Amelî - Fıkhî Mezhepler

Fıkhi mezhepler İslam'ın ibadetler ve sosyal hayattaki uygulamalar ile ilgili konularında görüş bildirmişlerdir.  www.huseyinarasli.com

Hanefîlik: İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. İmam-ı Azam nakil ile akıl ve hadis ile re'y (görüş) arasında dengeli bir yol benimsemiştir. Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve Ebu Yusuf da bu mezhebin yaygınlaşmasında büyük katkı sağlamışlardır. İmam-ı Azam'ın en meşhur eseri "Fıkhul Ekber"dir. Hanefi mezhebi uygulaması en kolay ve en yaygın mezheptir. Müslümanların çoğu bu mezhebe göre amel ederler. En çok da Asya Müslümanları ve Türkler arasında yaygındır. Dayandığı kaynaklar: Kur'an, sünnet, icma, kıyas.  www.huseyinarasli.com


Malikîlik: Büyük hadis ve fıkıh bilgini Malik bin Enes hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına, örfüne diğer mezheplerden daha çok önem vermesidir. Çünkü Peygamberimiz 10 yıl burada yaşamış ve bu şehrin adetlerinden İslam'a aykırı olanları kaldırmış veya düzeltmiştir. Bir kısmına da dokunmamıştır. Maliki mezhebi daha çok Kuzey Afrika'da yaygındır.


Şafiilik: Muhammed bin İdris eş-Şafii hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. İmam-ı Şafii dönemin birçok ilim merkezini gezmiş, buralarda gözlemlerde bulunmuş, bazı ictihadlarını bulunduğu çevrenin şartlarına göre yeniden düzenlemiştir. Bu sebeple onun Bağdat dönemi ictihadlarına "eski görüşü", Mısır dönemi ictihadlarına da "yeni görüşü" denilmiştir. Bu mezhep ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Endonezya'da yaygındır. Dayandığı kaynaklar: Kur'an, sünnet, icma, kıyas.


Hanbelilik: Meşhur hadis ve fıkıh alimi Ahmed bin Hanbel hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. Hanbeli mezhebinde hadislere dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir. Çünkü bu mezhebin en önemli özelliği re'y (alimlerin görüşleri) ve kıyastan daha çok ayet, hadis ve sahabe sözü gibi nakli delillere dayanmasıdır. Günümüzde Hicaz bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'da yaygındır.  www.huseyinarasli.com


Caferilik: İmam Cafer-i Sadık hazretlerinin inanç, ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerine dayandığı belirtilen mezheptir. Caferiler dini konularda Kur'an ve sünnetin yanında masum kabul ettikleri on iki imamın sözlerini de delil olarak görürler. Caferilere İsna Aşeriyye veya İmamiyye de denilmektedir. Günümüzde İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelerde yaygındır.

10. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›