Din Kültürü 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Peygamberlerden değildir?
a) Musa (a.s.)
b) Şuayb (a.s.)
c) Danyal (a.s.)
d) Yunus (a.s.)


2. Kendisine Allah tarafından yeni bir kitap verilen ve insanları Allah'ın dinine çağırmakla görevli olan peygamberlere ne ad verilir?
a) Resul
b) Nebi
c) Mucize
d) Nübüvvet


3. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir?
a) Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet
b) Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk
c) Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ
d) Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ


4. Peygamberlerin "akıllı ve zeki" olmalarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


5. Peygamberlerin "günah işlemek"ten kaçındıklarını ifade eden sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) İsmet


6. "Yüce Allah Peygamberlerini insanlardan seçmiştir. Çünkü...."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahyin muhatabı insandır.
b) Allah'ın mesajları insanlara yöneliktir.
c) Bir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilir.
d) İnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır.


7. Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in (a.s.), kendi elinin emeğiyle geçimini sağladığını belirtmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) bu konuyla ilgili bir hadisinde, "Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi." buyurmuştur. Bu nedenle biz de peygamberleri örnek almalı ve ...............
Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda son cümledeki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) bir peygamber sanatı olduğu için zırh yapma ve demircilik işini mutlaka öğrenmeliyiz.
b) hayatımızı sadece dua ve ibadetle geçirerek rızkımıza ulaşmaya çalışmalıyız.
c) çalışmak için zamanımızı boşa harcamamalıyız.
d) rızkımıza ulaşmak için bütün peygamberlerin yaptığı gibi çalışmalı, alın teri dökmeliyiz.


8. "... Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi..." (Bakara suresi, 213. ayet)
Yukarıda verilen Bakara suresinin 213. ayetine göre aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amaçları arasında gösterilemez?
a) İnsanlara rehberlik etmek
b) İnsanları anlaşmazlığa düşürmek
c) İnsanlara doğruyu göstermek
d) İnsanları uyarmak


9. İnsanlar bazen doğru yoldan sapmışlar; Allah’ın emirlerine ve yasaklarına karşı gelmişlerdir. Böyle dönemlerde Yüce Allah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini onlara haber vermek için onlara .............................. göndermiştir.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahiy
b) Peygamberler
c) Kutsal kitaplar
d) Büyücüler


10. Yüce Allah'ın Peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının yer aldığı kitaba ne ad verilir?
a) İlmihal kitabı
b) Kural kitabı
c) İlahi kitap
d) Hadis kitabı


11. Aşağıdaki "ilahi kitap-gönderildiği peygamber" eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) İncil-Hz. Musa
b) Tevrat-Hz. İsa
c) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed
d) Zebur-Hz. Nuh


12. İncil hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. İsa'ya gönderilmiştir
b) İçinde Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler yer alır
c) Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinden oluşur
d) Dili Arapça'dır


13. Allahü Teala, Hz. Adem'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?
a) 50
b) 10
c) 30
d) 300


14. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Son ilahi kitaptır
b) 114 sure ve 6666 ayettir
c) Bütün insanlara gönderilmiştir (evrenseldir)
d) Peygamberimizin vefatından sonra yazıya geçirilmiştir


15. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iç düzeni vardır. Yüce kitabımız ayet, sure ve cüz denilen bölümlerden oluşur. Aşağıdaki şıkların hangisinde "ayet" kavramının tanımı verilmiştir?
a) Kur'an'da yer alan ifade, cümle veya cümle grupları
b) Kur'an'ın 114 bölümünden her biri
c) Kur'an'da her biri 30 sayfadan oluşan bölümler
d) Kur'an'da her biri bir sayfadan oluşan bölümler


16. Hz. Davut (a.s.) aracılığıyla Yahudilere gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yuhanna
b) Zebur
c) Tevrat
d) Matta


17. Hz. Adem (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk insan ve ilk peygamberdir.
b) İnsanlara tevhit inancını öğretmiştir.
c) Şeytan (İblis) tarafından kandırılmıştır.
d) Vefat edinceye kadar cennette yaşamıştır.


18. (I)Şeytan, Hz. Adem'in yaratılışı karşısında kibirlenip Allah’ın (c.c.) emrine karşı çıkarak günahkâr oldu. (II)Bu kibirli tavrı sebebiyle de Allah (c.c.), onu huzurundan kovdu. (III)Böylece melekler arasında bulunan şeytanın, Allah (c.c.) katındaki konumu ve üstünlüğü daha da arttı. (IV)Daha sonra Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak Hz. Havva’yı yarattı.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


19. Aşağıdakilerden hangisi "kunut" sözcüğünün içerdiği anlamlardan biri değildir?
a) Nefsi terbiye etmek için oruç tutmak
b) Allah'ın emirlerine kendini tam olarak vermek
c) Allah'a içtenlikle bağlanmak
d) Allah'a itaat etmek


20. "Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bizi hidayete erdirmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Seni asla inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."
Metinde verilen Kunut duasının anlamında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir ifade yoktur?
a) Ancak Allah'tan yardım istemeliyiz.
b) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
c) Verdiği nimetler için Allah'a şükretmeliyiz.
d) Allah'a güvenmeliyiz.1-C 2-A 3-C 4-C 5-D 6-D 7-D 8-B 9-D 10-C 11-C 12-D 13-B 14-D 15-A 16-B 17-D 18-C 19-A 20-B