Din Kültürü 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) Araplara ve Türklere peygamber olarak gönderilmiştir
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur
e) Hz. Muhammed (s.a.v.) günah işlemekten uzaktır


2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması
e) Hz. Muhammed 'in (s.a.v.) çobanlık yapması


3. Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Tarih
e) Edebiyat
www.huseyinarasli.com

4. Kur'an'da doğru bilginin kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Vahiy-akıl-duyular
b) Vahiy-akıl-peygamberler
c) Vahiy-peygamberler
d) Akıl-duyular
e) Akıl-Vahiy


5. Kur'an'daki doğru bilgi kaynaklarından hangisi ilahî kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içerir?
a) Akıl
b) Gözlem
c) Duyular
d) Vahiy
e) Tarihî belgeler


6. Kur'an-ı Kerim'in Arapça'dan başka bir dile kısa açıklamalarla tercüme edilmesine ne ad verilir?
a) Tefsir
b) Tecvid
c) Vahiy
d) Hadis
e) Meal


7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, Kur'an'ı doğru bir şekilde okuyup anlayan bir insandan beklenmez?
a) Dinin amaçlarını kavrar
b) Allah'ın emirlerine uyar
c) İyiliği emreder
d) Kötülüklere kayıtsız kalır
e) İnsanlığa faydalı işler yapar


8. Yüce Allah'ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği davranışlara ..................., Peygamber Efendimizin yaptığı ve yapılmasını bize de tavsiye ettiği davranışlara ise ................... denir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Farz-sünnet
b) Farz-mübah
c) Farz-vacip
d) Vacip-sünnet
e) Sünnet-mübah


9. Kur'an-ı Kerim'de her insan tarafından okunduğunda anlamı anlaşılabilecek ayetler vardır. Bunlara ................... ayetler denir. Bazı ayetler ise mecaz anlam taşır. Tefsire ve izaha ihtiyaç duyarlar. Bu tür ayetlere de ................... ayetler denir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Uzun-kısa
b) Muhkem-müteşabih
c) Muhkem-uzun
d) Anlamlı-müteşabih
e) Müteşabih-muhkem


10. Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Kelam
e) Müfessir


11. Peygamber Efendimiz anne babaların çocuklarına bırakacakları en güzel mirasın ................... olduğunu söylemiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa cümle doğru olarak tamamlanmış olur?
a) Para
b) Makam
c) Arsa
d) Asalet
e) Güzel ahlak


12. "Eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" (Yunus suresi, 99. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Dinde zorlama yoktur
b) İnanmak insanın özgür iradesine bırakılmıştır
c) Zor kullanılarak bir inanç benimsetilmez.
d) İnanmak gelenekseldir. Aileden öğrenildiği şekilde devam eder.
e) Herkesin inanç özgürlüğü vardır.


13. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan değildir?
a) İbadet hakkı
b) Mülkiyet hakkı
c) İş ve çalışma hakkı
d) Ücret hakkı
e) Nafaka hakkı


14. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır
b) Hiç kimse başkalarının rahatı ve huzuru için kendi özgürlüğünü sınırlandıramaz
c) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir
d) Devletin egemenliği ve toplumsal asayişin korunması gibi durumlarda özgürlükler sınırlandırılabilir
e) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse yasal yollara başvurmalıdır


15. Kul hakkı yemek büyük günahtır. Allahü Teala kendisiyle ilgili hakları dilerse bağışlayabilir, ancak kul hakkı ihlalinin affını ........................ rızasına bırakmıştır. Dolayısıyla mazlum kişi affetmedikçe Allah kul hakkı yiyen kişinin günahını affetmez.
Paragrafta yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Hak sahibinin
b) Anne babanın
c) Devlet başkanının
d) Yasaların
e) Halkın


16. Kur'an'da, aklını kullanarak Allah'ın varlığı ve birliği bilgisine ulaştığı haber verilen peygamberin adı nedir?
a) Hz. Adem
b) Hz. Nuh
c) Hz. Musa
d) Hz. İbrahim
e) Hz. İsmail


17. İlahi kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içeren bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deney
b) Akıl
c) Duyular
d) Kıssalar
e) Vahiy


18. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretten hemen sonra bu şehirde yaptırdığı ve İslam tarihinin ilk eğitim kurumu kabul edilen okulun adı nedir?
a) Suffe
b) Mescid
c) Beytül Hikme
d) Sahn-ı Seman
e) Nizamiye Medreseleri


19. Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat'ta kurulan ve İslam tarihinde yüksek öğrenim alanındaki ilk eğitim kurumu kabul edilen okulun adı nedir?
a) Suffe
b) Mescid
c) Beytül Hikme
d) Sahn-ı Seman
e) Nizamiye Medreseleri


20. Müslüman Türk bilginlerinden Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, hangi pozitif bilim dalındaki çalışmalarıyla tanınmışlardır?
a) Minyatür
b) Astronomi
c) Tefsir
d) Matematik
e) Fizik

Hüseyin Araslı