Din Kültürü 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. ................... Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.
Nas suresinde yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Min şerri mâ halâk
b) Min şerril vesvâsil hannâs
c) Minel cinneti vennas
d) Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd


2. Hz. İsa hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Roma civarında peygamberlik yapmıştır.
b) Annesinin adı Meryem'dir.
c) Allah'ın bir  mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir.
d) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.


3. Aşağıdaki kavramlar ve tanımlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Ahirette insanların Allah'ın huzurunda toplandıkları büyük alan → mahşer
b) İnsanın dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi terazi → kıyamet
c) İsrafil meleğinin sûra ikinci defa üflemesi sonucu insanların yeniden dirilmesi → ba's
d) İman edip iyi işler yapan Müslümanların ödüllendirilecekleri yer → cennet


4. Öldükten sonra dirilip Allah'a hesap vereceğine inanan ve bu bilinçle yaşayan bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Her işinde Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlar.
b) Kendi kişisel arzularını her şeyin üstünde tutar.
c) Kötü iş ve davranışlardan uzak durur.
d) Allah'ın emirlerine uygun yaşamaya çalışır.


5. "Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadisini kendisine ilke edinen bir Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) İbadetlerini aksatmaz.
b) Daima iyi ve güzel işler yapmak için çalışır.
c) Dünyalık arzularının esiri olmaya gayret eder.
d) Ahiret hayatı için hazırlık yapar.


6. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)


7. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) İhrama girmek
b) Tavaf etmek
c) Şeytan taşlamak
d) Vakfe yapmak


8. Hac ve umre ibadetini yerine getirirken başka zamanda yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışların belli bir süre için yasak olmasına ne ad verilir?
a) İhram
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Vakfe


9.
» Hicri aylardan Zilhicce ayında yapılır.
» Hem mal, hem de beden ile yapılır.
» İslam'ın şartlarından biridir.
» Mekke'de Arafat ve Kabe ziyaret edilir.
Yukarıda bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat
b) Sadaka
c) Hac
d) Oruç


10. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda yer alan mekan-ibadet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Mikat→ İhrama girme
b) Arafat → Vakfe
c) Mina → Tavaf
d) Safa ve Merve → Sa'y


11. Mescid-i Haram hangi kentte yer alır?
a) İstanbul
b) Medine
c) Mekke
d) Kudüs


12. Hac ibadetinde Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir?
a) Vakfe
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Şavt


13. Aşağıdakilerden hangisi Kabe'nin diğer adıdır?
a) Mescid-i Nebi
b) Mescid-i Aksa
c) Mikat
d) Beytullah


14. Aşağıdakilerden hangisinde hac ve umre ibadetlerinin dinî hükümleri doğru olarak verilmiştir?
a) Hac farz, Umre sünnettir.
b) Hac farz, Umre vacibtir.
c) Hac vacib, Umre sünnettir.
d) Hac ve Umre fazdır.


15. Hz. İsmail'in annesi Hacer annemizin, oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılması olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tavaf
b) Sa'y
c) İhram
d) Vakfe


16. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hac ibadeti, şartları uygun olan her Müslümana farzdır.
b) Hac ve Umre aynı anda yapılabilir.
c) Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
d) Hac, hem beden hem de mal ile yapılır.


17. Kabe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Arabistan'ın Medine şehrinde yer alır.
b) Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk mabettir.
c) Diğer adı Beytullah'tır.
d) Mescid-i Haram dairesi içinde yer alır.


18. Hac ibadeti aşağıdaki kişilerden hangisine farz değildir?
a) Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durumu olmayanlara
b) Sağlığı yerinde olanlara
c) Ekonomik durumu iyi olanlara
d) Yol güvenliği tehlikede olanlara


19. Aşağıdakilerden hangisi kişiye kurbanın vacib olmasının şartlarından değildir?
a) Akıllı olmak
b) Erkek olmak
c) Ergenlik çağında olmak
d) Zengin olmak


20. "Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır." (Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?
a) Fakirleri sevindirmek
b) Kardeşlik duygularını pekiştirmek
c) Yardımlaşma bilinci oluşturmak
d) Allah’ın emirlerini yerine getirmek

Hazırlayan: Hüseyin Araslı1-B 2-B 3-B 4-B 5-C 6-B 7-C 8-A 9-C 10-C 11-C 12-C 13-D 14-A 15-B 16-B 17-A 18-D 19-B 20-D