Din Kültürü 9. Sınıf 2. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Din ve İslam Ünitesi

• Din sözcüğü Kur'an'da 92 yerde geçmektedir.

• Din kavramının;

     › Yüce Allah'a bakan yönü itibarıyla anlamları; hâkim olmak, itaat altına almak, kanun göndermek, hesaba çekmek, ceza vermek, ödül vermek.

     › Kul açısından anlamları; boyun eğmek, aczini anlamak, teslim olmak, ibadet etmek.Kur'an'da Din Sözcüğünün Bazı Anlamları:

1. Ceza, kıyamet, ahiret

2. İtaat, hakimiyet, boyun eğme

3. Teslimiyet, kulluk, ibadet

4. Kanun, şeriat, milletİslam Alimlerine Göre Dinin Tanımı:

Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.Farklı Bilim Dallarına Göre Dinin Tanımları

"Din bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan âyin ve inançlar sistemidir." (Emile Durkheim / Sosyolog)

"Din, insanın sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir." (Max Müller / Dil Bilimci)

"Din; dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur." (Feurbach / Filozof)

"Din, hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir." (Mircea Eliade / Karşılaştırmalı Dinler Tarihçisi)İnsanın Doğası ve Din:

• İnsan, ruhsal ihtiyaçları gereği her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu durum onun yaratılışında (fıtrat) var olan bir özelliktir.

• İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de hanifliktir. Haniflik Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir.

• Kur’an-ı Kerim’de haniflikle birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim aleyhisselamdır.İman-İslam İlişkisi:

• İman, kelime itibariyle bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi, doğrulaması, onaylaması ve tasdik etmesi anlamına gelir. Dinî terim olarak iman; Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır. Bu inanca sahip kimseye mümin denir.
www.huseyinarasli.com
• İslam kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte olmaktır. Dinî terim olarak ise Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. Allah’ın (c.c.) dinine teslim olan, Hz. Peygamber’in din adına bildirdiklerine gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye Müslüman denir.

• İman ile İslam birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak görünür kılınmasıdır.İslam İnanç Esaslarının Özellikleri:

• İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir.

• İslam'ın inanç esasları dogmatik değildir. Yani baskı ve dayatmadan uzak esaslardır.

• Aklı ve iradesi sağlıklı işleyen her insan İslam inanç esaslarını kavramak ve kabul etmek için kimsenin aracılığına ihtiyaç duymaz.

• İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişilerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir.
www.huseyinarasli.com
• İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Bu yüzden inanılması gereken şeylerin tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir.