Din Kültürü 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. (I)İnsan, irade ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. (II)Seçme ve karar verme özgürlüğünü dilediği şekilde kullanabilir. (III)Sonuçta iyi veya kötü yönde yaptığı tercihlerden dolayı bir sorumluluk taşımaz. (IV)Ayrıca insan, bu özellikleri sayesinde vahyin muhatabı olmuştur. (V)Bu nedenle ilahî mesajın anlaşılması ve duyurulmasından da sorumlu tutulmuştur.
Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V


2.  Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır.
     Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
   (Mehmet Akif Ersoy)
Bu dizelerde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanın Allah'a olan bağlılığı, faziletli davranışlar sergilemesine sebep olur.
b) Vicdan ve irfan ahlaki değerlerdendir.
c) Peygamber Efendimiz güzel ahlakın temsilcisidir.
d) İlim ve İrfan, insanın ahlakını yüceltir.
e) Güzel ahlaka sahip insanlar, ilim ve irfan yönünden donanımlı olurlar.


3. İnsan fıtratı gereği her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu onun yaratılışında var olan bir özelliktir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi metinde verilen bilgileri destekleyici niteliktedir?
a) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (inanma duygusuyla) doğar..." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
e) "Biriniz, kendisi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevmedikçe tam iman etmiş sayılmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)


4. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi insanın doğasında inanma duygusunun olduğunu vurgular?
a) Düşünce gibi bir ibadet yoktur
b) Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar
c) Kalbinde zerre kadar imanı olan kimse cehennemden çıkar
d) Biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevmedikçe tam olarak iman etmiş sayılmaz
e) Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir


5. Kainattaki her şeyin mutlak güç sahibi, eşi ve benzeri olmayan tek bir Tanrı tarafından yaratılıp kontrol edildiğine inanmak demek olan inanç sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateizm
b) Politeizm
c) Monoteizm
d) Taoizm
e) Materyalizm


6. Monoteizm kavramının İslam düşüncesindeki karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a) Tedbir
b) Tefekkür
c) Teslis
d) Tevhid
e) İhlas


7. Tevhid inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın var ve bir olduğuna inanmak demektir
b) Bu inanca göre evrendeki her şeyin yaratıcısı ve yaşatıcısı, bir olan Allah'tır
c) Bu inanca göre Allah mutlak güç sahibidir
d) Bu inancı Kur'an'da en iyi özetleyen sure "ihlas suresi"dir
e) Bu inancı Kur'an'da en iyi özetleyen sure "kevser suresi"dir


8. Politeist inançlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek Tanrılı inanç sistemleridir
b) Çok Tanrılı inanç sistemleridir
c) Sonradan ortaya çıkmışlardır
d) Bu sistemlerde gök cisimleri tanrılaştırılmıştır
e) Bu sistemlerde birden çok Tanrı vardır


9. Aşağıdaki dinlerden hangisi politeist inançlara örnek olarak gösterilemez?
a) Hinduizm
b) Yahudilik
c) Putperestlik
d) Eski Yunan dinleri
e) Eski Mısır dinleri


10. Tanrının varlığını reddeden felsefî akıma ne ad verilir?
a) Teizm
b) Monoteizm
c) Politeizm
d) Ateizm
e) Materyalizm


11. Aşağıdakilerden hangisi ateizmin ortaya çıkışında etkili olan ilk ve en önemli faktördür?
a) 15.-16. yy Rönesans hareketi
b) 15.-17. yy Reform hareketi
c) 18. yy Endüstri devrimi
d) 18. yy Sanayi devrimi
e) 14. yy Aydınlanma hareketi


12. Ateizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddeden felsefî akımdır.
b) Ateizm'de üç ilahi dinin Tanrı inancı kabul edilmez.
c) Ateizmde ilahi kuralların vahiy yoluyla geldiğine inanılır.
d) Ateizm'de temel varlık olarak "madde" kabul edilir.
e) Ateizmde evrendeki düzenin bir tesadüf sonucu olduğu kabul edilir.


13. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) İtaat etmek
b) Kulluk etmek
c) Tapınmak
d) İnanmak
e) Boyun eğmek


14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından değildir?
a) Allah'a bağlılığımızı belirtmek
b) Allah'ın emirlerinden kaçınmak
c) Allah'ın rızasını kazanmak
d) Kulluk görevimizi yerine getirmek
e) Sevap kazanmak


15. Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan bir ibadettir?
a) Zekat
b) Hac
c) Sadaka
d) Umre
e) Oruç


16. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi mal ile yapılmaz?
a) Namaz
b) Zekat
c) Hac
d) Sadaka
e) Umre


17. Aşağıdakilerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?
a) Oruç
b) Hac
c) Zekat
d) Namaz
e) Abdest


18. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem mal, hem de beden ile yapılır?
a) Oruç
b) Hac
c) Zekat
d) Namaz
e) Abdest


19. "İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin bu hadisinde vurgulanan esaslardan biri değildir?
a) Kelime-i Şehadet
b) Zekat ibadeti
c) Oruç ibadeti
d) Namaz ibadeti
e) Kurban ibadeti


20. İbadetin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her güzel iş ve davranış ibadet sayılır.
b) Bazı ibadetler belirli kurallar çerçevesinde yapılır.
c) İbadetlerde Allah'ın rızasını kazanmak, esas amaç olmalıdır.
d) İbadetler Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemizi sağlar.
e) Sadece belirli kurallar çerçevesinde sistemli olarak yapılan davranışlar ibadettir.