Din Kültürü 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem'i yarattığı zaman ona akıl, irade gibi üstün vasıflar verdi. Sonra da meleklerin ve İblis'in (şeytanın atası) Adem'e secde etmesini (önünde saygıyla eğilmelerini) istedi. Melekler hemen emre uyup secde ettikleri halde İblis secde etmekten vazgeçti.
İblis'in Hz Adem'e secde etmeyerek Allah'ın emrine karşı gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnançlı bir kul olması
b) Allah'ın emrini duymaması
c) Kendisini üstün görüp kibirlenmesi
d) Secde etmeyi bilmemesi


2. Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Şeytan Allah'a isyan etmiş bir varlıktır.
b) Şeytan topraktan yaratılmış bir varlıktır.
c) Şeytan insanları kötülük yapmaya teşvik eden bir varlıktır.
d) Şeytan kendisini insanlardan daha üstün gören bir varlıktır.


3. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görünmesi gerekmez. Örneğin ............... gözümüzle göremediğimiz, ancak var olduğunu kabul ettiğimiz bir varlıktır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Melek
b) Ağaç
c) İnsan
d) Bulut


4. Cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıklardandır. Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a inanıp ibadet etmek ve doğru davranışlar yapmakla yükümlüdürler. Hatta Peygamber Efendimiz İslam dinini cinlere de tebliğ etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Cinler Allah'a ibadet etmekle yükümlü değildir.
b) Peygamberimiz İslam dinini cinlere anlatmıştır.
c) Cinler gözle görülmezler.
d) Cinler Allah'a inanmakla sorumludur.


5. Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özellik değildir?
a) İrade sahibi değildirler
b) Erkeklik, dişilik özellikleri yoktur
c) Sadece cennet nimetlerinden yerler
d) Çok hızlı hareket ederler


6. Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)


7. Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üflemekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)


8. Melekler ve görevleri ile ilgili aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirme yapılmıştır?
a) Münker-Nekir → Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.
b) Azrail → Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.
c) Mikail → Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.
d) Kiramen Kâtibin → Allah'ın izniyle bizleri koruyan melekler.


9. Yüce Allah, yalan dolan ve kötü işlere bulaşmadan, haksızlık yapmadan hayatın devam ettirilmesini istemektedir. O’nun buyurduğu şekilde çalışıp üreten, başarılı olan Müslümanlar hem kendileri için hem de diğer insanlar için faydalı işler yapmış olurlar. Bu tarz bir gayret ve çalışma içinde olanlar sevap da kazanırlar. Müslüman daima hayırlı ve güzel işler yapmalı ve Allah’tan (c.c.) dünya ve ahireti için iyilik istemelidir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Müslüman ömrünü namaz ve oruçla geçirmeli, zamanını başka hiçbir şeye ayırmamalıdır.
b) Allah iyi işler yapanları ödüllendirir.
c) Müslüman, kendine ve diğer insanlara faydalı olan kimsedir.
d) Müslümanın hayatında yalan, kötülük vb. çirkin işler olmamalıdır.


10.
I- Burada herkes dünyada yaptığı işlerden, aldığı ve verdiği her nefesten Allah'a hesap verecek.
II- İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek.
III- Yeniden dirilen insanlar, mahşer denilen büyük bir alanda Allah'ın huzurunda toplanacaklar.
IV- Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Kıyametin oluşum safhaları ile ilgili yukarıda verilen cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-I-IV-III
c) II-IV-III-I
d) IV-III-II-I


11. Kıyametin kopuşundan sonra İsrafil (a.s.) meleğinin Sûr'a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları büyük meydana ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Sûr
d) Kabir


12. Mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap veren insanların, dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
a) Haşr
b) Amel
c) Sûr
d) Mizan


13. (I)Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler. (II)Haksızlıktan ve kötülük yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. (III)Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için dikkatli yaşarlar. (IV)Allah’ın kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yapmaktan özenle kaçınırlar.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


14. Allah'ın tayin ettiği vakit geldiği zaman İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek. Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Sûr borusuna ikinci defa üflenmesiyle başlayan insanların yeniden dirilmesi olayına ne ad verilir?
a) Amel
b) Haşr
c) Ba's
d) Mizan


15. Aşağıdaki kavramlar ve tanımlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Ahirette insanların Allah'ın huzurunda toplandıkları büyük alan → mahşer
b) İnsanın dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi terazi → kıyamet
c) İsrafil meleğinin sûra ikinci defa üflemesi sonucu insanların yeniden dirilmesi → ba's
d) Allah'a ve peygamberine iman eden, iyi işler yapan Müslümanların ödüllendirilecekleri yer → cennet


16. Kur'an'a göre Hz. İsa (a.s.) "ulü'l-azm" peygamberlerden biridir. "Ulü'l-azm" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendilerine kitap verilen peygamberler
b) Resullerin en büyükleri olan beş peygamber
c) Mısır'da yaşamış peygamberler
d) Hz. İsa döneminde yaşamış peygamberler


17. Hz. İsa hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Roma civarında peygamberlik yapmıştır.
b) Annesinin adı Meryem'dir.
c) Allah'ın bir  mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir.
d) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.


18. "Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti." (Saf suresi, 6. ayet)
Yukarıda verilen Saf suresinin 6. ayetine göre Hz. İsa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Hz. İsa Tevrat'ı tasdik eden bir peygamberdir.
b) Hz. İsa, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir.
c) Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
d) Hz. İsa'ya Tevrat isimli kutsal kitap verilmiştir.


19. (I)Nas suresi Kur'an'ın 85. suresidir. (II)Nas ve Felak surelerine "kendileriyle Allah'ın korumasına sığınılan" anlamında Muavvizeteyn denilir. (III)Peygamberimizin hadislerinde İhlas, Felak ve Nas surelerinin çok faziletli olduğu belirtilmektedir. (IV)Yine hadislerde bu surelerin yatmadan önce ve her namazdan sonra okunması gerektiği vurgulanmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


20. Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan Allah'a sığınmak amacıyla okunur. Aşağıdakilerden hangisinde bu sureler birlikte verilmiştir?
a) İhlas-Kevser
b) Felak-Fatiha
c) Felak-Nas
d)Fatiha-Nas1-C 2-B 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-D 9-A 10-C 11-A 12-D 13-D 14-C 15-B 16-B 17-A 18-D 19-A 20-C