Din Kültürü 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. (I)Yüce yaratıcı evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. (II)Bu mükemmel yaratılışın örneklerini evrenin bazı bölümlerinde görmek mümkündür. (III)Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. (IV)Dengenin bozulması insanların bilinçsiz davranışları yüzünden olmaktadır..
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eksik veya yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu uyumu kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tesadüf kavramının evrendeki uyum ile doğrudan bir ilişkisi vardır.
b) Ölçü, düzen ve uyum kavramları birbiriyle doğrudan ilişkilidir.
c) İnsanlar doğal düzeni tahrip etmektedirler.
d) Allah her şeyi bir uyum içinde yaratmıştır.


3. "Dünya, Güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her 25 kilometrede doğru bir çizgiden ancak 2.8 mm ayrılır. Dünyanın çizdiği bu yörünge kıl payı şaşmaz. Çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile büyük felaketler doğururdu. Sapma 2,8 mm yerine 2.5 mm olsaydı, yörünge çok geniş olurdu ve hepimiz donardık. Sapma 3,1 mm olsaydı, hepimiz kavrularak ölürdük."
Paragrafta verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?
a) Dünyanın Güneş etrafında dönmesi bir ölçüye göredir.
b) Dünya, Güneşin etrafında dönerken 25 km/s bir hıza ulaşır.
c) Dünya Güneşe yaklaşırsa hepimiz donarak ölürüz.
d) Dünyanın, Güneşin etrafında dönmesi tesadüfi bir olaydır.


4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, Yüce Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez?
a) "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûrâ suresi, 32. ayet)
b) "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
c) "Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)
d) "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)


5. (I)Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardan biri de fiziksel yasalardır. (II)Bu yasalar; maddenin ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ile ilgili prensipleri içerir. (III)Bu yasalar deney ve gözleme dayanır. (IV)Fiziksel yasalar yereldir ve ilgili olduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


6. "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
Verilen ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmektedir?
a) Fiziksel yasalara
b) Biyolojik yasalara
c) Toplumsal yasalara
d) Sosyolojik yasalara


7. Aşağıdaki olaylardan hangisi toplumsal yasaların bir sonucu değildir?
a) Develerin çöl iklimine uygun yaratılması
b) Tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması
c) Eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa yaşanması
d) Kuraklık sonucu göçlerin yaşanması


8. Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş, ancak seçme-tercih etme konusunda insanı özgür bırakmıştır. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak bu yaptığı seçimlerden Allah katında sorumludur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi paragrafta verilen bilgilerden farklı bir konuyla ilgilidir?
a) "Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi, 36. ayet)
b) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet)
c) "De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin..." (Kehf suresi, 29. ayet)
d) "Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur..." (İsrâ suresi, 15. ayet)


9. Yüce Allah insana sınırlı (cüz'i) bir irade vermiştir. İnsan aklını kullanarak iyiyi kötüden ayırır, bu sınırlı iradesiyle de iyi veya kötüden birini tercih eder. İnsanın cüz'i iradesini kullanarak tercih yapabildiği ve bu tercihinin sonucunda Allah'a karşı sorumlu olduğu durumlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnek olarak gösterilebilir?
a) Doğum tarihinin hangi gün olacağı
b) Cinsiyetinin ne olacağı
c) İnancının ne olacağı
d) Milliyetinin ne olacağı


10. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderinde tercih hakkı bulunmayan ve dolayısıyla sorumlu olmadığı durumlardan biridir?
a) Ecel
b) İnanç
c) İbadet
d) Çalışkanlılık


11. İnsanın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın sorumluluğu gücü ile sınırlıdır.
b) İnsanın sorumlu olabilmesinin şartı akıl ve irade sahibi olmasıdır.
c) İnsanın sorumluluğu evlilikle birlikte başlar.
d) İnsanın sorumluluğu, özgürlüğü oranındadır.


12. Allahü Teala insanı inanmak, ibadet etmek ve salih amel işlemek hususunda sorumlu tutmuştur. Bunun nedeni insanın akıl ve irade sahibi olmasıdır. İnsana düşen ise iradesini doğru yönde kullanıp Allah'ın razı olduğu iyi bir kul olabilmektir. Bu, öncelikle insanın kendi yararına bir durumdur. Eğer irade yanlış tercihler için kullanılırsa bunun da zararı insanın kendisine olur. Allah, dünyada işlediğimiz iyilik ve kötülüklerin karşılığını bize mutlaka verecektir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paragrafta verilen bilgilerle aynı doğrultudadır?
a) Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda şaşmış.
b) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
c) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
d) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.


13. "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir.
b) Peygamberler ölüm vaktini kesin olarak bilir.
c) Allah iman edip iyi işler yapanları ödüllendirecektir.
d) İnsanın sorumluluğu, gücü ile sınırlıdır.


14. Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasaların sonucunda bazen afet denilen yıkımlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, afetler karşısında insanın yapması gereken görevlerden değildir?
a) Çevreyi korumak ve temiz tutmak
b) Afetlerin zararını en aza indirmek için mücadele yolları geliştirmek
c) Doğal afetlerin oluşmasını tamamen engellemek
d) Doğal afetlerin zararından korunmak için tedbir alıp Allah'a dua etmek


15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
b) Akıl akıldan üstündür.
c) Emeksiz yemek olmaz.
d) Yazın yorulmayan kışın kurulmaz.


16. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkül ile ilgili bir ifade yoktur?
a) "... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)
b) "Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)
c) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)
d) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)


17. (I)Hz. Musa (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. (II)Allahü teâlâ kendisine "Zebur" kitabını indirmiştir. (III)Yakub aleyhisselamın soyundan olup babasının adı İmran'dır. (IV)Hz. Musa, kendisi gibi peygamber olan Harun aleyhisselamın kardeşidir.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


18. Ayetel Kürsî'nin konusu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti
b) Peygamberlerin sıfatları
c) Geçmişte yaşamış toplumların başına gelenler
d) Hac ibadeti ile ilgili bilgiler


19. "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet)
Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
a) Namaz
b) Zekat
c) Hac
d) Oruç


20. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Yetimin başını okşa, yoksulu doyur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hazırlayan: Hüseyin Araslı1-B 2-A 3-A 4-B 5-D 6-B 7-A 8-A 9-C 10-A 11-C 12-B 13-A 14-C 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C