Din Kültürü 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. "O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)
Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadet etmenin önemi
b) Çalışmanın önemi
c) Yüzmenin faydaları
d) Evrendeki düzen ve uyum


2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Biz insanı en güzel şekilde yarattık. (Tin suresi, 4. ayet)
b) Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. (Nisa suresi, 16. ayet)
c) O; geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. (Enbiya suresi, 33. ayet)
d) O (Allah) göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. (En'am suresi, 101. ayet)


3. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. (İsra suresi, 70. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, metinde verilen İsra suresinin 70. ayetinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Allah insana karada ve denizde nimetler vermiştir.
b) Allah insana rızık vermiştir.
c) İnsanoğlu diğer varlıkların birçoğundan üstün yaratılmıştır.
d) İnsanoğlu sadece iyilik yapmaya programlanmıştır.


4. (I)Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insana akıl vermiştir. (II)İnsan aklı sayesinde evrende üstün ve değerli bir konumdadır. (III)Aklını kullanarak ilkel bir şekilde hayatını devam ettirir. (IV)Böylece yeni buluşlar, yeni keşifler yapar ve hayatını kolaylaştırır.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


5. "Esmaül Hüsna" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın sıfatları
b) Peygamberlerin sıfatları
c) Allah'ın güzel isimleri
d) Allah'ın nimetleri


6. Allahü Teala'nın dünyada Müslüman olsun olmasın bütün canlılara merhamet etmesi anlamına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahim
b) Rahman
c) Hâlık
d) Selam


7. Allahü Teala'nın ahirette sadece mü'min (Allah'a ve peygamberine iman etmiş) kullarına merhamet etmesi anlamına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahim
b) Semi
c) Alim
d) Rahman


8. Her işimizin başında söylediğimiz ve günlük hayatta sıkça kullandığımız "Bismillâhirrahmânirrahim"ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (işlerime başlarım)
b) Rahman ve Rahim olan Allah'a güvenir ve O'na dayanırım.
c) Allah her şeyi görür ve işitir.
d) Allah yarattığı varlıklara rızık verendir.


9. Yüce Allah'ın herhangi bir vasıta olmaksızın her şeyi işittiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basar (Basîr)
b) Semi
c) Kudret
d) Tekvin


10. Yüce Allah'ın herhangi bir vasıta olmaksızın her şeyi gördüğünü ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basar (Basîr)
b) Semi
c) İlim
d) Hayat


11. Yüce Allah'ın her şeyi bildiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vücud
b) Kıdem
c) Semi
d) İlim


12. Yüce Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlim
b) Hayat
c) Kudret
d) İrade


13. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın Allah ile iletişim kurmasıdır.
b) Allah'tan yardım dilemektir.
c) Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmektir.
d) Toplumsal itibarımızı artırmaktır.


14.
Yattım Allah kaldır beni
Nur içine daldır beni
Can bedenden çıkmadıkça
İmanla uyandır beni
Kültürümüzde yer alan dua örneklerinden biri olan bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Yemek duası
b) Yatma duası
c) Yolculuk duası
d) Cenaze duası


15. Aşağıdakilerden hangisi "Hz. İbrahim putlara niçin inanmıyordu?" sorusunun cevabı olamaz?
a) Putların taştan ve tahtadan yapılması
b) Putların kendilerine yapılan isteklere karşılık verememesi
c) Putların cansız ve elinden hiçbir şey gelmeyen nesneler olması
d) Putların, Hz. İbrahim'in istediği şekilde yapılmaması


16. Hz. İbrahim bir keresinde halkın şehir dışında eğlence yaptığı bir zamanda tapınağa girip bütün putları baltayla parçaladı. Yalnız büyük puta dokunmadı ve baltayı onun boynuna asarak oradan uzaklaştı. İnsanlar eğlenceden döndükleri zaman putların parçalanmış olduğunu gördüler. "Bunu ancak İbrahim yapmıştır" diye düşündüler. Çünkü Hz. İbrahim kendileriyle eğlenceye gelmemişti ve aynı zamanda O putlara inanmayan biriydi. Hz. İbrahim'i çağırdılar ve putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim "...Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun bakalım..."(Enbiya suresi, 63. ayet) dedi. İnsanlar bir süre şüphe ve tereddüt içinde düşündüler. Hz. İbrahim onları Allah'a inanmaya çağırdı.
Paragrafta anlatılan olay doğrultusunda Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Büyük putun gücünü halkına göstermek istemiştir.
b) Halkını bir olan Allah'a inanmaya çağırmıştır.
c) Putların ilah olamayacaklarını halkına göstermek istemiştir.
d) Putlara tapmanın yanlış bir inanç olduğunu anlatmak istemiştir.


17. Kur'an'da hayatıyla ilgili bilgi verilen bir Peygamberdir. Yaşadığı toplumda yaygın olan "putlara tapma" inancını asla benimsememiş, halkını her zaman doğru yola ve Allah'ı inanmaya çağırmıştır. Hatta bu yüzden ülkesinin kralı tarafından cezalandırılmış, ateşe atılmış, ancak Allah'ın bir mucizesi gereği ateş O'nu yakmamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Nuh (a.s.)


18. "Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ............... Ve lem yekün lehû küfüven ehad."
İhlas suresinde boş bırakılan yer, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lem yûled
c) Lem yelid ve yekün
c) Lem yelid ve lem yûled
d) Fesalli li rabbike venhar


19. Aşağıdakilerden hangisinde Ramazan ayını önemli kılan nedenler bir arada verilmiştir?
a) Hac ibadetinin yerine getirilmesi - Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
b) Farz olan orucun bu ayda tutulması - Hac ibadetinin yerine getirilmesi
c) Kur'an'ın bu ayda indirilmesi - Kurban kesilmesi
d) Farz olan orucun bu ayda tutulması - Kur'an'ın bu ayda indirilmesi


20. (I)Dinimizde Ramazan ayının önemli bir yeri vardır. (II)Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilir. (III)Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Peygamberimize 610 yılı Şaban ayında indirilmeye başlanmıştır. (IV)Ramazan ayında 30 gün farz olan oruç tutulur.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV1-D 2-B 3-D 4-C 5-C 6-B 7-A 8-A 9-B 10-A 11-D 12-C 13-D 14-B 15-D 16-A 17-A 18-C 19-D 20-C