Bilginin Tanımı

Felsefeye Göre Bilgi: Felsefe dünyasında bilgi, insanın varlıkları tanıma, anlama ve bilme çabası sonucunda ortaya çıkan netice şeklinde tanımlanmıştır. Yani bilgi, bilenle bilinen arasında kurulan ilişkidir. Felsefecilere göre bilgi; düşünme, algılama, anlama ve açıklama süreçleriyle oluşur. Bilgi türleri ise gündelik, dinsel, teknik, sanatsal, bilimsel ve felsefî bilgi olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılır. Felsefe, kendisinin üç temel alanı olan varlık, bilgi ve değer konularına akılcı ve şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşır. Bilginin kaynağı hakkında filozofların yaklaşımları birbirinden farklıdır. Doğru ve genel geçer bilgiye ulaşılabileceğini düşünen filozoflar yanında bunun mümkün olmadığını savunan filozoflar da vardır. Bu farklılıkla birlikte, felsefe alanında bilginin kaynağı genel olarak; akıl, duyular, deney, gözlem ve sezgidir.
www.huseyinarasli.com
Bilim Dünyasına Göre Bilgi: Bilim dünyasına göre bilgi, sebep sonuç ilişkisi içerisinde objektif, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mantıksal olmalıdır. Bilgi gözlem ve deney yoluyla, teorilerin doğruluğunun ispatlanması sonucunda ortaya çıkar. Bilgi konusunda, felsefenin bütüncül bakış açısının aksine bilimin parçalı bir yaklaşımı vardır. Bilgi çeşitli alt birimlere bölünerek incelenir. Bilgi; matematik, fizik, astronomi ve psikoloji gibi çeşitli bilim dalları altında ele alınır.
www.huseyinarasli.com
el-Alîm: "Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen" anlamında Allah’ın (c.c.) isimlerinden biri.

İslam'a Göre Bilgi: İslam'a göre insan bilen ve öğrenen bir varlıktır. Bilginin kaynağı ise insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen (el-Alîm) Yüce Allah'tır. Bilgi, İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir. Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır.
www.huseyinarasli.com
"Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir." (Alâk suresi, 1-5. ayetler)

"İlim öğrenmek her Müslümana farzdır." Hz. Muhammed s.a.v.

9. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›