Din Kültürü 11. sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi, Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm."
Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) Sabırlı ve cesaretli olması
b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi
c) Adaletli olması
d) Şefkatli ve merhametli olması
e) Dostlarını sık sık ziyaret etmesi


2. Kültürümüzde ve edebiyatımızda Peygamber Efendimizi temsil eden, Peygamberimizin yüzünün güzelliğinin benzetildiği çiçek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zambak
b) Lale
c) Papatya
d) Sümbül
e) Gül


3. Peygamber Efendimizin "ev halkı" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Suffa
b) Ehl-i Bedir
c) Sahabe
d) Ehl-i Beyt
e) Ehl-i İlim


4. "İtikat" kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Dikişsiz hac kıyafeti
b) Yol, yöntem
c) İnanç, iman
d) Davranış
e) Görüş, düşünce


5. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
b) İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
c) İslam coğrafyasının genişlemesi
d) İslam tarihinde meydana gelen bazı siyasi olaylar (Cemel olayı, Sıffin savaşı)
e) Kur'an'daki müteşabih ayetleri anlama çabaları


6. Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden değildir?
a) Maturidilik
b) Eş'arilik
c) Şia
d) Şafiilik
e) Haricilik


7. İnanç (itikad) konularında İmam Maturidi hazretlerinin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu ehl-i sünnet mezhebidir. Bu mezhebin görüşlerinde akıl ile nakil arasında orta yol tercih edilmiş, dinin anlaşılması konusunda naklin yanında akıl da temel olarak kabul edilmiştir. Bu mezhebe göre; amel imana dahil değildir, büyük günah işleyen dinden çıkmaz.
Paragrafta hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanbelilik
b) Malikilik
c) Eş'arilik
d) Hanefilik
e) Maturidilik


8. İtikad konularında İmam Eş'ari hazretlerinin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu ehl-i sünnet mezhebidir. İmam Gazali ve Fahrettin Razi, bu mezhebin görüşlerini benimsemişlerdir. Bu mezhebin görüşlerine göre; itikadi konuların açıklanmasında nakil yanında akla da önem verilir, insanın fiilleri Allah tarafından yaratılır, iyi ve kötü akılla değil nakille bilinir.
a) Hanbelilik
b) Malikilik
c) Eş'arilik
d) Hanefilik
e) Maturidilik


9. Aşağıdaki mezhep-kurucu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Hanefi - İmamı Azam Ebu Hanife
b) Maturidi - İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi
c) Mu'tezile - Vasıl bin Ata
d) Eş'ari - Ahmed bin Hanbel
e) Şafii - İmam İdris eş-Şafii


10. Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden değildir?
a) Hanefilik
b) Maturidilik
c) Hanbelilik
d) Malikilik
e) Şafiilik


11. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. Bu mezhep uygulaması en kolay ve en yaygın mezheptir. Müslümanların çoğu bu mezhebe göre amel ederler. En çok da Asya Müslümanları ve Türkler arasında yaygındır. Dayandığı kaynaklar: Kur'an, sünnet, icma, kıyas.
Paragrafta hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefilik
b) Caferilik
c) Hanbelilik
d) Malikilik
e) Şafiilik


12. Hanefi mezhebinin kurucusu olan büyük müctehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii
b) İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
c) Malik bin Enes
d) Ahmed bin Hanbel
e) İmamı Azam Ebu Hanife


13. "Maliki" mezhebi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Malik bin Enes hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanır
b) "Ehl-i sünnet" mezhebidir
c) Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha çok önem verir
d) En çok Kuzey Afrika'da yaygındır
e) "On iki imam"ın sözlerini de dini konularda delil olarak görürler


14. "Şafii" mezhebi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Muhammed bin İdris eş-Şafii hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanır
b) "Ehl-i sünnet" mezhebidir
c) Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha çok önem verir
d) Dayandığı kaynaklar; Kur'an, sünnet, icma, kıyas
e) Suriye, Mısır, Filistin, Irak ve Endonezya'da yaygındır


15. "Tevhid" kelimesinin anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Peygamber inancı
b) Kaza ve kader inancı
c) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
d) Kıyametten sonraki sonsuz hayat
e) Melek inancı


16. Aile kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aile toplumun temelidir.
b) Ailedeki huzur ortamı, toplumsal refahı destekleyen bir faktör sayılmaz.
c) Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir.
d) Aile bireyleri birbirlerine karşı hoşgörülü olmalıdır.
e) Ailede edep ve saygı kavramları  olmalıdır.


17. Hz. Adem ile Hz. Havva'dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yol olan sözleşmenin adı nedir?
a) Flört
b) Kontrat
c) Talak
d) Nifak
e) Nikah


18. "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz." Hadis-i şerif
Yukarıda yer alan hadis-i şerif, aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?
a) Ebeveynlerin, çocuklarının yetişmesi ile ilgili sorumlulukları
b) Akrabalar ile ilgili sorumluluklar
c) Komşularla iyi ilişkiler kurmak
d) Bekarların evlendirilmesi
e) Evlenemeyenlerin namuslarını korumaları


19. Peygamber Efendimizin aşağıda yer alan hadislerinden hangisi, çocukların büyüklerine karşı edepsiz ve saygısız davranmalarının kötü olduğunu vurgulamaktadır?
a) Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz.
b) Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz.
c) Günahların en büyükleri; Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır.
d) Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin.
e) Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın.


20. Aşağıdaki davranışlardan hangisi aile bireyleri ve komşular arasındaki ilişkileri olumsuz etkiler?
a) Selamlaşma
b) Sevgi ve saygı
c) Hoşgörü
d) Gıybet
e) Yardımlaşma

Hazırlayan: Hüseyin Araslı