Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-1

DİN BİREY VE TOPLUM

1. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe ne ad verilir?
a) Sosyoloji
b) Tarih
c) Din
d) Psikoloji


2. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından değildir?
a) Barınma
b) İnanma
c) Güvenme
d) Sevgi


3.
• "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm suresi, 30. ayet)
• Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (tek olan Allah’a inanma eğiliminde) doğar. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Metinde verilen Rum suresi 30. ayeti ve Peygamber Efendimizin hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilecek en doğru ifadedir?
a) İnsan doğuştan itibaren günah ve sevap kazanmaya başlar.
b) İnsandaki inanma ihtiyacı fıtratından gelir.
c) İnsanlar dini konuların çoğunu bilmezler.
d) Temizlik dinimizde çok önemlidir.


4. Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, zorluklar karşısında daha dirençli olur. Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Din duygusu toplumsal barışa katkı sağlar.
b) Din, insanlarda yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturur.
c) Toplumun huzuru için ahlaki değerlerin benimsenmesi gerekir.
d) Dini değerlerin yozlaşması, sosyal sorunların çözümünü de beraberinde getirir.


5. İslam inancının temelinin oluşturan "Tevhid İnancı"nın anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
b) Kader ve kaza inancı
c) Peygamberlerin hayatı ile ilgili bilgiler
d) Dayanışma ve yardımlaşma
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI