Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-8

Ayetel Kürsi ve Anlamı
Kazanım 8.1.5.

1. Ayetel Kürsî ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bakara suresinin 255. ayetidir.
b) Namazların oturuş bölümünde okunur.
c) Bu ayette Allah'ın yüce sıfatları anlatılır.
d) Bu ayette Allah'ın eşsiz kudreti anlatılır.2. Ayetel Kürsî'nin konusu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti anlatılır.
b) Peygamberlerin sıfatları anlatılır.
c) Geçmişte yaşamış toplumların başına gelenler anlatılır.
d) Hac ibadeti ile ilgili bilgiler içerir.3. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.
Metinde verilen Ayetel Kürsî mealine göre aşağıdakilerden hangisi bu ayette bahsedilen konulardan değildir?
a) Allah'tan başka ilah yoktur.
b) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır.
c) Yüce ve büyük olan yalnızca Allah'tır.
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın peygamberidir.4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayetel Kürsî'nin anlamı içinde yer almaz?
a) "O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir."
b) "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur."
c) "De ki: O Allah birdir."
d) "O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar."5. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.
Metinde verilen Kur'an bölümü, aşağıdakilerden hangisinin Türkçe mealidir?
a) Ayetel Kürsî'nin
b) Asr suresinin
c) Maide suresinin
d) Alâk suresinin6. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 255. ayeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bu ayette Yüce Allah'ın eşsiz kudreti anlatılmaktadır.
b) Bu ayette, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın olduğu belirtilmektedir.
c) Bu ayette, Allah'ın sonsuz kudretinin gökleri ve yeri kapladığı vurgulanır.
d) Bu ayette, Allah için kurban kesmemiz gerektiği belirtilmektedir.7. "Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. .................................... Men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ılmihî illâ bi mâ şâ'e. Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Ve lâ yeûdühû hıfzühümâ ve hüvel aliyyül azîm."
Ayetel Kürsî'de boş bırakılan yere aşağıdaki kısımlardan hangisi getirilmelidir?
a) Lehül mülkü ve lehül hamdü
b) Lehû mâ fis semâvâti vel ard
c) Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard
d) Ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı