Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?
a) Fıkıh
b) Kelam
c) İtikad
d) İctihad


2. İmam Ahmed bin Hanbel'in ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi
b) Şafii
c) Maliki
d) Hanbeli


3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan biridir?
a) Şafiilik
b) Eş'arilik
c) Yesevilik
d) Malikilik


4. Alevi-Bektaşi ekolünde dede adı verilen manevi lider yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Hatim
b) Mevlid
c) Cem
d) İftar


5. Alevilik ekolünde "gülbenk" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zakir
b) Müsahip
c) Oruç
d) Dua


6. Dinimizde güzel ahlaklı olmaya büyük önem verilir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amaçlarından biri de güzel ahlakı yaygınlaştırmaktır.
Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi metinde verilen bilgilerle ilişkilidir?
a) İki nimet vardır ki insanların çoğu değerini bilmez: Sağlık ve boş vakit. (Hz. Muhammed s.a.v.)
b) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. (Hz. Muhammed s.a.v.)
c) Namaz dinin direğidir. (Hz. Muhammed s.a.v.)
d) Kur'an'ı sesinizle süsleyin. (Hz. Muhammed s.a.v.)


7. İslam dininde güzel ahlaka ve güzel davranışlara büyük önem verilmiş, güzel ahlak tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlaklı olmamızı tavsiye eden bir çok ayet vardır.
Aşağıda yer alan ayetlerden hangisi buna örnek olarak gösterilir? a) "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun..." (Nisa suresi, 135. ayet)
b) "Ey iman edenler!Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)..." (Maide suresi, 6. ayet)
c) "Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır." (Nisa suresi, 103. ayet)
d) "(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (Sâd suresi, 29. ayet)


8. Bizi aldatan bizden değildir" Hz. Muhammed s.a.v.
Yukarıdaki hadis-i şerifte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) Birlik olmanın
b) Topluluk halinde yaşamanın
c) Zekat vermenin
d) Doğru ve dürüst olmanın


9. Kişinin malından Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine karşılıksız vermesi olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevazu
b) İmsak
c) İtikad
d) İnfak


10. Bir miskini gördün ise
     Bir eskice verdin ise
     Yarın anda karşı gele
     Hak libasın giymiş gibi
                                 Yunus Emre
Yunus Emre'nin bu şiirinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
a) Miskin olmamalıyız
b) Eski elbiseler giymemeliyiz
c) Malımızdan infak etmeliyiz
d) Alçakgönüllü olmalıyız


11. Bu ibadet, infak (yardım) çeşitlerinden biridir. Yol. köprü, çeşme, hastane, okul yaptırmak gibi hayır işlerini kapsar. Bu tür hayırları yapanlar hem hayatlarında hem de vefat ettikten sonra yaptıkları bu hayırdan sevap kazanmaya devam ederler.
Yukarıda sözü edilen ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadakai- cariye
b) Fitre
c) Tevazu
d) Zekat


12. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca emaneti korumuş, bu konuda çok titiz davranmıştır. Bu sebeple kendisine "el-Emin" denilmiştir. Haksızlığın, adaletsizliğin ve güvensizliğin hâkim olduğu bir dönemde Mekkeliler değerli eşyalarını Hz. Muhammed'e (s.a.v.) teslim ederlerdi.
Paragrafta Peygamber Efendimizin en çok hangi ahlaki özelliğine vurgu yapılmıştır?
a) Cesaretli oluşuna
b) Danışmaya önem verdiğine
c) Adaletli olduğuna
d) Güvenilir olduğuna


13. Aile içi ilişkilerde ve çocuklara yaklaşımda adaletli olmak çok önemlidir. Anne ve babalar
çocukları arasında ayrım yapmayıp her birine gerekli olan ilgiyi göstermeli, desteği
vermelidir. Eğitimciler öğrencileri arasında adil davranmalı, yöneticiler emri altındakiler
arasında ayrım yapmadan görev aldıkları işleri adaletle yürütmeli, işverenler de çalışanlar
arasında adaleti gözetmelidir. Mal üretip satan kimse alım ve satımda adaletten ayrılmamalı,
ölçü ve tartıyı düzgün yapmalıdır.
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Anne babalar çocuklarına karşı adaletli davranmalıdır.
b) Bir işyeri sahibi yanında çalışan işçilerinin hakkını gözetmelidir.
c) Eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirilmelidir.
d) Alışverişte haram lokma yemekten kaçınılmalıdır.


14. Adalet, hakkı gözetmek demektir. Toplumun her kesiminde adalet titizlikle uygulanmalı, hukuka riayet edilmelidir. Anne-babalar çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, yöneticiler emri altındakilere adil davranmalıdırlar. Çünkü ..................................................................
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Adalet toplumda huzur ve güven ortamı oluşturur
b) Adalet insanlar arasındaki husumet duygularını körükler
c) Adalet barışın oluşmasına katkıda bulunur
d) Adalet kişinin devletine olan bağlılığını güçlendirir


15. "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)
Yukarıda yer alan Lokman suresi 18. ayetinde aşağıdaki güzel ahlaki davranışlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) Kibir
b) Cesaret
c) Yardımseverlik
d) Tevazu


16. Bütün insanlar Hz. Adem'in çocuklarıdır. Bu nedenle herkes eşittir ve hiç kimsenin bir diğerine karşı üstünlük taslama hakkı yoktur. Yüce Allah da insanların kardeş olduğunu bildirmiştir. O halde Allah'ın verdiği nimet ve imkanlardan başkalarına da vermeli, güçsüzlere, kimsesizlere yardım etmelidir.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Emaneti korumak
b) İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak
c) İnsanlarla dostça geçinmek
d) Kibirden uzak durmak


17. Görgü kuralları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Görgü kuralları insanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı pekiştirir
b) Görgü kuralları sosyal yaşantımızda uymamız gereken kurallardır
c) Görgü kuralları yazılı kurallardır ve devlet tarafından belirlenir
d) Görgü kuralları toplum tarafından benimsenmiş, kabul görmüş ilkelerdir


18. Aşağıdaki davranışlardan hangisi görgü kuralları kapsamında değerlendirilemez?
a) İnternet sitelerinde yorum yazarken edepli davranmak
b) Yediğimiz güzel bir yemeğin resmini sosyal medyada paylaşmak
c) Hasta olan birine yaptığımız ziyareti kısa tutmak
d) Kendi aralarında özel konuşma yapanların yanına gitmemek


19. Toplumların tarih boyunca oluşturdukları maddi ve manevi ögelerin bütününe ne ad verilir?
a) Kültür
b) Anayasa
c) Din
d) Teknoloji


20. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara ne ad verilir?
a) Edebiyat
b) Sanat
c) Tarih
d) Örf ve adet