Din Kültürü 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. "Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvuf ilmini ve âdâbını insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine .......................... lakabı verilmiştir."
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Pîr-i Türkistan
b) Mevlana
c) İmam-ı Azam
d) Nakkaş
e) Nakşibend


2. Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik
www.huseyinarasli.com

3. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 1207 tarihinde Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi.
b) Babasının adı Sultan Veled'dir.
c) 66 yaşında Konya'da vefat etti.
d) Mezarı Horasan'dadır.
e) Eserlerini Farsça kaleme almıştır.


4. Alevilikte cem törenine katılanların evrende bulunan her şeyin döndüğünden hareketle manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi aşkla ayakta dönmelerine ne ad verilir?
a) Sema
b) Zikir
c) Cem
d) Semah
e) Gülbenk


5. Dünya üzerinde renkleri, dilleri, dinleri, kültürleri, gelenekleri, düşünceleri, inançları, değer yargıları birbirinden farklı birçok millet ve toplum yaşamaktadır. Hatta bu farklılıklar toplumların kendi içinde bile değişiklik gösterebilir. Bütün bu farklılıklar birer zenginliktir. Herkesin düşünce yapısı, yaşam tarzı aynı olamaz. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in de dediği gibi .....................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Benim sadık yarim kara topraktır.
b) Eğlenecek yer bulaman, şu gönlümdeki köşk olmasa.
c) Gel, ne olursan ol yine gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değildir.
d) Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasaydı.
e) Irkımız neslimiz aslı bir kandan, siz sağ olun biz selamet gidelim


6. "Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur." Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Cesaretli olmak
b) Çalışkan olmak
c) Vaktini iyi değerlendirmek
d) Allah yolunda cihad etmek
e) Barış içinde yaşamak


7. Peygamber Efendimiz 63 yıllık hayatı boyunca her zaman affedici ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah O'nu ...........................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Son peygamber olarak göndermiştir.
b) 40 yaşında Peygamberlik ile görevlendirmiştir.
c) Alemlere rahmet olarak göndermiştir.
d) Arap halkından seçmiştir.
e) İlk peygamber olarak göndermiştir.


8. "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir." Hadis-i şerif
Bu hadis-i şerife göre bir Müslümanda aşağıdaki vasıflardan hangisi bulunmamalıdır?
a) Emin olmalıdır.
b) İhtiraslı olmalıdır.
c) Doğru sözlü olmalıdır.
d) Güzel söz söylemelidir.
e) İnsanlara güven vermelidir.


9. "İslam" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurban kesmek
b) Hacca gitmek
c) Sadaka vermek
d) Allah'a hamd etmek
e) Allah'a teslim olmak


10. Hz. Muhammed (s.a.v.) kaç yaşında peygamber olmuştur?
a) 40
b) 42
c) 36
d) 30
e) 46


11. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimize indirilmeye başlandığı mübarek gecenin adı nedir?
a) Mevlid kandili
b) Mirac gecesi
c) Kadir gecesi
d) Regaip gecesi
e) Berat gecesi


12. Yüce Allah'ın insanoğluna gönderdiği son ilahî din aşağıdakilerden hangisidir?
a) İslamiyet
b) Yahudilik
c) Hıristiyanlık
d) Musevilik
e) İsevilik


13. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu olan "tevhid inancı"nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Melek inancı
b) Peygamber inancı
c) Kader inancı
d) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
e) Kutsal kitap inancı


14. İslam'da başlıca ibadetler; namaz, oruç, zekat ve hac'dır. Günlük ibadet olan ..........., temiz olan her yerde bireysel veya topluca yerine getirilebilir.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Zekat
b) Namaz
c) Hac
d) Oruç
e) Kurban


15. Yahudilik dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberi Hz. Musa'dır.
b) Yahudilik'te Tanrı'nın adı Yehova'dır.
c) Yahudiler'in kutsal kitabının adı İncil'dir.
d) Yahudilik yeryüzünde yaşayan en eski dinlerden biridir.
e) Yahudilik ilahi bir dindir.


16. Yahudilerin ibadet yerlerine en ad verilir?
a) Kilise
b) Katedral
c) Tapınak
d) Ganj
e) Sinagog


17. "Havari" kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Hz. İsa'ya gönderilen kutsal metinler
b) Hz. İsa'ya başlangıçta inanan on iki kişi
c) İncil'in bölümlerinden biri
d) Hıristiyanlığın inanç esaslarından biri
e) Hıristiyanlık mezheplerine verilen isim


18. Hıristiyanlık dinine ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İbadet yerlerine "Pagoda" denir.
b) Din adamlarına "papaz" veya "rahip" denir
c) Hıristiyanlığın sembolü "haç"tır.
d) "Noel" Hıristiyanlığın dini bayramıdır.
e) "İncil" Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır.


19. Hıristiyanlıktaki önemli ayinlerden biridir. Bu dine göre Hz. Adem ve Hz. Havva yasak meyveyi yeyip cennetten çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar olarak doğar. Bu yüzden, doğan çocuklar ............ edilir, yani kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Teslis
b) Katolik
c) Vaftiz
d) Ahit
e) Tenasüh


20. Hinduizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşayan ilahî dinlerden birisidir
b) Daha çok Hindistan'da yaygın olan bir dindir
c) Bilinen bir kurucusu, belirli bir ibadet şekli yoktur
d) M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır
e) Kutsal metinlerine "Vedalar" adı verilir

Hüseyin Araslı