Din Kültürü 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

2017-2018

1. İslam dininde yer alan ahlakî esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalına ne ad verilir?
a) Tarih
b) Tefsir
c) Tasavvuf
d) Fıkıh
e) Biyografi


2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî düşüncenin amaçlarından değildir?
a) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat tarzını benimsemek
b) Şöhretli ve gösterişli yaşam şartlarını yakalayabilmek için çalışmak
c) Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak
d) Nefsi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak
e) Dünyaya ve dünya malına önem vermemek


3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) İslam itikadında "her şeye şüpheyle yaklaşma" anlayışının yaygınlaşması
b) Fetihlerin etkisiyle İslam topraklarının genişlemesi
c) İslam dünyasında lüks ve gösterişin artması
d) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat anlayışından uzaklaşılması
e) Yabancı kültürlerden eserlerin Arapçaya çevrilmesi sonucu İslam toplumunda farklı anlayış ve adetlerin oluşması


4. "Hadis" kavramının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Peygamberimizin ev halkı
b) Peygamberimizin yaptığı davranışlar
c) Kur'an'da yer alan ayetler
d) Peygamberimizin sözleri
e) Peygamberimizin, başkalarında görüp onayladığı davranışlar
www.huseyinarasli.com

5. Peygamberimizin, sahabelerin yaptıkları davranışları uygun görüp onaylaması, sünnetin hangi türüne dahildir?
a) Fiilî sünnet
b) Hadis
c) Takrirî sünnet
d) Kavlî sünnet
e) Ayet


6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sergilediği evrensel davranışlardan değildir?
a) İslam dininin ilkelerini insanlara anlatması
b) Geçimini sağlamak için çobanlık ve ticaret yapması
c) İbadetler konusunda insanlara örnek olması
d) Ahlakî davranışlar konusunda insanlara örnek olması
e) Sosyal hayatta insanlara örnek olması


7. Kur'an-ı Kerim'in en iyi ve en doğru tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zemahşerî, el-Keşşâf
b) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili
c) Seyyid Kutub, Fi Zilal'il Kur'an
d) İbn Kesir, Tefsirül Kur'an
e) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünneti


8. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah'tan vahiy alması
b) Doğmadan önce babasını kaybetmiş olması
c) Adaletli bir devlet başkanı olması
d) Ayırım yapmaksızın insanlara değer vermesi
e) Çocuklarının çoğunun kendisi hayatta iken vefat etmesi


9. Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabının hepsine birden ne ad verilir?
a) Sahih-i Buhari
b) Hadisname
c) Sahih-i Müslim
d) Kütüb-ü Sitte
e) Hadis-i Erbain


10. Toplumda herkesin bilgi birikimi, anlayış ve kültür seviyesi aynı değildir. Bu sebeple insanlar bazen istemeden veya bilerek birbirlerini kırabilirler. Böyle durumlarda bilinçli bir Müslümana yakışan davranış ...................................................................................
Yukarıda yer alan boşluğu en iyi şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) kendi kültürü ve anlayış seviyesine uygun kimselerle arkadaşlık etmektir.
b) kendisini kıran bu kişiye haddini bildirmektir.
c) öfkeyle hareket etmeyip bağışlama yolunu tutmaktır.
d) kendisini kıran veya üzen bu kişiyi derhal adalete şikayet etmektir.
e) karşıdakine aynı kabalıkla karşılık vermektir.


11. Bir insanın yaptığı bir hatadan dolayı pişmanlık duyarak aynısını bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermesine ne ad verilir?
a) İhsan
b) Tövbe
c) Takva
d) Tevekkül
e) İhlas


12. İnsanlar bir arada yaşadıkları için toplumsal yaşamın yoğunluğundan, stresinden dolayı birbirlerine  zaman zaman kırıcı davranabilirler. Böyle durumlarda merhamet sahibi, anlayışlı ve bağışlayıcı olmak gerekir. Bu durum çoğu zaman insanların arasında sevgi ve saygıyı oluşturur. Bu da toplumsal huzuru beraberinde getirir. Hoşgörünün ve affediciliğin en güzel örneği Peygamberimizin hayatında yer alır.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamber Efendimizin affediciliğine örnek olarak gösterilebilir?
a) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
b) Komşu ülkelerin devlet başkanlarına, "İslam'a davet" mektupları göndermesi
c) Peygamberliğinin ilk yıllarında İslam dinini üç yıl boyunca gizli tebliğ etmesi
d) İnsanlara İslam dinini anlatırken kaba ve kırıcı olmaktan kaçınması
e) Mekke'yi fethettiği zaman, daha önce kendisine zulmeden kişilerin hepsini bağışlaması


13. "Nerede olursan ol, Allah'tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap." Hadis-i şerif Tirmizi, Birr, 55.
Yukarıda yer alan hadis-i şeriften çıkarılabilecek temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan, nerede olursa olsun ibadetini aksatmamalıdır
b) İnsan, her işinde Peygamber efendimizi örnek almalıdır
c) İnsan, hiç günah işlememelidir
d) İnsan, eğer yanlışlıkla bir kötülük işlediyse hemen oradan uzaklaşmalıdır
e) İnsan, eğer bir kötülük işlediyse hemen onu yok edecek bir iyilik yapmalıdır


14. "Ahiret inancı, Kur'an'da yer alan altı ............................................. biridir."
Cümlede yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doldurulursa cümle doğru tamamlanmış olur?
a) sureden
b) güzel isimden
c) kıssadan
d) inanç esasından
e) ibadet türünden


15. Vefat eden bir kişinin arkasından kılınan, rüku ve secdesi olmayan namazın adı nedir?
a) Cenaze namazı
b) Teravih namazı
c) Vitir namazı
d) Tesbih namazı
e) Cuma namazı


16. Cenaze namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu namazda "sübhaneke" duası, "ve celle senaüke" kısmıyla birlikte okunur
b) Bu namazda cenaze duası okunur
c) Bu namazda selam vermeden önce secdeye gidilir
d) Bu namaz önce sağa, sonra sola selam verilerek bitirilir
e) Bu namaz ayakta kılınır


17. Aşağıdakilerden hangisi, vefat eden bir müslümanın ardından yapılacak hayırlı işlerden değildir?
a) Vefat eden kişinin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etmek
b) Vefat eden kişinin ardından Kur'an okumak, hatim indirmek
c) Vefat eden kişinin ardından hayır yapmak
d) Vefat eden kişinin ardından mevlit okutmak
e) Vefat eden kişinin mezarının yanındaki ağaçlara bez bağlamak


18. Ölen kişi için mevlit okumak veya okutmak dinî bir zorunluluk olmamakla birlikte kültürümüzde yerleşmiş güzel bir adettir. Bu mevlit merasimlerinde 15. yy divan şairi Bursalı ........................'nin "Vesiletün Necat" adlı eserinden bölümler okunur.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılırsa, "Vesiletün Necat" isimli mevlidin yazarı belirtilmiş olur?
a) Katip Çelebi
b) Süleyman Çelebi
c) Fuzuli
d) Baki
e) Evliya Çelebi


19. Dört büyük melekten biri olan İsrafil meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi olayına ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Kıyamet
d) Amel
e) Cehennem


20. Kıyametin kopuşundan sonra İsrafil (a.s.) meleğinin Sûr'a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları büyük meydana ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Sûr
d) Kabir
e) Amel