Din Kültürü 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü bir şekilde hangi surede anlatılmıştır?
a) İhlas suresi
b) Kevser suresi
c) Fatiha suresi
d) Yasin suresi


2. İbadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır
b) Sevap kazanmak için yapılır
c) İtibar kazanmak için yapılır
d) Kulluk borcumuzu ödemek için yapılır


3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?
a) Hz. Eyüp kıssası
b) Ashab-ı Kehf kıssası
c) Hz. İbrahim kıssası
d) Hz. Yusuf kıssası


4. Kur'an'da kıssası anlatılan ve sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Salih (a.s.)
b) Hz. Adem (a.s.)
c) Hz. Eyüp (a.s.)
d) Hz. Davud (a.s.)


5. Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikayelere ve olaylara ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Tevhit
c) Anı
d) Kıssa


6. Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları içermektedir?
a) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
c) Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111. ayet)
d) Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. (Mü'min suresi, 78. ayet)


7. "Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İslam inancının temelini oluşturur
b) İslam'daki inanç esaslarını ifade eder
c) Geçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir
d) İyi ve güzel davranışlar demektir


8. Yalancı şahitlik yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanları yanıltırlar
b) Haklı kişiyi haksız duruma düşürürler
c) Çok büyük günah kazanırlar
d) Hakkı ve adaleti yerine getirmiş olurlar


9. Aşağıdakilerden hangisi yalancılığın çok olduğu toplumlarda ortaya çıkan durumlardan değildir?
a) Barış ve huzur ortamı
b) Güvensizlik
c) Dolandırıcılık
d) İnsan ilişkilerinin bozulması


10. Aşağıdaki hadislerden hangisi yalan ve hileden uzak durmamız konusunda bizleri uyarmaktadır?
a) Her işittiğini başkalarına söylemek kişiye günah olarak yeter-Hz. Muhammed s.a.v.
b) Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir-Hz. Muhammed s.a.v.
c) Zandan çok sakınınız... Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz...-Hz. Muhammed s.a.v.
d) Bizi aldatan bizden değildir-Hz. Muhammed s.a.v.


11. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!" (Hümeze suresi, 1. ayet) buyurmaktadır. Bu ayete göre aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durmamız istenmektedir?
a) Hile yapmak
b) Hırsızlık
c) Gıybet
d) Haset


12. Bir kişinin söylemediği sözü söylediğini, yapmadığı davranışı yaptığını iddia etmek, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisidir?
a) Kibir
b) İftira
c) Hoşgörü
d) Hırsızlık


13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iftira ile ilgilidir?
a) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
b) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
c) Gülme komşuna, gelir başına
d) Çamur at, izi kalsın


14. Hırsızlık yapan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kul hakkı yemiştir
b) Çalışıp emek harcamıştır
c) Tembellik etmiştir
d) Haksızlık yapmıştır


15. Bir kişinin başarısını çekememek, onu kıskanmak ..............., bir kişinin başarısına özenmek ve onun gibi başarılı olmaya çalışmak ise ............... olarak adlandırılır.
Cümledeki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Haset - Gıpta etmek
b) Haset - Kıskanmak
c) İftira - Gıpta etmek
d) Gıybet - Hırsızlık


16. Varlıklar içerisinde ilk kibirlenen ve bu davranışıyla Allah'a isyan eden kimdir?
a) İlk insan Hz. Adem
b) Hayvanlar
c) İblis (şeytan)
d) Melekler


17. "Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Peygamberimizin yukarıdaki hadisi, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi ile ilgili bir uyarı niteliği taşımaktadır?
a) Kibirlenmek
b) Hırsızlık yapmak
c) Hile yapmak
d) Başkalarının kusurlarını araştırmak


18. Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları hangi İslam halifesi zamanında gerçekleşti?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali


19. Türklerin Araplarla iyi ilişkiler kurmaya başlaması ve İslam dinine geçişlerinin hızlanması hangi İslam devleti zamanında olmuştur?
a) Abbasiler
b) Emeviler
c) Endülüs Emevileri
d) Fatımiler


20. Aşağıdakilerden hangisi M.S. 751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
a) Türkler bu savaşta Abbasiler'e büyük askeri destek verdiler
b) Bu savaşta Türklerin gösterdiği askeri başarılar neticesinde Abbasilerle Türkler arasında yakınlaşma oldu
c) Bu savaştan sonra Türkler gruplar halinde İslam dinine girmeye başladılar
d) Talas Savaşı sonucunda Çin'de İslam dini hızla yayılmaya başladı