İlahi Kitaplara İman

Allah'ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir. Yüce Allah Kur'an'dan önce de bazı ilahi kitaplar göndermiştir. İslam dini sadece Kur'an-ı Kerim'e değil, Allah tarafından daha önce indirilen kutsal kitaplara da inanmamızı emretmiştir.

"Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar." (Bakara suresi, 4. ayet)


Allah niçin vahiy göndermiştir:

» İnsanların Allah'ı bilip tanımaları için

» İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için

» İnsanların yanlış inançlara yönelmemeleri için

» İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için
www.huseyinarasli.com
» İnsanların güzel ahlakı öğrenerek doğru davranışlar sergilemeleri için

» İnsanların Allah'a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için

"Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik." (Nahl suresi, 64. ayet)


Dört Büyük İlahi Kitap:

Tevrat: Allah'ın Hz. Musa Peygambere ve O'nun aracılığıyla Yahudilere gönderdiği kutsal kitaptır. Tevratın dili İbranicedir. Tevratta Hz. Musa'nın ve geçmiş Peygamberlerin hayatı hakkında bilgiler, İsrailoğullarının başından geçenler ve çeşitli öğütler yer alır.

Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. Dili İbranicedir. İçinde daha çok dualar, ilahiler, hikmetli sözler vardır.

İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler, ahlaki öğütler yer alır. Günümüzde İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna olmak üzere dört bölümdür.

Kur'an-ı Kerim: Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve yaklaşık 6666 ayetten oluşur. Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır. Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline geçirilmiştir. Bu ilk Kur'an kitabına "mushaf" denir.


Suhuflar:

» Hz. Adem (a.s.) 10 sayfa

» Hz. Şît (a.s.) 50 sayfa

» Hz. İdris (a.s.) 30 sayfa

» Hz. İbrahim (a.s.) 10 sayfa