Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri

     20. Yüzyıl başlarındaki milliyetçilik akımının etkisiyle Türk aydınları kendi öz kültürlerine dönmek amacıyla yabancı kaynaklardan uzak olan ve düşünce alanında milli kaynaklardan beslenen yeni bir edebiyat meydana getirmişlerdir. Bu edebiyata içeriğinden dolayı "Milli Edebiyat" denilmiştir. Milli bir dilin ve edebiyatın oluşturulmasının amaçlandığı bu dönem, yeni Türk edebiyatının önemli bir aşamasıdır. Milli Edebiyat Hareketi, 1911-1923 yılları arasında devam eden; dil, muhteva ve şekil bakımından milli olan ögelerin tespit edilerek kullanıldığı; millet olma bilincini sanat ve edebiyat üzerinden uyandırarak milli bir devlete gidiş sürecini hızlandıran ideolojik içerikli bir edebiyattır.  www.huseyinarasli.com


Milli Edebiyat Hareketinin Genel Özellikleri:

• Yeni Lisan Hareketinin dilde sadeleşme ilkelerine bağlı kalınmış, dilde sadeleşme konusunda başarılı olunmuştur.

• Bu bağlamda konuşma dilinin edebiyat diline döndürülmesi düşüncesi, dönemin yazarlarının büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüştür.

• Sanatçılar eserlerinde kaynak olarak Türk kültüründen beslenmişlerdir.

• Türk kültürü ve tarihi yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır.

• Daha önceki edebî dönemlerde pek üzerinde durulmayan Anadolu halkının yaşantısı, bu dönemde önemsenmiştir.

• Dönemin sanatçıları özellikle roman ve hikaye türü eserlerinde Anadolu halkının yaşantısını, sorunlarını ve diğer sosyal meseleleri gözleme dayalı olarak ele almışlardır.

• Dönemin sanatçıları şiirde Türk tarihine ve destanlarına yönelmişler, Türk kültürünü ve tarihini el değmemiş bir hazine olarak kabul etmişlerdir. Şiirde bireysel konuları işleyen şairler de vardır.

• Şiirde halka ait bir dil, hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım şekilleri tercih edilmiştir. Ancak Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi aruzu tercih eden sanatçılar da vardır.

• Dönemin sanatçıları verdikleri eserler ile halk üzerinde milli şuur oluşturma, Türklük bilincini uyandırma amacını gütmüşlerdir.

• Özellikle Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul, şiirde toplumsal konulara yer veren başlıca şairlerdir.

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı.