Din Kültürü 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araplara ve Türklere gönderilmiş bir kitaptır
b) İçinde yer alan ilkeler tüm zamanlar için geçerlidir
c) Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilmiştir
d) Son ilahi kitaptır
e) İslam dininin en temel kaynağıdır


2. Kur'an ayetleri ilk ne zaman yazıya geçirilmiş ve ezberlenmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında


3. Kur'an-ı Kerim ilk olarak ne zaman çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında


4. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişiye ne ad verilir?
a) Hafız
b) Hatim
c) Mukabele
d) Musafaha
e) Meal


5. Kur'an-ı Kerim'in Arapça'dan başka bir dile tercüme edilmesine ne ad verilir?
a) Tefsir
b) Mukabele
c) Meal
d) Tecvit
e) Hatim


6. Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlama işine ..................., bu çalışmayı yapan kişiye de ................... denir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) Tecvit-müfessir
b) Meal-muallim
c) Tercüme-mütercim
d) Tefsir-mütercim
e) Tefsir-müfessir


7. Tevhid inancının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kutsal kitap inancı
b) Ahiret inancı
c) Dört büyük melek inancı
d) Kader ve kaza inancı
e) Allah'ın varlığı ve birliği inancı


8. İnsanın Allah'a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek, O'nun rızasını kazanmak amacıyla yaptığı güzel iş ve davranışlara ne ad verilir?
a) İbadet
b) Meal
c) İtikad
d) Tevhid
e) İman


9. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde insanların asıl yaratılış amacının ibadet etmek olduğu vurgulanmaktadır?
a) "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." A'raf suresi, 199. ayet
b) "De ki: O Allah birdir. Allah sameddir..." İhlas suresi
c) "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." Zariyat suresi, 56. ayet
d) "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma..." İsra suresi, 37. ayet
e) "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." Enbiya suresi, 7. ayet


10. Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala ne ad verilir?
a) Yasa
b) Kanun
c) Hüküm
d) Değer
e) Din


11. Değerlerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Okul ortamında aldığımız eğitim, değerlerin oluşumuna katkı sağlar
b) Değerlerin temeli öncelikle okulda atılır
c) Din duygusu insanın yaratılışında var olan değerleri ön plana çıkarır
d) İçinde yaşadığımız sosyal çevre değerlerin oluşumuna katkı sağlar
e) Değerlerin oluşumunda aile en önemli faktörlerden biridir


12. Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerler, alışkanlıklar ve davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örf
b) Din
c) Anayasa
d) Kanun
e) Hürriyet


13. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerin genel özellikleri arasında yer almaz?
a) Yazılı değildir
b) Ortaklaşa alışılmış davranışlardır
c) Uymayanlara maddi yaptırım uygulanır
d) Taklide ve alışkanlığa dayanır
e) Millidir ve din kaynaklıdır


14. Ahlak-din ilişkisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlak ile din birbirini tamamlayan kavramlardır
b) Evrensel ahlak kuralları din duygusundan bağımsız olarak gelişir
c) Din insana güzel ahlaklı olmayı emreder
d) Din güzel ahlakı şekillendirir
e) Genel ahlak kuralları, aynı zamanda dinimizin de uyulmasını istediği davranışlardır


15. Toplumumuzu birleştiren değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kader birliği
b) Vatan ve ülkü birliği
c) İnsan haklarına saygı
d) Hürriyet ve bağımsızlık
e) Bayrak ve İstiklal marşı


16. "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar..." (Âl-i İmran suresi, 169. ayet)
Bu ayetin mealinde aşağıdaki değerlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) Bağımsızlık
b) Selamlaşma
c) Şehitlik
d) Ahiret inancı
e) Alçak gönüllülük


17. Temel değerlerimizden olan İstiklal Marşımızda milletimizin ..................................... dile getirilmektedir.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a) Kahramanlığı
b) İmanı
c) Şanlı destanı
d) Esareti
e) Vatan sevgisi


18. Peygamber Efendimizin; insan haklarının önemini vurguladığı, herkesin Allah katında eşit olduğunu söylediği, insanların can, mal, namus, şeref ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğunu belirttiği, kadın haklarının önemine dikkat çektiği ve bütün bu prensipleriyle evrensel bir nitelik kazanan konuşmasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akabe biatları
b) Veda hutbesi
c) Hakem olayı
d) Medine Sözleşmesi
e) Hudeybiye Anlaşması


19. Bir milletin sahip olduğu karakteri ve milli kimliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milli seciye
b) Milli marş
c) Din
d) Sanayi
e) Milli takım


20. Laiklik kelimesinin tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Din ve devlet işlerinin birlikte yürütülmesi
b) Eğitimin dünyadan bağımsız bir anlayışla verilmesi
c) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
d) Halkın devlet yönetiminde pasif bir rol üstlenmesi
e) Din eğitiminin özel kurum ve kuruluşlar eliyle yürütülmesi

Hüseyin Araslı