Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-1

Kader ve Kaza - Evrendeki Ölçü ve Düzen
Kazanım 8.1.1.

1. Bir insanın ne zaman doğacağının Allah tarafından önceden planlanması kader, zamanı gelince o kişinin doğması kazadır.
Metinde verilen örneğe göre kaza ve kader kavramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kader belirli bir uyum ve düzen içinde planlanır.
b) Kaderi programlayan Allah'tır.
c) Kaza, önceden takdir edilen programa uygun bir şekilde gerçekleşir.
d) Kader, kazanın sonuçlanmış hâlidir.2. (I)Yüce yaratıcı evrendeki her şeyi bir plan, ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır. (II)Bu ölçü ve düzen, evrenin bazı bölümlerinde devam etmektedir. (III)Bu yaratılışta hiçbir dengesizlik görülmez. (IV)Dengenin bozulması insanların bilinçsiz davranışları yüzünden olmaktadır.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eksik veya yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şeyin belirli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Allah (c.c.), kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ölçü ve düzenin sonuçlarından birisi olamaz?
a) Evrendeki varlıkların uyumlu bir sistem oluşturması
b) Ekolojik düzende her canlının bir görevinin olması
c) Gök cisimlerinin bağlı bulundukları sistem içinde hareket etmesi
d) Güneş sistemindeki gezegenlerin serbest yörüngelerde hareket etmesi4. Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu uyumu kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tesadüf kavramının evrendeki uyum ile doğrudan bir ilişkisi vardır.
b) Ölçü, düzen ve uyum kavramları birbiriyle doğrudan ilişkilidir.
c) İnsanlar doğal düzeni tahrip etmektedirler.
d) Allah her şeyi bir uyum içinde yaratmıştır.5. Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneş’in ve Ay’ın Dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki ............
Yukarıdaki paragrafı en kapsamlı tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. O'nun merhameti geniştir.
b) Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.
c) Allah gezegenleri ve yıldızları, aralarında belirli bir mesafe olacak şekilde yaratmıştır.
d) Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.6.
» "Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)
» "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet)
» "Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz..." (Zuhruf suresi, 11. ayet)
Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah her şeyi görür ve işitir.
b) Allah'ın iradesi sınırsızdır.
c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
d) Allah yağmuru bir rahmet olarak yağdırır.7.
I- Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi.
II- Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması.
III- Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.
Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle yakından ilgilidir?
a) İnsanın İradesi ve Kader
b) Evrendeki Ölçü ve Düzen
c) Yardımlaşmanın Önemi
d) Emek ve Rızık8. "Dünya, Güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her 25 kilometrede doğru bir çizgiden ancak 2.8 mm ayrılır. Dünya’nın çizdiği bu yörünge kıl payı şaşmaz. Çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile büyük felaketler doğururdu. Sapma 2,8 mm yerine 2.5 mm olsaydı, yörünge çok geniş olurdu ve hepimiz donardık. Sapma 3,1 mm olsaydı, hepimiz kavrularak ölürdük."
Paragrafta verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?
a) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi bir ölçüye göredir.
b) Dünya, Güneş’in etrafında dönerken 25 km/s bir hıza ulaşır.
c) Dünya Güneş’e yaklaşırsa hepimiz donarak ölürüz.
d) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi tesadüfi bir olaydır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı