Kader ve Evrendeki Yasalar

Kader: Sözlükte ölçü, miktar anlamlarına gelen kader, terim olarak Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden programlamasına denir.
www.huseyinarasli.com
Kaza: Allah tarafından önceden planlanan bu olayların zamanı gelince programa uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.

Örneğin; Bir insanın ne zaman doğacağının Allah tarafından önceden planlanması kader, zamanı gelince o kişinin doğması kazadır.


Evrendeki Yasalar

• Fiziksel yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Fiziksel yasalar deneye, gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel ve değişmez bir niteliğe sahiptir. www.huseyinarasli.com

Fiziksel Yasalara Örnekler:

     » Suyun kaldırma kuvveti

     » Yer çekimi kanunu

     » Gök cisimlerinin hareketleri

     » Doğa olaylarının (yağmur, kar, rüzgar, deprem vb) oluşması

     » Suyun 100 derecede kaynaması

     » Gece ve gündüzün oluşması

     » Gök cisimlerinin birbirine olan mesafesi

     » Gök cisimlerinin yörüngelerinin olması


"Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır..." (Yasin suresi, 37, 40. ayetler)

"Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûrâ suresi, 32. ayet)

"Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)


Biyolojik yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Allah, canlıların yaratılışını ve yaşamlarını biyolojik yasalara bağlamıştır.
www.huseyinarasli.com
Biyolojik Yasalara Örnekler:

     » Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması

     » Develerin çöl iklimine uygun yaratılması

     » Kuşların uçmak için kanatlarının olması

     » Kutup ayılarının kalın kürklerinin olması

     » Hayvanların bir kısmının yumurtlama, bir kısmının da doğum yoluyla üremesi

     » Bitki tozlarının rüzgarlar sayesinde taşınması ve bu sayede bitkilerin birbirini aşılaması

     » Balıkların suda solunum yapabilmek için solungaçlarının olması

     » Bazı hayvanların hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatması

     » Vücudumuzdaki sindirim ve boşaltım sistemi


"(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik..." (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

"O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı." (Alak suresi, 2. ayet)

"Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
www.huseyinarasli.com

• Toplumsal yasalar: Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Toplumsal yasalar ayrıca insanlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimi ele alır. Allahü Teala toplumsal yasalardan Kur'an'da "sünnetullah" diye bahsetmiştir. Toplumsal yasaları bilmek ve bu yasalar doğrultusunda hareket etmek, insanların birbiriyle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. Bu da huzur ve güven ortamını beraberinde getirir.

Toplumsal Yasalara Örnekler:

     » Sanayileşmenin artması ve tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması

     » Eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa yaşanması

     » Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda huzur ve barış ortamının bozulması

     » Kuraklık sonucu göçlerin yaşanması

     » Bireylerinin iyi bir eğitim aldığı toplumlarda huzur ve güven ortamının olması


"...Sen Allah'ın yasasında (sünnetullah'ta) hiçbir değişiklik bulamazsın..." (Fatır suresi, 43. ayet)

"Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler." (A'raf suresi, 34. ayet)

"Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?..." (Fatır suresi, 44. ayet)