Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-1

Din, birey ve toplum konu testi çöz. Kazanım 8.3.1.

1. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe ne ad verilir?
a) Sosyoloji
b) Tarih
c) Din
d) Psikoloji2. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından değildir?
a) Barınma
b) İnanma
c) Güvenme
d) Sevgi3.
• "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm suresi, 30. ayet)
• Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Metinde verilen Rum suresi 30. ayeti ve Peygamber Efendimizin hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilecek en doğru ifadedir?
a) İnsan doğuştan itibaren günah ve sevap kazanmaya başlar.
b) İnsandaki inanma ihtiyacı fıtratından gelir.
c) İnsanlar dini konuların çoğunu bilmezler.
d) Temizlik dinimizde çok önemlidir.4. Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, zorluklar karşısında daha dirençli olur. Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Din duygusu toplumsal barışa katkı sağlar.
b) Din, insanlarda yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturur.
c) Toplumun huzuru için ahlaki değerlerin benimsenmesi gerekir.
d) Dini değerlerin yozlaşması, sosyal sorunların çözümünü de beraberinde getirir.5. İslam inancının temelinin oluşturan "tevhid inancı"nın anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
b) Kader ve kaza inancı
c) Peygamberlerin hayatı ile ilgili bilgiler
d) Dayanışma ve yardımlaşma6. 2007 yılının kasım ayında Yale Üniversitesinde bebekler üzerinde bir kukla deneyi yapıldı. Deneyin amacı ise insandaki ahlaki ilkelerin doğuştan gelip gelmediğini öğrenmekti. Deney süresince bebeklerin genelde hep iyi davranışları tercih ettikleri görüldü. Deneyi gerçekleştirenlerden biri olan Karen Wynn “Çok deney yaptık ve sonuçlarımız çok tutarlıydı. Çalışmalar sonrasında görüyoruz ki insan aslında doğuştan faydalı bir birey olma içgüdüsü ile doğar.” şeklinde açıklama yaptı.
Bu metinden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir?
a) İnanmak, insanın fıtratında var olan bir özelliktir.
b) Din evrensel bir olgudur ve ilk çağlardan beri vardır.
c) İyilik yapmak, insanın fıtratında var olan bir özelliktir.
d) Ahlak ve din, birbirini tamamlayan iki sosyal olgudur.7. Toplumsal hayatta sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir iktisadi hayatın oluşturulması, toplumun genel yapısını olumlu yönde etkileyen önemli bir unsurdur. Bunun sağlanması için de İslam dini birtakım ilkeler ortaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, sağlıklı ve güvenli bir iktisadi hayatın oluşturulması için İslam’ın uymamızı istediği ilkelerden biridir?
a) Sağlıklı bir hayat yaşamak için Peygamberimizin de tavsiye ettiği gibi çok yemekten kaçınmalıyız.
b) Ticari ilişkilerimizde dürüst, güvenilir ve doğru sözlü olmalıyız.
c) Toplumun kültürel ve ahlaki gelişimine önem vermeli, bu yönde insanları eğitmeliyiz.
d) Paylaşma ve yardımlaşma gibi duyguları yaygınlaştırarak toplumda fakirlerin gözetilmesini sağlamalıyız.8. İslam dini, sağlam ve güvenilir bir toplumsal yapı oluşturmak için aile başta olmak üzere sosyal bünyenin ayrılmaz parçaları olan akraba, komşu ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurulmasını öğütler. Bu bağlamda özellikle "sıla-i rahim" kavramının önemini ve bunun terk edilmesinin yol açacağı olumsuz sonuçları vurgular.
Metinde altı çizili kavram ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Komşuluk ilişkilerine önem vermek
b) Tanımadığımız insanlara bile iyilik yapmak
c) Akraba ziyaretine önem vermek
d) Arkadaşlarımızla dostluğumuzu paylaşmak9. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu bildirilerek müminlerin karşılaştıkları olumsuz olaylar karşısında sabretmeleri istenir.
Metinde yer alan ifadeler, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile aynı doğrultudadır?
a) “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince ‘Biz şüphesiz Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.’ derler...” (Bakara, 155-157)
b) “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 28)
c) “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler, hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” Al-i İmran, 114)
d) “Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Zekatı verirler ve iffetlerini korurlar.” (Mü’minun, 1-5)10. İnsan, hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır. Maddi anlamda yemek, barınmak, giyinmek gibi şeylere; manevi anlamda da sevmek, güvenmek, sığınmak gibi şeylere ihtiyaç duyar. İnsanın manevi ihtiyaçlarından biri de inanmaktır. Her birey, doğuştan getirdiği inanma ihtiyacını karşılamak ve bunu doğru temellere dayandırmak ister. Din, insanın aklına ve duygularına hitap ederek onun fıtratında var olan bu inanma duygusunu en doğru bir biçimde eğitir.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din-toplum ilişkisi
b) İslam’da aklın önemi
c) Akıl-inanç ilişkisi
d) Din-birey ilişkisi


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.