Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Ünitesi


Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şahsiyeti

• Dürüst ve güvenilir bir insandı. Bu yüzden ona "Muhammedül emin" demişlerdir.

• Affedici ve merhametliydi.

• Adaletliydi, hak ve hukuku gözetirdi.

• İnsanların küçük hatalarına müsamaha gösterir ve bu hataları düzeltmelerine fırsat tanırdı.

• Sabırlı, kararlı ve cesurdu.

• Alçak gönüllüydü. Kibirden daima uzak dururdu.Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Görevi

• Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına ulaştığında Allah (c.c.) tarafından kendisine vahiy gönderilmiş ve tebliğ ile görevlendirilmiş, Allah'tan gelen vahiyleri olduğu gibi insanlara aktarmıştır.

• Peygamberimiz Allah'tan gelen vahiyleri insanlara tebyin etmiş yani açıklamış ve öğretmiştir.

• İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygamber’e aittir. Peygamberimiz Kur'an'da yer almayan konularda teşri görevini yerine getirmiş yani hüküm koymuştur.

• Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber onu en iyi şekilde temsil etmiş yani anlamış ve yaşamıştır. Böylece söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur.Hadis ve Sünnet

Hadis: Peygamber Efendimizin söylediği sözlere denir.

Sünnet: Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır.

• Hadis ve sünnet kavramları birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Ancak sünnet hadise göre daha kapsamlıdır. Sünnetin içerisinde hadis de yer alır.
www.huseyinarasli.com
• İslam alimleri sünneti üç bölümde incelemişlerdir. Bunlar; kavlî, fiilî ve takrirî sünnettir.

Kavlî Sünnet: Kavli sünnet Hz. Muhammed'in (s.a.v.) söylediği sözlerdir. Örneğin; "Temizlik imandan gelir", "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"
www.huseyinarasli.com
Fiilî Sünnet: Peygamberimizin, İslam dininin ilkelerini uygularken ortaya koyduğu davranışlar, söylediği sözler fiili sünnettir.
www.huseyinarasli.com
Takrirî Sünnet: Peygamberimizin, sahabelerin yaptıkları davranışları uygun görüp onaylamasıdır.Başlıca Hadis Kaynakları

• Peygamber Efendimiz hayatta iken bazı sahabeler O'nun hadislerini ve sünnetini not ettiler. Peygamberimizin yaşamını yakından takip eden ve not alan başlıca sahabeler şunlardır:

» Ebu Hureyre (r.a.)

» Abdullah bin Ömer (r.a.)

» Hz. Aişe (r. anha)

» Enes bin Malik (r.a.)

• Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam coğrafyası çok genişledi. Sahabelerin bazıları savaşlarda şehit oldular, bazıları da vefat ettiler. Peygamberimizin sünnetini bilenlerin sayısı azaldı.
www.huseyinarasli.com
• Bazı art niyetli veya menfaatçi kişiler uydurma hadisler türetmeye başladılar.

• Bütün bu gelişmeler üzerine hadislerin toplanmasına, derlenip yazılmasına ihtiyaç duyuldu. Böylece "hadis" ilmi doğdu.

• Hadis çalışmaları hicrî II. asırdan itibaren başladı. Bu çalışmalar sonucunda Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabı oluşturuldu. "Kütüb-ü Sitte" adı verilen bu kaynaklar şunlardır;
www.huseyinarasli.com
Sahih-i Buhari: Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin (öl. 869) derlediği hadis kitabıdır. Muhammed Buhari hazretleri altı yüz bin hadis rivayeti arasından titiz bir çalışma sonucunda seçtiği 7397 hadisi eserine almıştır.

Sahih-i Müslim: Müslim bin Haccac el-Kureyşi (öl.883) hazretlerinin eseridir. Müslim bin Haccac titiz bir çalışma yaparak eserine 3000 kadar hadis almıştır.
www.huseyinarasli.com
Sünen-i Ebu Davud: Süleyman bin Eş'as (öl. 888) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i Nesâi: Ebu Abdurrahman Muhammed bin Şuayb en-Nesai (öl. 916) hazretlerinin eseridir. Kitapta titizlikle seçilmiş 5700 civarında hadis bulunmaktadır.
www.huseyinarasli.com
Sünen-i Tirmizi: Muhammed bin İsa Tirmizi (öl. 892) hazretlerinin derlediği hadis kitabıdır. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

Sünen-i İbn Mâce: İbni Mâce olarak tanınan Muhammed bin Yezid (öl. 886) hazretlerinin eseridir. Kitapta titiz bir çalışmayla seçilmiş yaklaşık 4000 hadis bulunmaktadır.
www.huseyinarasli.com

Kütüb-i Sitte dışındaki meşhur hadis kaynakları ise şunlardır;

Müsned - Ahmed bin Hanbel (öl. 707)

Muvatta - İmam-ı Mâlik (öl. 795)