Din Kültürü 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Bir insanın ne zaman doğacağının Allah tarafından önceden planlanması kader, zamanı gelince o kişinin doğması kazadır.
Metinde verilen örneğe göre kaza ve kader kavramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kader belirli bir uyum ve düzen içinde planlanır.
b) Kaderi programlayan Allah'tır.
c) Kaza, önceden takdir edilen programa uygun bir şekilde gerçekleşir.
d) Kaza, kaderden önce meydana gelir.


2.
» Bazı hayvanların hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatması
» Hayvanların bir kısmının yumurtlama, bir kısmının da doğum yoluyla üremesi
» Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması
Yukarıda yer alan örnekler Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisiyle ilgilidir?
a) Biyolojik yasalar
b) Toplumsal yasalar
c) Fiziksel yasalar
d) Sosyal yasalar


3. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, Allah'ın kendisine verdiği sınırlı (cüz'î) iradeyi amacına uygun kullanmayarak yaptığı davranıştan sorumlu olmuştur?
a) Okul takımına girmek isteyen Alperen, her gün arkadaşlarından bir fazla antrenman yaparak emeline ulaştı.
b) Gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunu oynayan Samet, hiç hazırlık yapmadığı ve ertesi gün yapılacak olan matematik sınavı için sıra arkadaşının çalışkanlılığına ve yardımseverliğine güvenerek uykuya daldı.
c) Resim yarışmasına katılan Serdar, günlerce süren emeği ve titiz çalışması sonucu yaptığı portre çalışmasıyla dereceye girdi.
d) Sınava çok iyi hazırlanan Esma, tam sınav esnasında önündeki öğrencinin sürekli öksürmesi ve burnunu çekmesi nedeniyle bir türlü sorulara odaklanamadı ve sınavdan istediği puanı alamadı.


4. Allah insana diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. İnsan bu özellikleri sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir. Bu yüzden davranışlarından, yaptığı tercihlerden Allah'a karşı sorumludur. Ancak insanın hayatında tercih yapamadığı, müdahale edemediği durumlar da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnektir?
a) Mesleğimizin ne olacağı
b) İnancımızın ne olacağı
c) Ünvanımızın ne olacağı
d) Irkımızın ne olacağı


5. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine .......... denir. Ömrün bittiği zamana da .......... denir.
Tanımlardaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Ömür - Ecel
b) Ecel - Ömür
c) Ecel - Kıyamet
d) Ömür - İrade


6. İslam dinine göre kişi başarılı olmak istiyorsa önce elinden geleni yapmalı, sonra da işin sonucunun başarıyla tamamlanması için Allah'a güvenip dayanmalıdır. Yoksa çaba harcamadan, gayret göstermeden, üretmeden, çalışmadan başarı beklemek yanlıştır. Böyle davranan bir insan tevekkülü yanlış anlamış demektir.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
a) Sınavlarda zor sorular nasıl cevaplanmalıdır?
b) Tevekkülün sözlük anlamı nedir?
c) Başarıya ulaşmada duanın gücü nedir?
d) Gerçek tevekkül nasıl olmalıdır?


7. Mısır’ın idâresini elinde bulunduran ve firavun denilen krallar, kendilerine mezar olarak dağ gibi piramitler yaptırıyorlar ve bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlardı. Allahü Teâlâ'yı inkâr edip ilâhlık dâvâsında bulunuyorlardı. Bu zamanda falcılık, sihirbâzlık meslek hâline getirilmiş ve ülkenin her tarafında kâhinler, sihirbâzlar türemişti.
Paragrafta verilenlerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Mısır'ı yönetenlere "firavun" denilirdi.
b) Firavunlar kendilerini tanrı zannediyorlardı.
c) Eski Mısır'da sihirbazcılık çok popülerdi.
d) Eski Mısır'da ahiret hayatının var olduğuna inanılmazdı.


8. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisinde İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem vurgulanmaktadır?
a) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçınınız." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit!" Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Danışan asla pişman olmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)


9. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir.
b) Zekat hicretin 2. yılında farz kılınmıştır.
c) Zekat hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
d) Zekat Medine'de farz kılınmıştır.


10. Bir insanın yeme, içme, barınma vb gibi temel ihtiyaçlarının dışında yıllık kazancından elinde kalan 80 gram altın veya ona eş değer para miktarına ne denir?
a) Nisab miktarı
b) Para miktarı
c) Nasip miktarı
d) Altın miktarı


11. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/40 değildir?
a) Ticaret malları
b) Altın-gümüş
c) Koyun ve keçi
d) Toprak ürünleri


12. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/30'dur?
a) Sığır ve manda
b) Deve
c) Küçükbaş hayvan
d) Nakit para


13. Aşağıdakilerden hangisi zekatı sadakadan ayıran farklardan birisidir?
a) Belirli bir miktarının olması
b) Allah rızası için yapılması
c) Sevap kazandırması
d) Karşıdakini incitmeden verilmesi


14.
» İki kimsenin arasını bulup barıştırman sadakadır.
» Güzel söz sadakadır.
» Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır.
Yukarıda verilen hadis-i şerifler hangi sadaka türüne işaret etmektedir?
a) Fıtır sadakası
b) Maddi sadaka
c) Manevi sadaka
d) Sadaka-i cariye


15. Herkesin yararlanacağı hastane, okul, cami, çeşme gibi hayır kurumları yaptırmak, bunların yapımına katkıda bulunmak da bir sadakadır. Bu tür sadakaların sevabı, sadakayı yapan kişi vefat ettikten sonra da devam eder.
Yukarıda tanımı verilen sadaka türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fitre
b) Sadaka-i cariye
c) Maddi sadaka
d) Zekat


16. (I)Bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi-manevi her türlü yardıma ve iyiliğe sadaka denir. (II) Sadaka vermek farz bir ibadettir. (III) Sadaka vermek için zengin olma şartı yoktur. (IV)Sadaka maddi olarak verilebildiği gibi, manevi olarak da yerine getirilebilir.
Sadaka ibadetiyle ilgili yukarıdaki metinde yer alan kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


17. Şuayb aleyhisselam hangi şehir halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir?
a) Kudüs halkına
b) Şam bölgesine
c) Ninova halkına
d) Medyen ve Eyke halkına


18. Allahü teâlâ Medyen halkına, kendilerini doğru yola dâvet etmesi için Şuayb aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam onlara nasîhatlerde bulunup Allahü teâlâya şirk koşmamalarını ve yalnızca O’na ibâdet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık ve hîle yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi.
Bu metinde verilen bilgilere göre Medyen halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kendi elleriyle yaptıkları heykellere tapıyorlardı.
b) Allah'a şirk koşmuyorlar, putlardan uzak duruyorlardı.
c) Yaptıkları alışverişlerinde dürüst davranmıyorlardı.
d) Yabancılara ve güçsüzlere haksızlık yapıyorlardı.


19. Maun suresinin adını aldığı "Maun" sözcüğünün anlamı nedir?
a) yardım
b) hoşgörü
c) temiz olmak
d) oruç tutmak


20. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Velâ yehuddü alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. ..................................... Ellezîne hüm yürâûne ve yemneun elmâûn.
Maun suresindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ellezîne an salâtihim sâhûn
b) Ellezîne hüm salâtihim sâhûn
c) Ellezîne hüm an salâtihim
d) Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn

Hazırlayan: Hüseyin Araslı1-D 2-A 3-B 4-D 5-A 6-D 7-D 8-A 9-C 10-A 11-D 12-A 13-A 14-C 15-B 16-B 17-D 18-B 19-A 20-D