Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Allah İnancı (Özet)

ALLAH VARDIR VE BİRDİR

• Allah vardır ve birdir. O eşi ve benzeri olmayandır. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır. Evrendeki, güneş sistemindeki, dünyadaki, doğadaki, insan vücudundaki, canlılar arasındaki uyum ve düzen, Allah'ın varlığının delillerinden birisidir. Allah'ın varlığı ve birliği inancına "tevhit inancı" denir. Tevhit inancı ise Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde özetlenmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Hiçbir varlık tesadüfen oluşmaz. Örneğin bir bina kendiliğinden var olamaz. Başında ustalar ve işçiler, bunların da malzemeleri olması gerekir. Evren ve içindekiler de tesadüfen olmamıştır. Bir Yaratıcı tarafından yaratılmışlardır. O da Allah'tır.

• Evrendeki her şey belli bir uyum ve düzen içerisinde hareket eder. Bu durum, evrenin ve içindekilerin bilinçli bir tasarımın ürünü olduğunu gösterir.

• İnsanın yapısı başlı başına Allah'ın varlığının delilidir. Bedenin mükemmel tasarımı ve uyumu kesinlikle tesadüf eseri olamaz. Örneğin, her insanın parmak uçlarındaki tasarım farklıdır. Hiçbir insanın parmak ucu, diğerine benzemez.

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu..." (Enbiya suresi, 22. ayet)ALLAH YARATANDIR

• Allah her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.

"Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet)

• Bu yaratma iki türlüdür. Birincisi yoktan var etmek olan yaratmadır. Örneğin Allah evreni yoktan var etmiştir.

"Bir şeyin olmasını dilediğinde O'nun işi "Ol!" demekten ibarettir. O da oluverir." (Yasin suresi, 82. ayet).

• Yaratmanın diğer biçimi ise var olandan başka bir şey yaratmaktır. Örneğin gökler ve yer bitişik iken ayrılmış, yeryüzü canlıların yaşaması için uygun bir hale getirilmiştir.

"Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur. Bu iş O'na göre pek kolaydır." (Rum suresi, 27. ayet).

Allah'ın yaratması süreklidir.

"... O (Allah), her an yaratma hâlindedir." (Rahmân suresi, 29. ayet)

• Esmaül Hüsna'dan "Hâlık" ismi her şeyi yaratan, "Bedî" ismi bir şeyi örneği olmadan yaratan, "Bârî" ismi ise örneği olmadan varlıkları icat eden demektir. Yüce Allah'ın subutî sıfatlarından "Tekvin" de yaratmak, yoktan var etmek anlamlarına gelir.

• Allah her şeyi yaşatandır. "Yeryüzündeki her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir..." (Hud suresi, 6. ayet). İnsanın yaşaması için ona rızık veren, maddi imkanları sağlayan Allah, manevi olarak da ona yardım etmiştir. İnsana rehberlik etmesi, eğitmesi, öğretmesi için ona peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir.
www.huseyinarasli.com
• Allah yarattığı varlıkları gözetendir. Yani Allah yarattığı varlıkları korur, ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca insana akıl ve irade vermiş, zaman zaman vahiy göndererek onları uyarmış, bilinçlendirmiş, terbiye etmiştir.ALLAH RAHMAN VE RAHİMDİR

• "Rahman" ve "Rahim", Allahü Teala'nın Esmaül Hüsna'sındandır. Yani 99 güzel isminden iki isimdir.

Rahman, müslüman olsun ya da olmasın dünyada yaşayan bütün yaratılmışlara rızık veren, onları  sayısız nimetler ile donatan demektir. Rahim ise ahirette sadece müslümanlara merhamet eden demektir.

• Kur’an’da Allah, rahmetinin her şeyi kuşattığını beyan ettikten sonra onu son peygambere iman edip belli niteliklere sahip olan kimselere ileride ayrıca lutfedeceğini belirtmiştir. (A‘râf suresi, 156-157)

• Bizlere düşen görev; Allah'ın "Rahman" isminden nasiplenip kötülük yapan insanları şefkat ve nezaketle uyarmak, onlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, ikinci olarak ise Allah'ın "Rahim" isminden nasiplenip fakirlerin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gidermeye çalışmaktır. (İslam ansiklopedisi, cilt 34, sayfa 416)

"De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; O, Gafûr'dur, Rahîm'dir." (Zümer suresi, 53. ayet)

"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lutufta bulunuyor, melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir." (Ahzab suresi, 43. ayet)SEMİ, BASAR, İLİM, KUDRET

Semi': "İşitmek, duymak" demektir. Yüce Allah her şeyi işitir. O'nun işitmesi yaratılmışların işitmesi gibi sınırlı ve eksik değildir. O, gizli ve açık söylenenlerin hepsini aracısız olarak işitir.

