Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam'ı Yayma Çabaları

Mescid-i Nebi: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra İslam'ı yayma çabalarına bu şehirde de devam etti. Burada ilk iş olarak Mescid-i Nebi'yi yaptırdı. Mescid-i Nebi sadece namaz kılınan bir yer olmayıp çok amaçlı bir kurum görevi görüyordu.

Mescid-i Nebinin İşlevi:
» Hz. Muhammed her fırsatta Müslümanları burada toplayıp onlara İslam'ın ilkelerini anlatıyordu.
» Özellikle namazlardan sonra bir müddet mescidde kalıp Müslümanlara nasihat ediyordu.
» Medine dışından gelen misafirleri, yabancı ülke temsilcilerini burada ağırlıyor, onları İslam'a davet ediyordu. www.huseyinarasli.com


Suffe: Peygamberimiz Mescid-i Nebi'nin bitişiğine "Suffe" adı verilen odalar yaptırdı. Burada yoksul, kimsesiz, yetim kişileri barındırdı. Ayrıca bizzat onlara öğretmenlik yaptı. Onları birer İslam alimi olarak yetiştirip başka şehirlere, topluluklara Müslümanlığı anlatmak için gönderdi. Ayrıca Suffe ashabından bazıları yabancı dil öğrendi. Örneğin Muaz bin Cebel Suffe'de yetişmiş, Yemen bölgesine İslam'ı anlatmak için gönderilmiştir.


Bedir Savaşı (624): Mekkeliler hicretten sonra Müslümanların Mekke'de geride kalan eşyalarını yağmaladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine'den geçmesi planlanan Ebu Süfyan komutasındaki bir Mekke kervanının yolunu kesmeye karar verdi. Ancak Ebu Süfyan bunu haber alıp Mekke'ye haber gönderdi. Mekkeli müşrikler bir ordu hazırladılar ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar 300 kadar, Mekkeliler ise 1000 kadardı. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler 624 yılında Bedir kuyuları yanında karşılaştılar ve savaşı Müslümanlar kazandı. Ebu Cehil de bu savaşta öldürüldü. Bu zaferler Müslümanlar büyük bir moral kazandı. Peygamberimiz Bedir savaşında esir aldığı müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı.
www.huseyinarasli.com

Uhud Savaşı (625): Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almak amacıyla 625 yılında Medine'ye doğru 3000 kişilik bir orduyla harekete geçtiler. Peygamberimiz onları 700 kişilik İslam ordusuyla Uhut'ta karşıladı. Hz. Muhammed kritik bir yer olan Uhut dağı eteklerine elli okçu yerleştirdi ve onlara "Asla yerinizi terk etmeyin" dedi. Savaşın ilk aşamasında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratınca okçular savaşı kazandık diye yerlerini terk ettiler. Bu durumu fırsat bilen Halid bin Velid komutasındaki atlı birlikleri dağın arkasından dolanıp Müslümanları araya sıkıştırdılar ve Müslümanlar savaşı kaybetti. Bu savaşta müşrikler 23 ölü, Müslümanlar 70 şehit verdi. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza da şehitler arasındaydı. Hz. Muhammed de bu savaşta yaralandı.


Hendek Savaşı (627): Uhud Savaşında istediklerini tam olarak elde edemeyen Mekkeli müşrikler Hayber'de bulunan Yahudilerin ve çevre kabilelerin de desteğiyle yaklaşık 12000 kişilik bir orduyla 627 yılında tekrar Medine'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Müslümanlar İranlı sahabe Selman-ı Farısi'nin önerisiyle Medine şehrinin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdılar. Hendeği görünce şaşıran müşrikler yaklaşık bir ay kuşatma yaptılar. Sonunda askerin morali kırıldı. Şiddetli rüzgarın ve soğuğun da etkisiyle Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Bu savaştan sonra Mekkeliler bir daha Müslümanlara saldırma cesaretini gösteremediler.
www.huseyinarasli.com

Hudeybiye Antlaşması (628): Peygamberimiz hicretin altıncı yılında Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla 1500 Müslümanla Medine'den yola çıktı. Bunu haber alan müşrikler onları engellemeye çalıştılar. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde iki taraf arasında bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmaya göre;
www.huseyinarasli.com
» Müslümanlar Kabe'yi ancak ertesi yıl ziyaret edebilecekler, yalnız orada üç günden fazla kalamayacaklardı.

» İki taraf birbiriyle on yıl savaşmayacaktı.

» Mekkeli bir kimse İslam'ı kabul edip Medine'ye sığınırsa iade edilecek, Medineli bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecekti.

İslam'a Davet Mektupları: Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın getirdiği barış ortamından faydalanarak Arap kabile başkanlarına, Bizans, İran, Mısır ve Habeşistan ülkelerinin hükümdarlarına elçiler ve İslam'a davet mektupları yolladı.

Gönderilen Elçiler:
Dihyetül Kelbi - Bizans Kayseri Heraklius'a
Abdullah bin Huzafe - İran Kisrası Hüsrev Perviz'e
Amr bin Ümeyye - Habeşistan Kralı Ashame'ye
Hatıb bin Ebi Beltea - Mısır (İskenderiyye) Mukavkısı Cüreyc'e
Şuca bin Vehb - Gassan Emiri Haris bin Ebi Şemmer'e
Salit bin Amr - Yemame Emiri Hevze bin Ali'ye


Mekke'nin Fethi (630): Hudeybiye antlaşmasından iki yıl sonra Mekkeli müşrikler antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmek üzere 10.000 kişilik bir orduyla yola çıktı. Müşrikler karşı koymadan ve önemli bir çatışma olmadan Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedildi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kabe'yi putlardan temizletti ve orada Allah'a şükür için namaz kıldı. Ardından Mekkelilere bir konuşma yaptı. Artık düşmanlıkların, kavgaların sona erdiğini, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu söyleyip genel af ilan etti ve herkesi bağışladı. Bu tutum karşısında Mekkelilerin büyük bir kısmı İslam'ı kabul etti.