Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite İtikadi, Siyasi, Fıkhi Yorumlar Özet

İTİKADİ, SİYASİ, FIKHİ YORUMLAR
• Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
• Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
• Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
• İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadi Yorumlar
• İslam Düşüncesinde Ameli-Fıkhi Yorumlar
• Nisa Suresi 59. Ayet
• 5. Ünite Test-1
• 5. Ünite Test-2
• 5. Ünite Test-3
• Ünite Değerlendirme Testi


ÜNİTE KAZANIMLARI

10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.

10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır.

10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.

10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.

10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır.

10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir.

İmam Ahmed bin Hanbel: 164/781 yılında Bağdat’ta doğan Ahmed b. Hanbel küçük yaşlardan itibaren İmam Muhammed, Ebû Yusuf ve İmam Şafii gibi dönemin âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. İslam dünyasının birçok bölgesini dolaşarak hadis derlemiş ve bunları el-Müsned isimli hadis kitabında bir araya getirmiştir. Kur’an’ın mahluk olmadığını dile getirdiği için Abbasiler Döneminde baskıya maruz kalmıştır. İmam Şafii’nin fıkıh bilgisini ve hüküm çıkarma yöntemini benimseyen Ahmed b. Hanbel, sadece rivayetlerle yetinmemiş, bunların fıkhı amaçlarını da araştırmıştır. Ahmed b. Hanbel 241/855 yılında vefat etmiştir.