Din Kültürü 11. Sınıf 4. Ünite Önemli Kavramlar

İnançla İlgili Meseleler Ünitesi

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

Teizm: Yunancada "Tanrı" için kullanılan "teos" kelimesinden türetilen teizm, âlemin yaratıcı sebebi olan ve varlığı mutlak bir Tanrı inancını savunan felsefî düşünceyi ifade eder. Türkçede "Tanrıcılık" şeklinde ifade edilen bu düşünceyi benimseyene teist denilir.

Deizm: Deizm, Latincede Tanrı anlamında kullanılan "deus" kelimesinden türemiş olup teizmle aynı sözlük anlamına sahiptir. Fakat deizm, Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı’nın yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı olmuştur. Bu düşünceye sahip kişilere de deist denir.
www.huseyinarasli.com
Materyalizm: Materyalizm "maddecilik" demektir ve Latince "materya" kelimesinden türemiştir. Bu düşünceye sahip kişiye materyalist denir.

Pozitivizm: Pozitivizm, Fransızcada "gerçek, kanıtlanmış, olumlu" gibi anlamlara gelen "positif" kelimesinden türetilmiştir. Auguste Comte tarafından kurulan Pozitivizm (olguculuk); dini ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşünün adıdır.

Sekülarizm: Latincede "dünyevileşme" anlamına gelen sekülarizm; hukuki konularda, toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüşlerin tamamını reddeden düşüncedir.

Agnostisizm: Sözlükte "bilinmezcilik ya da bilinemezcilik" anlamına gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşımın adıdır.
www.huseyinarasli.com
Ateizm: Ateizm veya tanrıtanımazlık, Yunanca’da olumsuzluk bildiren "a" ön ekiyle Tanrı anlamına gelen "teizm"in birleşiminden oluşan ve Tanrı’nın var olmadığı inancına dayanan felsefe akımıdır. Bu akımı benimseyenlere ateist denir.

Nihilizm: "Hiççilik” şeklinde Türkçeye tercüme edilen nihilizm, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirger. Anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz kılmaya çalışan; felsefi, sosyal, siyasi, ahlaki tutumları ifade eden yönelişe nihilizm denir.


Türkiye'de Yeni Dini Hareketler

Türkiye'de Reiki, Sahaja Yoga, Transandantal Meditasyon gibi dinî hareketlere bağlı olanlar bulunmaktadır.

• Türkçede "evrensel hayat enerjisi" olarak adlandırılan Reiki, tıbbi bir tedavi yöntemi gibi görünmesine rağmen Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dinlerin karma düşüncesini yansıtan bir harekettir.

• Sahaja Yoga isimli grup son yıllarda Türkiye’de çok fazla tanınır olmuştur. "Evrensel arınma dini" olarak tanımlanan bu grup rahatlama seansları adı altında faaliyetlerini sürdürmektedirler.
www.huseyinarasli.com
• Hinduizmin kutsal geleneklerini yaşatmaya çalışan grup olarak bilinen Transandantal Meditasyon, birtakım meditasyon teknikleriyle seanslar düzenlemektedir. Bu grup Türkiye’de 1960’lı yıllardandan itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.


Din İstismarı: "İstismar" Arapça bir sözcük olup "menfaat sağlamak, sömürmek, iyi niyeti kötüye kullanmak" anlamlarına gelir. Din istismarı ise şahsi çıkar, siyasi menfaat veya nüfuz sağlamak için dini kullanmak demektir. www.huseyinarasli.com


İslamofobi: İslamofobi, İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz şekilde korkulması anlamını taşır. İslam’ın birincil kaynaklardan doğru bir şekilde bilinmemesi ve araştırılarak öğrenilmemesi, ayrıca bazı art niyetli söylemler bu korkunun başlıca sebepleridir. İsminin anlamı barış olan bir dini şiddet odaklı göstermek, Kur’an ayetlerindeki iyilik yolunda mücadele anlamı taşıyan cihadı haksız yere savaşmak şeklinde yorumlamak art niyetli bir yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşım sonucu Müslümanlar zulüm görmektedirler.