Namaz Sureleri ve Anlamları

FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîn. İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Amin.

Anlamı:
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah, rahman ve rahimdir, ahiret gününün sahibidir. (Allah'ım) Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. AminFİL SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Elem tera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fil. Elem yec'al keydehüm fî tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termîhim bihicaretin min siccil. Fe cealehüm keasfin me'kûl.

Anlamı:
Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.KUREYŞ SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Li iylâfi kureyş. İylâfihim rıhleteş şitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hêzel beytillezî et'amehüm min cûin. Ve âmenehüm min havf.

Anlamı:
Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsin.MÂUN SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Velâ yehuddü alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne ve yemneun elmâûn.

Anlamı:
Gördün mü o hesap gününü yalanlayanı! İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.KEVSER SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
İnnâ a'teynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Anlamı:
Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden (kötülük besleyen), soyu kesik olanın ta kendisidir.KAFİRUN SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâ ta'büdün. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm diynüküm veliyedîn.

Anlamı:
De ki: "Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."NASR SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasrullahi vel feth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehü kâne tevvâbâ.

Anlamı:
Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke'nin fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.İHLAS SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüvellâhü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı:
De ki: "O Allah'tır, bir tektir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."FELAK SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:
De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."NAS SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Anlamı:
De ki: "Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.AYETEL KÜRSÎ

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Ve lâ yeûdühü hıfzuhümâ. Ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.