Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı

• Peygamber Efendimiz hayatta iken sahabe-i kirama bizzat öğretmenlik yapmış, kendisine vahyedilen ayetleri onlara açıklayıp öğretmiştir. Peygamber Efendimizin mübarek meclisinde ve huzurunda ilim öğrenen, İslam dininin hükümlerini O'ndan (s.a.v.) dinleyen sahabe efendilerimizin kalpleri temiz, inançları doğru ve şüphelerden uzaktı. www.huseyinarasli.com

• Peygamberimizin vefatından sonra sahabeler İslam dininin yayılmasını çok önemli görüp bu uğurda canla başla cihad ettiler ve fetihler yaptılar. Gittikleri yerlerde İslam dinini anlatıp o belde halklarının kitleler halinde İslam dinine girmelerine vesile oldular.

• Bütün bu sebepler neticesinde sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden çıkardıkları (ictihad ettikleri) hükümleri kitaplara yazmaya zaman bulamadılar. Zira onların çoğu müctehid olduklarından ihtiyaç olduğunda kendi ictihadları ile amel ederlerdi. Peygamber Efendimizin mübarek ilim meclisinde az bir zaman bulunan bir Müslüman köylü bile hikmetli sözler söylemeye başlardı. www.huseyinarasli.com

• Tabiîn (sahabelerden sonra gelen Müslümanlar) ve onlardan sonrakiler zamanında fetihler arttı. İslam coğrafyası genişledi. Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanlar Müslümanlığı kabul ettiler. Müslümanlar yapılan fetihler neticesinde zenginleştiler. İslam dünyasında lüks hayata meyledenler oldu.

• Bunun yanında Yunan, İran, Hint, Bizans kültürlerine ait felsefi ve itikadi kitaplar Arapçaya tercüme edildi. Bunun sonucunda İslam dünyasında dinin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili birtakım yanlışlıklar ve bozuk itikadlar ortaya çıktı. www.huseyinarasli.com

• Bu sebeple zamanın İslam âlimlerinin ehl-i sünnet inancını (Kur'an ve hadisler doğrultusundaki İslam inancı) doğru bir şekilde Müslümanlara öğretmek, halkın sorularına cevap vermek amacıyla ictihad etmeleri gereği doğdu.

• O büyük alimler her meseleyi delilleriyle açıklayıp Kur'an ve sünnetten hüküm çıkardılar. Bu alimlerin her birine bir topluluk uydu. Kimi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, kimi İmam-ı Malik bin Enes'e, kimi İmam-ı Şafii'ye, kimi İmam Ahmed bin Hanbel'e ve diğerlerine uydu. Sonuçta mezhepler ortaya çıktı.

• Bu mezhepler amelî konularda birtakım farklı görüşler ileri sürseler de inanç konularında hepsi de ortak paydada birleşirler. www.huseyinarasli.com

• Ehl-i sünnet inancını benimsemiş müctehidlerin fıkhî meselelerde ihtilafları Allah'ın izniyle olmuştur.

10. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›