Din Kültürü 9. Sınıf 2. Ünite Din ve İslam Özet

2. ÜNİTE DİN VE İSLAM
• Dinin Tanımı ve Kaynağı
• İnsanın Doğası ve Din
• İman ve İslam İlişkisi
• İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
• Nisa Suresi 136. Ayet
• Ünitenin Kısa Özeti
• 9-2. Ünite Test-1
• 9-2. Ünite Test-2
• 9-2. Ünite Test-3
• 9-2. Ünite Test-4
• Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

1. Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. Kur’an-ı Kerim’de din kavramının farklı anlamları ele alınır ve İslam âlimlerince yapılan din tanımlarına örnekler verilir. Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımlarına birer örnek verilir.

2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. İnsan doğasının maddi ve manevi yönüne değinilir; tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

3. İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.

4. İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. İslam inancının sade ve yalın olması, kul ile Allah arasında hiçbir aracı kişi ve kuruma izin vermemesi, dogmatik olmaması, hür iradeyi esas alması, ebedî kurtuluş için korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye etmesi gibi konulara değinilir. İslam inancında tevhidin önemi ile tevhid inancının yerleşmesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını doğru anlamanın yeri ayetlerle ele alınır; inanç esasları ile ilgili ayrıntılara girilmez. İslam inanç esasları arasındaki bütünselliğin önemine değinilir; İslam inançlarını parçacı bir yaklaşımla ele almanın sakıncaları örneklerle açıklanır.

5. Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. Ayet ele alınırken Cibril hadisine de yer verilir.

"Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa suresi, 136. ayet)