Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğduğu Ortam

İslam dini Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Arabistan, Asya kıtasının güneybatısında yer alan bir ülkedir. Bu ülkede yer alan Hicaz bölgesi ise Peygamberimizin doğduğu yer olup Arap Yarımadası'nın yaşamaya en elverişli yeridir. Mekke'de, Allah'a ibadet için yeryüzünde yapılan ilk bina olan Kâbe bulunur. Peygamberimizin hayatını ve tebliğ mücadelesini anlayabilmek için O'nun yaşadığı asırda Arabistan'ın ve Arap toplumunun genel durumunu öğrenmek gerekmektedir.
www.huseyinarasli.com

İslam'ın Doğmasından Önce Arabistan'da Sosyal Ortam:

» Arapların bir kısmı göçebe olarak yaşıyorlar, bir kısmı ise yerleşik olarak yaşıyorlardı.

» Halk, hürler ve köleler olarak ikiye ayrılmıştı. Köleler ve yoksullar eziliyor, güçlü ve zengin olanlar ise haklı sayılıyorlardı.

» Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyor, kadınlar mirastan pay alamıyorlardı.

» Arap kabileleri arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden sık sık savaşlar olurdu.

» Haram aylarda ise (Muharrem, Receb, Zilkade, Zilhicce) savaşlara ara verilir, panayırlar kurulur, eğlenceler düzenlenir, ticaret yapılırdı.


İslam'ın Doğmasından Önce Arabistan'da Dinî Ortam:

» İslamiyet öncesi Arap toplumunun çoğu putperestti.

» Kabe putlarla doluydu, Mekke putperestliğin merkezi durumundaydı.

» Putperestler dışında Hıristıyan, Yahudi, Mecusii (ateşe tapanlar), Sabii (yıldızlara tapanlar) ve Hanifler vardı.

» Hanifler, Hz. İbrahim'den (a.s.) kalan tevhid (Allah inancı) inancını benimseyen kişilerdir.
www.huseyinarasli.com

İslam'ın Doğmasından Önce Arabistan'da Kültürel Ortam:

» O dönemde Araplar arasında şiir ve hitabet (güzel söz söyleme) oldukça gelişmiş durumdaydı. Sözlü edebiyat ileri olmasına karşın okuma-yazma bilenlerin sayısı oldukça azdı.

» Düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren şiirler Kabe'nin duvarına asılırdı.


İslam'ın Doğmasından Önce Arabistan'da Ekonomik Ortam:

» Göçebe yaşayanlar hayvancılıkla geçinirlerdi.
www.huseyinarasli.com
» Yerleşik olarak yaşayanlar ise tarım ve ticaretle uğraşırlardı.


Cahiliye Dönemi: İslam'dan önce Arap toplumunda şirk, içki, kumar, hırsızlık, tefecilik, falcılık, adaletsizlik, yalan, hile gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı. Bu yüzden bu döneme "Cahiliye Dönemi" denilmiştir.


Siyer: Peygamberimizin hayatını inceleyen bilim dalına siyer denir.