürü açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konmuştur.


6. Bu yörede erkek çocuklarına Hüseyin( ) Yusuf( ) İbrahim( ) kız çocuklarına ise Şerife( ) Meryem( ) Zehra adları verilir.
Bu parçada yay ayraçların içine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
a) (,) (;) (,) (,) (...)
b) (,) (,) (:) (,) (,)
c) (,) (,) (;) (,) (,)
d) (,) (,) (,) (,) (,)


7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan adresin yazımında noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır?
a) Yorgancı Sokağı Numara/ 22 - 8 Pamukkale - DENİZLİ
b) Yorgancı Sokağı Numara; 22 - 8 Pamukkale / DENİZLİ
c) Yorgancı Sokağı Numara: 22 : 8 Pamukkale - DENİZLİ
d) Yorgancı Sokağı Numara: 22 / 8 Pamukkale / DENİZLİ
www.huseyinarasli.com

8. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler cümlede tırnak içinde gösterilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyan bir kullanım vardır?
a) Yeni bir "barış taarruzu" başladı.
b) "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar.
c) Bugün öğrenciler "Kendi gök Kubbemiz" şiirini incelediler.
d) "Noktalama İşaretleri" bölümünde virgülün yazımı ile ilgili kuralları öğrendik.


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.