Allah'a Güvenmek (Tevekkül)

• Tevekkül Sözlük Anlamı: Allah'a güvenmek, dayanmak, teslim olmak ve O'na sığınmak.

• Tevekkül Terim Anlamı: Bir iş yaparken gerekli olan bütün çabayı, gayreti gösterdikten sonra işin sonucunun başarıyla noktalanması için Allah'a güvenmek, sonucu O'na bırakmak. Örneğin; sınavımıza yeterli derecede çalıştıktan sonra başarı için Allah'a güvenmek, O'na dayanmak. Diğer bir örnek; İnsanın tarlasını sürüp, tohumunu ekip, gerekli sulama ve diğer işlemleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak. www.huseyinarasli.com

"... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)

"Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)

"İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (Teğabûn suresi, 13. ayet) www.huseyinarasli.com

"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et... (Furkan suresi, 58. ayet)

• Bir adam Peygamber Efendimize gelerek, "Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim?" diye sordu. Peygamberimiz ona "Önce bağla, sonra tevekkül et!" buyurdu.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda (627) sahabeden Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine kentinin etrafına derin bir hendek kazdırmış, böylece düşmanın şehre girmesine engel olmuştur.

• Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa "Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?" diye sorar: "Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz." derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: "Sizler mütevekkil değil müteekkil (hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir." der.


Şiir

Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,
Zavallı, dini çevirdin maskaraya!

Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 240.


Şiir

"Allah’a dayandım!" diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 453.


AYETEL KÜRSÎ VE ANLAMI

Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde "kürsi" kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir. Bu ayet, Allah’ın (c.c.) yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard.
Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.
Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
Ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe.
Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.
Ve lâ yeûdühü hıfzuhümâ.
Ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.

KADER VE KAZA ÜNİTE TESTLERİ
Test-1 » Evrendeki Ölçü ve Düzen
Test-2 » Evrendeki Yasalar
Test-3 » İnsanın İradesi
Test-4 » Özgürlük ve Sorumluluk
Test-5 » Emek ve Rızık
Test-6 » Ecel ve Ömür
Test-7 » Tevekkül
Test-8 » Ayetel Kürsî