Din Kültürü 11. sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

2017-2018

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da bahsedilen örnek insanın vasıflarından değildir?
a) Emanetlerine riayet eder
b) Harcadıklarında israf eder
c) Yalancı şahitlik yapmaz
d) Sözünde durur
e) İbadetlerini yapar


2. "Kur'an'ı doğru anlamak için Peygamberimizin sünnetini iyi öğrenmek ve O'nu örnek almak gerekir. Çünkü O (s.a.v.) ............................."
Yukarıda yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doldurulamaz?
a) İslam dininin en güzel örneğidir
b) Kur'an'ın hükümlerini en iyi yaşayandır
c) Kur'an'ın en önemli muhatabıdır
d) Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştır
e) Arap halkındandır


3. Peygamber Efendimize niçin "Muhammedü'l-Emin" denilmiştir?
a) Güvenilir olduğu için
b) Merhametli olduğu için
c) Zamanı iyi kullandığı için
d) Çalışmayı sevdiği için
e) Şefkatli olduğu için


4. Peygamberimizin gençliğinde Hılful fudul (Erdemliler Hareketi) topluluğuna katılmasının amacı nedir?
a) İyi bir ticari ortaklık kurarak kazancını artırmak
b) İslam'ı insanlara daha iyi anlatmak
c) Savaşlara asker toplamak
d) Haksızlığa uğrayanları, kimsesizleri korumak
e) Komşu kabilelere savaş açmak


5.
Peygamberimiz;
- İslam'ı tebliğ için gittiği Taif şehrinde hakarete uğradı ve taşlandı. Ancak yine de onlara beddua etmedi.
- Savaşta düşman bile olsa kadınların ve çocukların öldürülmelerini yasakladı.
- İnsanlara, özellikle çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştı.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi
c) Dostlarını sık sık ziyaret etmesi
d) Şefkatli ve merhametli olması
e) Adaletli olması


6. Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi, Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: "Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm."
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi
c) Adaletli olması
d) Şefkatli ve merhametli olması
e) Dostlarını sık sık ziyaret etmesi


7. Peygamber Efendimiz namaz sırasında ağlayan bir çocuğun sesini duyunca namazı çabuk kıldırmış ve "Annesine sıkıntı vermekten korkup kısa kestim" demiştir.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Kolaylaştırıcı ve anlayışlı olması
b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi
c) İbadeti her zaman kısa yapması
d) Güvenilirliği
e) Cesareti


8. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin on üç yıllık Mekke döneminde baskılarla, sıkıntılarla, boykotlarla karşılaştı. Ancak O (s.a.v.) baskılar ve zulümler karşısında yılmamış, kutsal görevini en iyi şekilde yapmaya, İslam dinini anlatıp öğretmeye devam etmiştir.
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Adaletli olması
b) Sabırlı ve kararlı olması
c) Dürüst olması
d) Güvenilir olması
e) Merhametli olması


9. Kültürümüzde ve edebiyatımızda Peygamber Efendimizi temsil eden, Peygamberimizin yüzünün güzelliğinin benzetildiği çiçek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zambak
b) Lale
c) Papatya
d) Sümbül
e) Gül


10. Peygamber Efendimizin "ev halkı" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Suffa
b) Ehl-i Bedir
c) Sahabe
d) Ehl-i Beyt
e) Ehl-i İlim


11. Kader ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın sonsuz kudretiyle gerçekleşir
b) Allah'ın sonsuz ilmiyle gerçekleşir
c) Allah'ın ezelden ebede kadar kainatta olacak olayları planlamasıdır
d) Allah'ın ezelden ebede kadar kainatta olacak olayları takdir etmesidir
e) Allah'ın önceden planladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir


12. "Allah her şeyi belli bir plan ve ölçü çerçevesinde yaratmıştır. Yeryüzündeki yaşam ve bütün kainatın varlığı, bu düzen ve denge sayesinde sürmektedir." Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet-i kerime meallerinden hangisi bu konuyla ilgilidir?
a) "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun..." (Nisa suresi, 135. ayet)
b) "Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şeyi indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın." (Hicr suresi, 21. ayet)
c) "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar." (Maun suresi, 4.-6. ayetler)
d) "...Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet-Kehf suresi, 29. ayet)
e) "Biz insana, anne babasına iyi davranmasını öğütledik..." Ahkaf suresi, 15. ayet


13. İnsanın sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
a) İnsan konuşabilen, duygulu ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
b) İnsan beslenen, büyüyen ve gelişen bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
c) İnsan irade sahibi, duygulu ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
d) İnsan irade sahibi, özgür ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur
e) İnsan konuşabilen, okuyabilen ve akıllı bir varlık olduğu için yaptığı davranışlardan Allah'a karşı sorumludur


14. Aşağıdakilerden hangisi, insanın özgürlüğünü açıklayan bir ifade değildir?
a) İnsan, özgürlüğü dışında (baskı ve zorlama ile) yaptığı davranışlardan sorumludur
b) Özgür insan, kendi istek ve iradesini davranışlarına yansıtabilen insandır
c) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur
d) Allah, insanı iyi ve yararlı işler yapması konusunda özgür bırakmıştır
e) Özgür insan, baskı ve zorlama altında olmayan insandır


15. Allah insana diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. İnsan bu özellikleri sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir. Bu yüzden davranışlarından, yaptığı tercihlerden Allah'a karşı sorumludur. Ancak insanın hayatında tercih yapamadığı, müdahale edemediği durumlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnektir?
a) Mesleğimizin ne olacağı
b) İnancımızın ne olacağı
c) Ünvanımızın ne olacağı
d) Irkımızın ne olacağı
e) Ahlakımızın ne olacağı


16. İnsanların ve diğer canlıların dünyada sahip oldukları yaşama süresinin bittiği zamana ne ad verilir?
a) Şer
b) Ömür
c) Ecel
d) Tevekkül
e) Rızık


17. Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasaların sonucunda bazen afet denilen yıkımlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, afetler karşısında insanın yapması gereken görevlerden değildir?
a) Doğal dengeyi bozacak davranışlardan kaçınmak
b) Çevreyi korumak ve temiz tutmak
c) Afetlerin zararını en aza indirmek için mücadele yolları geliştirmek
d) Doğal afetlerin oluşmasını tamamen engellemek
e) Doğal afetlerin zararından korunmak için tedbir alıp Allah'a dua etmek


18. Allah'ın, faydalanmaları için bütün canlılara verdiği nimetlere ne ad verilir?
a) Rızık
b) Afet
c) Tevekkül
d) Hayır
e) Şer


19. Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ile ilgili temel ilkelerden değildir?
a) İsteklilik
b) Riyakarlık
c) Samimiyet
d) İhlas
e) Allah rızası


20. "Gösteriş için yapılan ibadetler insana faydadan çok zarar verir. Gösteriş amacıyla ve isteksiz yapılan ibadetler Kur'an'da kınanmıştır. Bu sebeple ......................................."
Yukarıda yer alan boşluk aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) insan ibadetlerinde gösterişten uzak durmalıdır
b) insan yaptığı bir hayrı herkese ilan etmemelidir
c) insan ibadetlerinde ihlassız ve isteksiz davranmalıdır
d) insan ibadetlerinde samimi olmalıdır
e) insan ibadetlerinde riyakarlıktan uzak durmalıdır