Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları

İNANÇ

• Kur'an'da yer alan en önemli konu inanç esaslarıdır.

• İnanç kelimesinin Arapçası "iman" demektir.

• İman: Peygamber Efendimizin Allah tarafından getirip bizlere tebliğ ettiği ilkelerin hepsine inandığımızı dilimizle söyleyip kalbimizle doğrulamaktır.

• İslam dininde en temel inanç "Tevhid inancı"dır. www.huseyinarasli.com
www.huseyinarasli.com
• Tevhid inancı: Allah'ın var ve bir olduğuna, eşinin, benzerinin, ortağının olmadığına inanmaktır.

"De ki: O Allah birdir. Allah sameddir (Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır). O doğurmamıştır, doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi (benzeri) yoktur." (İhlas suresi)

"Peygamber, Rabb'i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..." (Bakara suresi, 285. ayet)


Kur'an'da Belirtilen İnanç Konuları (İmanın Şartları):

» Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

» Meleklere inanmak

» Kutsal kitaplara inanmak

» Peygamberlere inanmak

» Ahiret gününe inanmak

» Kaza ve kadere inanmakİBADET

• Kur'an'da inanç esaslarından sonra gelen ikinci konu ibadettir. www.huseyinarasli.com

• Kur'an'da ibadet konularıyla ilgili genel açıklamalar yer alır, ayrıntılar yoktur.

• İbadetlerin yapılış şekilleriyle ilgili ayrıntıları Peygamber Efendimizin sünnetinden öğreniriz.

• İbadet: İnsanın Allah'a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek, O'nun rızasını kazanmak amacıyla yaptığı davranışlara denir.

• Başlıca İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmek, Kur'an okumak, sadaka vermek...

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât suresi, 56. ayet)AHLAK

• Kur'an'da yer alan konulardan biri de ahlaktır. www.huseyinarasli.com

• Ahlak: İmanımızın ve yaptığımız ibadetlerin bir gereği olarak ortaya çıkan, iyi niyetle ve samimi bir şekilde yerine getirilen davranışlardır.

• Sevgi, saygı, hoşgörü, bağışlama, adaletli olma, alçakgönüllülük, merhamet, çalışma, helal kazanma, sabırlı olma vb hepsi de güzel ahlakî davranışlara birer örnek olup Kur'an'da emredilen davranışlardır.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." (A'raf suresi, 199. ayet)

"Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin." (İsra suresi, 37. ayet)

"İman edip salih ameller (faydalı işler) yapanlara gelince halkın en hayırlısı da onlardır." (Beyyine suresi, 7. ayet)