Din Kültürü 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Hanefi mezhebinin kurucusu olan büyük müctehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii
b) İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
c) Malik bin Enes
d) Ahmed bin Hanbel
e) İmamı Azam Ebu Hanife


2.
» Bu mezhebe "İsna Aşeriyye" veya "İmamiyye" de denilmektedir
» İmam Cafer-i Sadık hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanır
» İran, Irak, Suriye, Afganistan, Azerbaycan'da yaygındır
Yukarıda hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanbeli
b) Caferi
c) Hanefi
d) Maliki
e) Maturidi


3. "Tevhid" kelimesinin anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Peygamber inancı
b) Kaza ve kader inancı
c) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
d) Kıyametten sonraki sonsuz hayat
e) Melek inancı


4. Aile kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aile toplumun temelidir.
b) Ailedeki huzur ortamı, toplumsal refahı destekleyen bir faktör sayılmaz.
c) Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir.
d) Aile bireyleri birbirlerine karşı hoşgörülü olmalıdır.
e) Ailede edep ve saygı kavramları  olmalıdır.


5. Peygamber Efendimizin aşağıda yer alan hadislerinden hangisi, çocukların büyüklerine karşı edepsiz ve saygısız davranmalarının kötü olduğunu vurgulamaktadır?
a) Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz.
b) Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz.
c) Günahların en büyükleri; Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır.
d) Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin.
e) Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın.


6. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir kamu kuruluşudur.
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.
c) Cami mescid gibi ibadet yerlerini yönetir.
d) Toplumun dini konularda bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ile ilgili çalışmalar yapar.
e) Halkın dini konularla ilgili sorularını cevaplandırır.


7. 03 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elmalılı Hamdi Yazır
b) Ahmed Hamdi Aksekili
c) İsmail Hakkı İzmirli
d) Mehmed Rıfat Börekçi
e) Konyalı Mehmed Vehbi Efendi


8. Cami ve mescit gibi yerlerde cemaate vaaz (dini konularda bilgi) veren Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisine ne ad verilir?
a) Müezzin
b) Vaiz
c) Müfettiş
d) İmam-hatip
e) Müftü


9. Cami ve mescitlerde namaz kıldıran ve diğer hizmetleri yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisine ne ad verilir?
a) Müezzin
b) Vaiz
c) Müfettiş
d) İmam-hatip
e) Müftü


10. Cami ve mescitlerde ezan okuyan, kamet getiren ve diğer hizmetleri yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisine ne ad verilir?
a) Müftü
b) Vaiz
c) Müfettiş
d) İmam-hatip
e) Müezzin


11. 21 Şubat 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bir görüşmede Kur'an-ı Kerim'in Türkçeye tefsirinin ve mealinin yapılmasına karar verildi. 1926 yılında başlanan bu çalışma 1939 yılında tamamlandı ve "Hak Dini Kur'an dili" isimli eser ortaya çıktı.
Türkçe yapılmış tefsirlerin en önemlilerinden kabul edilen bu çalışmanın sahibi olan İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elmalılı Hamdi Yazır
b) Ahmed Hamdi Aksekili
c) İsmail Hakkı İzmirli
d) Mehmed Rıfat Börekçi
e) Konyalı Mehmed Vehbi Efendi


12. "Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Bu nedenle...................."
Cümlede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Güzelliğe değer verir.
b) Güzel davrananlara müjdeler verir.
c) İnsanların da güzel olana ulaşmasını amaç edinmiştir.
d) Güzelliğin kaynağını Allahü Teala olarak görür.
e) Güzelliği görünen yönüyle ve maddi açıdan ele alır.
www.huseyinarasli.com

13. Söz, doğru ve güzel olursa insanlar üzerinde çok etkilidir. Nitekim Peygamber Efendimiz güzel söz söyleyerek çok kısa bir sürede Arap Yarımadası'nın tamamına İslam dinini yaymayı başarmıştır. Güzel söz insanın gönlüne hitap eder, kişiyi mutlu eder, insanlar arasında iletişimi sağlar ve sevgi köprülerini kurar. Dinimizde güzel söz söylemek sadaka olarak değerlendirilmiştir.
Paragrafta yer alan açıklamalar aşağıdaki ayet meallerinden hangisiyle ilişkilendirilir?
a) " Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin." (Bakara suresi, 188. ayet)
b) "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır." (Al-i imran suresi, 190. ayet)
c) "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır." (İsra suresi, 53. ayet)
d) "O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin..." (Mülk suresi, 3. ayet)
e) "(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)


14. Kur'an'ın ilk emrinin "Oku!" olması ve ilim öğrenmeyi teşvik eden ayetlerin ve hadislerin varlığı, İslam mimarisinde hangi yapıların yapılmasına önem verilmesini sağlamıştır?
a) Çeşmelerin
b) Medreselerin
c) İmarethanelerin
d) Darüşşifaların
e) Darülacezelerin


15. İslam dininde yardımseverliğin ve hayır yapmanın teşvik edilmesi, yoksul ve kimsesizlerin karnını doyurmaları için .......................... yapılmasına vesile olmuştur.
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) İmarethanelerin
b) Sebillerin
c) Darüşşifaların
d) Çeşmelerin
e) Su kemerlerinin


16. İslam dininde yardımseverliğin ve hayır yapmanın teşvik edilmesi, hastaların tedavi edilmeleri için .......................... yapılmasına vesile olmuştur.
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) İmarethanelerin
b) Sebillerin
c) Darüşşifaların
d) Çeşmelerin
e) Su kemerlerinin


17. Kendisi başlı başına bir edebi şaheser olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisleri, İslam dünyasında edebiyatın gelişmesine ve değer kazanmasına sebep olmuştur. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren kütüphaneler kurulmuş, kitaplar yazılmış, tercümeler yapılmıştır.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi Türk-İslam medeniyetinde edebiyat alanında kaleme alınan eserlerden değildir?
a) Kutadgu Bilig
b) Divanu Lügati't-Türk
c) Atabetü'l-Hakayık
d) Fıkhu'l-Ekber
e) Divan-ı Hikmet


18. Türk-İslam medeniyetinde Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi gibi meşhur şairlerin ve mutasavvıfların önderliğinde gelişen tasavvuf edebiyatında, aşağıdaki türlerden hangisiyle ilgili örnek eserler verilmemiştir?
a) Mesnevi
b) Türkü
c) Mevlit
d) Naat
e) Tevhit


19. "Kur'an Mekke'de nâzil oldu (indirildi), Mısır'da okuındu, İstanbul'da yazıldı." sözü, Türk-İslam medeniyetinde hangi sanat dalının çok geliştiğini vurgulamaktadır?
a) Tezhip
b) Mimari
c) Ebru
d) Minyatür
e) Hat


20. Kitre denilen bir madde ile yoğunlaştırılmış su üzerinde özel hazırlanmış boyalarla meydana getirilmiş desenlerin kağıda aktarılması şeklinde yapılan süsleme sanatına ne ad verilir?
a) Tezhip
b) Mimari
c) Ebru
d) Minyatür
e) Hat

Hazırlayan: Hüseyin Araslı