Din Kültürü 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Kader ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın sonsuz kudretiyle gerçekleşir
b) Allah'ın sonsuz ilmiyle gerçekleşir
c) Allah'ın ezelden ebede kadar kainatta olacak olayları planlamasıdır
d) Allah'ın ezelden ebede kadar kainatta olacak olayları takdir etmesidir
e) Allah'ın önceden planladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir


2. "Allah her şeyi belli bir plan ve ölçü çerçevesinde yaratmıştır. Yeryüzündeki yaşam ve bütün kainatın varlığı, bu düzen ve denge sayesinde sürmektedir." Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet-i kerime meallerinden hangisi bu konuyla ilgilidir?
a) "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun..." (Nisa suresi, 135. ayet)
b) "Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şeyi indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın." (Hicr suresi, 21. ayet)
c) "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar." (Maun suresi, 4.-6. ayetler)
d) "...Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet-Kehf suresi, 29. ayet)
e) "Biz insana, anne babasına iyi davranmasını öğütledik..." Ahkaf suresi, 15. ayet


3. İnsanın sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
a) İnsan konuşabilen, duygulu ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
b) İnsan beslenen, büyüyen ve gelişen bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
c) İnsan irade sahibi, duygulu ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
d) İnsan irade sahibi, özgür ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
e) İnsan konuşabilen, okuyabilen ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur


4. Aşağıdakilerden hangisi, insanın özgürlüğünü açıklayan bir ifade değildir?
a) İnsan, özgürlüğü dışında (baskı ve zorlama ile) yaptığı davranışlardan sorumludur
b) Özgür insan, kendi istek ve iradesini davranışlarına yansıtabilen insandır
c) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur
d) Allah, insanı iyi ve yararlı işler yapması konusunda özgür bırakmıştır
e) Özgür insan, baskı ve zorlama altında olmayan insandır


5. Allah insana diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. İnsan bu özellikleri sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir. Bu yüzden davranışlarından, yaptığı tercihlerden Allah'a karşı sorumludur. Ancak insanın hayatında tercih yapamadığı, müdahale edemediği durumlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnektir?
a) Mesleğimizin ne olacağı
b) İnancımızın ne olacağı
c) Ünvanımızın ne olacağı
d) Irkımızın ne olacağı
e) Anne-babamızın kim olacağı


6. İnsanların ve diğer canlıların dünyada sahip oldukları yaşama süresinin bittiği zamana ne ad verilir?
a) Şer
b) Ömür
c) Ecel
d) Tevekkül
e) Rızık


7. Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasaların sonucunda bazen afet denilen yıkımlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, afetler karşısında insanın yapması gereken görevlerden değildir?
a) Doğal dengeyi bozacak davranışlardan kaçınmak
b) Çevreyi korumak ve temiz tutmak
c) Afetlerin zararını en aza indirmek için mücadele yolları geliştirmek
d) Doğal afetlerin oluşmasını tamamen engellemek
e) Doğal afetlerin zararından korunmak için tedbir alıp Allah'a dua etmek


8. Allah'ın, faydalanmaları için bütün canlılara verdiği nimetlere ne ad verilir?
a) Rızık
b) Afet
c) Tevekkül
d) Hayır
e) Şer


9. Bir işte başarıya ulaşmak için gereken bütün gayreti gösterdikten sonra başarıyı Allah'tan beklemeye ne ad verilir?
a) İrade
b) Tevhid
c) Tevekkül
d) Rızık
e) Ecel


10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır?
a) Akacak kan damarda durmaz
b) Nisan yağmuru mayıs çiçeği getirir
c) Armut piş, ağzıma düş
d) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a havale et
e) Aç tavuk, kendini darı ambarında sanırmış


11. Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili temel ilkelerden değildir?
a) İsteklilik
b) Riyakarlık
c) Samimiyet
d) İhlas
e) Allah rızası


12. "Gösteriş için yapılan ibadetler insana faydadan çok zarar verir. Gösteriş amacıyla ve isteksiz yapılan ibadetler Kur'an'da kınanmıştır. Bu sebeple ......................................."
Yukarıda yer alan boşluk aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) insan ibadetlerinde gösterişten uzak durmalıdır
b) insan yaptığı bir hayrı herkese ilan etmemelidir
c) insan ibadetlerinde ihlassız ve isteksiz davranmalıdır
d) insan ibadetlerinde samimi olmalıdır
e) insan ibadetlerinde riyakarlıktan uzak durmalıdır


13. "İhlas" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bir işi gönülden benimsemek
b) Bir işte gereken çabayı gösterip sonucu Allah'tan beklemek
c) Vefat edenlere sure ve dua okumak
d) Akşam ezanı okununca oruç açmak
e) Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek


14. Allahü Teala insana güç yetiremeyeceği sorumluluk ve görevler yüklememiştir. İbadetlerin hepsi de insanların yerine getirebileceği davranışlardır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda ibadetler için kolaylıklar getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin getirdiği bu kolaylıklardan değildir?
a) Yolculuk halindeyken namazların dört rekat farzlarının iki rekat olarak kılınması
b) Ramazan ayında oruç tutamayacak kadar hasta olan Müslümanların iyileşince oruçlarını tutmaları
b) Su bulunamadığı zaman teyemmüm ile abdest alınması
d) Ayakta duramayacak derecede hasta olan Müslümanların oturarak namaz kılması
e) Uçağa binmekten korkan bir Müslümanın hacca gitmekten vazgeçmesi


15. "................... ibadeti insanı Allah'a yaklaştırır. Onu disipline eder. Temizliğe alıştırır. Planlı ve programlı olmayı, zamanı iyi kullanmayı öğretir."
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki ibadet isimlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Zekat
b) Namaz
c) Sadaka
d) Oruç
e) Hac


16. "................... ibadeti insanı cimrilikten uzaklaştırır. Ona sorumluluk duygusu kazandırır. Malın bereketlenmesini sağlar."
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki ibadet isimlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Zekat
b) Namaz
c) Sadaka
d) Oruç
e) Hac


17. "................... ibadeti insana sabretmeyi ve muhtaçların halini anlamayı öğretir. Aç ve susuz kalınması dolayısıyla nimetlerin değerini anlamamızı sağlar."
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki ibadet isimlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Zekat
b) Namaz
c) Sadaka
d) Oruç
e) Hac


18. "................... ibadeti kardeşlik duygusunu pekiştirir. Sade bir hayat sürmeyi, sabrı, kararlılığı, eşitliği öğretir. Farklı insanlarla tanışmamıza, dostluk kurmamıza vesile olur."
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki ibadet isimlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Zekat
b) Namaz
c) Sadaka
d) Oruç
e) Hac


19. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarından biridir?
a) Toplumun huzurlu ve mutlu olmasını sağlar
b) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirir
c) Kişiye sevap kazandırır
d) Toplumda kardeşlik ve birliktelik duygularını güçlendirir
e) Toplumu maddi ve manevi kirlerden arındırır


20. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biridir?
a) İnsanı Allah'a yaklaştırır
b) Kişinin ümitlerini canlı tutar, ruhsal huzurunu artırır
c) İnsanın sıkıntılarını hafifletir
d) Toplumun birlik, beraberlik içinde kardeşçe yaşamasına vesile olur
e) İnsana sorumluluk duygusu kazandırır

Hazırlayan: Hüseyin Araslı