Peygamberlere İman

Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir. Peygamberler, Allah'tan vahiy yoluyla aldıkları mesajları insanlara açıklayıp öğretirler. Peygamberlere inanmak,İslam dininin inanç esaslarından birisidir.

"Andolsun ki biz, ... her millete bir peygamber gönderdik..." (Nahl suresi, 36. ayet)


Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler

Hz. Adem Hz. İsmail Hz. Davud Hz. Zekeriya
Hz. İdris Hz. İshak Hz. Süleyman Hz. Yahya
Hz. Nuh Hz. Yakub Hz. Eyyub Hz. İsa
Hz. Hud Hz. Yusuf Hz. Zülkifl Hz. Muhammed
Hz. Salih Hz. Şuayb Hz. Yunus
Hz. Lut Hz. Musa Hz. İlyas
Hz. İbrahim Hz. Harun Hz. Elyesa .

Not: Kur'an'da Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr isminde üç mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir.


Allah İnsanlara Peygamber Göndermeseydi Ne Olurdu:

Yüce Rabbimiz eğer insanlara peygamber göndermeseydi, insanlar akılları vasıtasıyla Allah'ın varlığını kavrasalar bile O'nu yeterince tanıyamaz, O'nun mesajlarını, emirlerini ve O'na nasıl ibadet edileceğini bilemezlerdi.


Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:

Allahü Teala'nın emirleri, yasakları, mesajları insanlara yöneliktir. Diğer bir ifade ile vahyin muhatabı insanlardır. Bu mesajları insanlara en iyi yine bir insan açıklayabilir. Bir insan, başka bir insanı anlayabilir, sevincini üzüntüsünü paylaşabilir, onunla kolay iletişim kurup derdini paylaşabilir, yaşamıyla ona örnek olabilir. Bu yüzden peygamberler insanlardan seçilmişlerdir.
Eğer peygamberler meleklerden seçilseydi, melekler sadece anlatır, örnek olamazlardı. İnsanların duygularını bilemez, onları ruhsal yönden anlayamazlardı. İnsanlar da bir meleği örnek alamazlardı.


Peygamberlerin Nitelikleri (Sıfatları):

1. Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır.

2. Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.

3. Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir.

4. İsmet: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır.

5. Tebliğ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.

Mucize: Allah'ın izniyle sadece Peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler, hareketler. Peygamberler insanların iman etmelerine yardımcı olmak ve onları ikna etmek amacıyla mucize göstermişlerdir.


Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı:

» İnsanların Allah'a ve diğer inanç esaslarına inanmalarını (iman etmelerini) sağlamak

» İnsanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak

» İnsanlara ibadetin nasıl olacağını öğretmek

» İnsanları güzel davranışlar sergilemeye yöneltmek

» İnsanların kötü davranışlardan kaçınmalarını sağlamak

» İnsanların aralarında çıkacak anlaşmazlıkları gidermek