"...bilin ki, Allah her şeyi işiten ve bilendir." (Bakara suresi, 244. ayet)

Basar: "Görmek" demektir. Yüce Allah her şeyi görür. Hiçbir şey O'nun görmesinden gizli kalmaz. İnsanların ve diğer canlıların görmesi ise sınırlı ve eksiktir.

"... Allah bütün yaptıklarınızı görür." (Bakara suresi, 233. ayet)
www.huseyinarasli.com
İlim: "Bilmek" demektir. Allah'ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur ve her şeyi kuşatmıştır. Evrende hiçbir olay O'nun bilgisi dışında gerçekleşmez. O'nun bilgisi ve izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Yaratılmışların bilgisi ise sınırlıdır.

" İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah’ın her şeye gücü yeter." (Âl-i İmran suresi, 29. ayet)

Kudret: "Güç, kuvvet" demektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. O'nun gücü sonsuz ve sınırsızdır.

"Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir." (Yasin suresi, 82. ayet)

"Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Bakara suresi, 148. ayet)

Allah'ın her şeyi gördüğünün, bildiğinin ve işittiğinin farkında olan bir insan; O'nun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır, ahlaklı, saygılı, terbiyeli bir insan olmak için çalışır. Bir kötülük işleyeceği zaman Allah'ın kendisini gördüğünü, söylediklerini duyduğunu ve kalbinden geçenleri bildiğini anlayarak davranışlarını düzeltme yoluna gider. Maddi ve manevi yönden temiz bir hayat yaşamaya özen gösterir.DUA

Dua;

» İnsanın Allah ile iletişim kurmasıdır.

» İsteklerimizi Allah'a iletmektir.

» Sevinç ve üzüntülerimizi Allah ile paylaşmaktır.

» Allah'tan yardım dilemektir.

» Allah'a sığınmaktır.

» Hatalarımızdan dolayı Allah'tan af dilemektir.

» Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmektir.

İnsan dua vasıtasıyla dileklerini ve isteklerini aracısız olarak Allah'a iletir. Sıkıntılı zamanlarında Allah'tan yardım ister. Sıkıntıları geçince de O'na şükreder. Böylece Allah ile iletişimi güçlü ve devamlı olmuş olur. Dua eden kişi, Allah'ın yardımının kendisiyle olduğunu düşünür, bu yüzden manevi güç kazanır, psikolojik olarak rahatlar.
www.huseyinarasli.com

"(Ey Muhammed!) De ki duanız olmasa Rabb'im size ne diye değer versin!..." (Furkan suresi, 77. ayet)

"Dua ibadetin özüdür." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Dua ibadettir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
www.huseyinarasli.com


Niçin ve Nasıl Dua Edilir

» Allah'ın bizlere verdiği sayısız nimetlere şükretmek için

» Allah'ın "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim" (Mü'min suresi, 60. ayet) emrine uymak için

» Sevap kazanmak ve Allah katındaki derecemizi artırmak için

» Allah'a sığınarak moral kazanmak, üzüntülerimizi gidermek için

» Hatalarımızı, günahlarımız affettirmek için

» Hastalıklardan, belalardan, kazalardan, tehlikelerden korunmak için

» Dünyada ve ahirette mutlu olmak için

» Yakınlarımızın, ülkemizin, insanlığın iyiliği için www.huseyinarasli.com

Dua, insanın içinden geldiği gibi ve istediği zaman edilebilir. Önemli olan samimi olmaktır. Diğer insanlar ve canlılar için de dua edilmelidir. Dua ederken Allahü Teala'nın güzel isimleri kullanılırsa daha sevap olur. Örneğin; Ey yüce Allah'ım, ey merhameti bol olan Allah'ım. Bir de dua etmeden önce gerçekleşmesini istediğimiz iş veya olay için elimizden geleni yapmalı, ondan sonra Allah'a yalvarmalıyız. Örneğin; hiç ders çalışmadan başarılı olmayı istemek doğru bir davranış değildir.


Kur'an-ı Kerim'den Dua Örnekleri:

"... Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru..." (Bakara suresi, 201. ayet)

"... Ey Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır." (Tâ-Hâ suresi, 25.-26. ayetler)

"... Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma... Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın..." (Bakara suresi, 286. ayet)

"Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabb’imiz! Duamı kabul et." (İbrahim suresi, 40. ayet)

"Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" (İbrahim suresi, 41. ayet)
www.huseyinarasli.com

Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri:

"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet."

"Allah'ım! Senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim."

"Allah'ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım."

"Allah'ım! Beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde başarılı kıl."
www.huseyinarasli.com

Kültürümüzden Dua Örnekleri

Yatma duası

Yattım Allah kaldır beni
Nur içine daldır beni
Can bedenden çıkmadıkça
İmanla uyandır beni


Yemek duası

Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren Allah
Peygamberim Resulullah
Her yemekte derim Bismillah


✓ Hz. İbrahim (a.s.)

✓ İhlas Suresi ve Anlamı

✓ 5. Sınıf Ünite Kazanım testleri


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.