Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-2

İslam Dininin Temel Kaynakları-2
Kazanım 8.5.1.

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Kur’an’ın isimlerinden "Mübeşşir" ile ilgili bir ifade geçmektedir?
a) “Hamd Allah’a mahsustur. (O Allah ki, insanları) kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, dünya ve âhiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedî kalacakları güzel bir mükâfata (cennet) erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir.” (Kehf suresi, 1. - 3. ayetler)
b) "Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz..." (Zuhruf suresi, 11. ayet)
c) "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça ‛iyi’ye asla erişemezsiniz..." (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
d) “Onlar, kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık! Böylece onlar birden bire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.” (En’am suresi, 44. - 45. ayetler)2. Kur’an-ı Kerim Peygamberimize vahiy yoluyla indirilen, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ile ibadet edilen Allah’ın ilahi kelamıdır.
Bu tanımdan hareketle Kur’an’ın genel özellikleri ile ilgili seçeneklerde yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamber Efendimizden bu yana doğru bir şekilde nakledilmiştir.
b) Olayların akışına göre Peygamberimize parça parça indirilmiştir.
c) İndirilen ayetler tarih bilginleri tarafından harfi harfine yazılmıştır.
d) Lafzının okunması ibadet sayılan bir kitaptır.3. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi vardır. Bunlar Kur'an'da yer alan isimlerdir. Örneğin Kur'an'a; hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamında …………… denir.
Metinde yer alan noktalı yere seçeneklerdeki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Hakim
b) Hüda
c) Münir
d) Furkan4. Kur’an’ın isimlerinden bazılarının tanımları şöyledir:
• Hikmetli, hikmet kaynağı olan
• Aydınlatıp ışık saçan
• Doğru yolu gösteren, hidayet rehberi
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan Kur’an isimlerinden hangisinin tanımı yukarıda yoktur?
a) Hüda
b) Hakim
c) Münir
d) Mübeşşir5. Peygamber Efendimizin Kur’an’ı tebliğ etme, öğretme ve uygulama çabası olarak ortaya koymuş olduğu söz, fiil ve takrirlerini içeren örnek davranışlarına ne ad verilir?
a) Fitre
b) Zarurat-ı hamse
c) Hakîm
d) SünnetDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı