Din Kültürü 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soru Bankası (test)

1. Hinduizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşayan ilahî dinlerden birisidir
b) Daha çok Hindistan'da yaygın olan bir dindir
c) Bilinen bir kurucusu, belirli bir ibadet şekli yoktur
d) M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır


2. "Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik" anlamına gelir. Hinduizm'in en belirgin yönü olup Hindistan'daki dinsel inançlara dayanır, insanları sınıflara ayırır. Bu sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köle sistemi
b) Kast sistemi
c) Teslis sistemi
d) Tipitaka sistemi


3. Hinduizm'de kast sistemine dahil edilmeyen ve toplum dışı sayılan gruba ne ad verilir?
a) Brahmanlar
b) Kşatriyalar
c) Sudralar
d) Paryalar


4. Hinduizm inancında Kast sisteminin en tepesindeki Brahmanlar'ı oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esnaflar ve çiftçiler
b) Prensler ve askerler
c) Rahipler ve bilginler
d) İşçiler ve köleler


5. Hinduizm inancında "yok edici Tanrı" aşağıdakilerden hangisidir?
a) Brahma
b) Şiva
c) Vişnu
d) Yehova


6. Hinduizm'deki ibadetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ganj nehrinde yıkanmak ibadet sayılır
b) İbadetler belirli bir şekil ve sistem çerçevesinde topluca yapılır
c) İbadetler tapınaklarda yapılabildiği gibi başka yerlerde de yapılabilir
d) Günlük ibadetler sabah, öğle ve akşam yapılır

7. Hinduizm'in kutsal metinleridir. Dört bölümden oluşur. Bu bölümlerde ilahiler, yakarışlar, dualar, kurallar, büyüler gibi konular yer alır. Bu metinlerin adı nedir?
a) Vedalar
b) Tanah
c) Tipitaka
d) İncil


8. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm inancında ineğin kutsal sayılmasının sebebidir?
a) İneklerin ölümsüz olduklarına inanılması
b) İneklerin Brahma olduklarına inanılması
c) İneklerin cennet varlığı olduklarına inanılması
d) İneklerin hava, yer ve gök aleminin anası olduklarına inanılması


9. Hinduizm'de ruhun ölümsüz olup bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu inanca göre ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir.
Paragrafta hakkında bilgi verilen Hindu inancının adı nedir?
a) Reenkarnasyon
b) Nirvana
c) Teslis
d) Bodi


10. Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in yaygın olduğu ülke veya bölgelerden değildir?
a) Hindistan
b) Güneydoğu Asya
c) Avrupa
d) Afrika


11. "Buda" hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Asıl adı "Siddharta Gauatama"dır
b) "Buda", onun ailesinin ve akrabalarının genel adıdır
c) M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşamıştır
d) 35 yaşında kendisine ilham geldiği söylenir


12. Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur. Bu metinlere ne ad verilir?
a) Tipitaka
b) Vedalar
c) Markos
d) On emir


13. Budist tapınaklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinagog
b) Havra
c) Pagoda
d) Kilise

14. Budizm'de Buda'nın altında oturduğuna ve kendisine ilham geldiğine inanılan "bodi" ağacına çok önem verilir. Bu ağacın dilimizdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceviz
b) İncir
c) Elma
d) Hurma


15. Budizm inancında insanın bütün istek ve hırslarının yok olması, ıstıraplarının bitmesi, saf, temiz bir duruma kavuşması ve mutlu olabilmek için ulaşması gereken hedef aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nirvana
b) Karma
c) Brahma
d) Vaisya


16. Budizm'de "sekiz dilimli yol" denilen ilkeler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
a) İbadet
b) Ticaret
c) Ahlak
d) Meditasyon


17. Allah tarafından Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen dinlerin genel adı nedir?
a) İlahi din
b) İnsani din
c) Eski din
d) Evrensel din


18. Yahudiliğin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsevilik
b) Hıristiyanlık
c) Budizm
d) Musevilik


19. Hz. Musa (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'da en çok söz edilen peygamberlerden birisidir
b) Hıristiyanlık dininin peygamberidir
c) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir
d) Mısır'da doğmuştur


20. Yahudilik dininde Tanrı inancı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tanrı'nın adı Yehova'dır
b) Tanrı'nın var ve bir olduğuna, her şeyi yarattığına inanırlar
c) Tanrı'yı kutsamak için resmini ve heykelini yaparlar
d) Yehova'nın adını gereksiz yere ağızlarına almazlar


21. Yahudiliğin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangidir?
a) İncil
b) Tevrat
c) Yeni Ahit
d) Sinagog


22. Yahudilerin ibadet yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sinagog-Havra
b) Sinagog-Kilise
c) Pagoda-Havra
d) Sinagog-Mandir


23. Yahudilerin kutsal günü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pazar
b) Salı
c) Çarşamba
d) Cumartesi


24. Yahudilere ait dini ve ulusal semboller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Haç-Altı köşeli yıldız
b) Yedi kollu şamdan-Ganj nehri
c) Altı köşeli yıldız-Bodi ağacı
d) Altı köşeli yıldız-Yedi kollu şamdan


25. Yahudiliğin temelini oluşturan "On emir"de aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Tanrı Yehova'nın adını boş yere ağza almamak
b) Cumartesi gününü kutsal saymak
c) İneklere zarar vermemek, etini yememek
d) Putlara tapmamak


26. Hıristiyanlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlahi dinlerden birisidir
b) Avrupalılara gönderilmiştir
c) Temel inanç esası, Teslis inancıdır
d) Peygamberi Hz. İsa'dır (a.s.)


27. Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil'in diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni ahit
b) Eski ahit
c) Tanah
d) Vedalar


28. Hıristiyanların ibadet yerlerine ne ad verilir?
a) Sinagog
b) Havra
c) Kilise
d) Pagoda


29. Hıristiyanlık dinine ait mezhepler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Mecusi-Katolik-Ortodoks
b) Katolik-Ortodoks-Protestan
c) Putperest-Mecusi-Ortodoks
d) Süryani-Protestan-Yahudi


30. "Hıristiyanlık inancına göre her insan günahkar olarak doğar. Bu yüzden Hıristiyanlar yeni doğan çocuklarını kutsal su ile yıkarlar ve böylelikle günahlarından arındığına inanırlar. Ayrıca yetişkinlik döneminde günah işleyen bir Hıristiyan, ibadet yerleri olan Kilise'ye giderek işlediği günahı din adamı olan papaza itiraf eder. Papaz da onun bağışlanması için dua eder."
Yukarıdaki paragrafta Hıristiyanlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?
a) Günah itirafı
b) Vaftiz
c) Hıristiyanlığın ibadet yeri
d) Teslis inancı


31. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan ayıran bir özelliktir?
a) Kutsal kitabının olması
b) Allah'tan vahiy yoluyla gelmesi
c) Son ilahi din olması
d) İbadet yapılması


32. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 630 yılı Ramazan ayında, Mirac gecesinde indirilmeye başlanmıştır
b) 610 yılı Ramazan ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
c) 571 yılı Muharrem ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
d) 610 yılı Muharrem ayında, Regaip gecesinde indirilmeye başlanmıştır


33. İslam dininde yer alan ibadetlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Temel ibadetler; namaz, oruç, hac ve zekattır
b) Cuma namazı camide topluca kılınır
c) İslam dininde ibadet yerleri; cami, mescit ve temiz olan her yerdir
d) Günlük beş defa yapılan ibadetin adı zekattır


34. Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini kötülüklerin anası olarak nitelendirmiştir?
a) Uyuşturucu kullanmak
b) Sigara içmek
c) Alkollü içki içmek
d) Kumar oynamak
www.huseyinarasli.com

35. "Alkol; karaciğer, mide ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına, yuvaların dağılmasına, canların yanmasına sebep oluyor. Bunun yanında milyarlarca liralık maddi zararlar oluşturarak hem bireyin, hem de ülkenin ekonomisini olumsuz etkiliyor."
Yukarıdaki paragrafta alkolün zararlarından hangisine değinilmemiştir?
a) Beden sağlığına zararları
b) Ruh sağlığına zararları
c) Toplumsal yaşama olumsuz etkileri
d) Ülke ekonomisine olumsuz etkileri


36. Aşağıdakilerden hangisi alkolün akıl ve ruh sağlığımızda oluşturduğu olumsuz etkilerden birisidir?
a) İnsanı bilinçli, sağlıklı ve mantıklı düşünmekten alıkoyar
b) Trafik kazalarına sebep olur
c) Sinir sistemini etkileyerek görme ve konuşma güçlüğüne neden olur
d) Şiddete, kavgaya, aile içi geçimsizliklere neden olur


37. Devletin gençleri alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu, anayasamızın hangi maddesinde belirtilmiştir?
a) 58. madde
b) 25. madde
c) 20. madde
d) 51. madde


38. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan kötü alışkanlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
a) Uyuşturucu
b) Alkol
c) Eroin
d) Sigara


39. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eden, aileleri ekonomik sıkıntıya sürükleyen, zaman israfına sebep olan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu
b) Kumar
c) Alkol
d) Sigara


40. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kötü alışkanlıklara başlamasında etkili olan faktörleri vurgulayan bir söz değildir?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
c) At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur
d) İyilerle dost olmayan, kötülere komşu olurCEVAPLAR: 1-A,  2-B,  3-D,  4-C,  5-B,  6-B,  7-A,  8-D,  9-A,  10-D,  11-B,  12-A,  13-C,  14-B,  15-A,  16-C,  17-A,  18-D,  19-B,  20-C,  21-B,  22- A,  23-D,  24-D,  25-C,  26-B,  27-A,  28-C,  29-B,  30-D,  31-C,  32-B,  33-D,  34-C,  35-B,  36-A,  37-A,  38-D,  39-B,  40-C