Din Kültürü 9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

2017-2018

1.
I- Ağzı ve burnu üç defa yıkamak
II- Kulakları temizlemek ve enseyi meshetmek
III- Euzü besmele çekip niyet etmek
IV- Başımızın dörtte birini meshetmek
V- Ayakları yıkamak
Abdestin alınış sırası ile ilgili olarak yukarıdaki bilgiler, şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) I-III-IV-V-II
b) III-IV-I-II-V
c) III-I-IV-II-V
d) III-I-II-IV-V
e) I-II-III-IV-V


2. Abdest ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Abdest, namaza hazırlık şartlarındandır
b) Abdest alırken bütün vücut yıkanır
c) Abdest alırken vücudun belirli yerleri usulüne göre yıkanır
d) Abdestin dört tane farzı vardır
e) Abdeste euzü besmele ve niyetle başlanır


3. Teyemmüm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Teyemmümde kollar ve yüz mesh edilir
b) Teyemmüm İslam'ın kolaylık dini olduğunu gösterir
c) Teyemmüm temiz toprak ile alınır
d) Su bulunduğu zaman teyemmüm geçersiz olur
e) Abdesti bozan durumlar teyemmümü bozmaz


4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Sakın lanete uğrayanlardan olmayınız." buyurunca sahabeler "Bunlar kimlerdir?" diye sordular. Peygamberimiz de "Herkesin gelip geçtiği yollara, gölgeliklere, su kenarlarına ve ağaçların altına abdest bozup kirletenlerdir." diye cevap verdi.
Peygamberimizin bu hadisinde hangi temizlik türünün önemi vurgulanmıştır?
a) Kalp temizliği
b) Çevre temizliği
c) Beden temizliği
d) Elbise temizliği
e) Manevi temizlik


5. İslam dininin doğmasından önce Arabistan'daki sosyal ortam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kadınlara ve kız çocuklarına değer veriliyordu.
b) Halkın bir kısmı göçebe olarak, bir kısmı ise yerleşik olarak yaşıyordu.
c) Arap kabileleri arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden sık sık savaşlar olurdu.
d) Haram aylarda ise (Muharrem, Receb, Zilkade, Zilhicce) savaşlara ara verilirdi.
e) Kadınlar mirastan pay alamıyorlardı.


6. Aşağıdakilerden hangisi, İslam dininin doğmasından önce Arap Yarımadasında yer alan dini inançlardan biri değildir?
a) Putperestlik
b) Hanif inancı
c) Yahudilik
d) Mecusilik
e) Budizm


7. Peygamber Efendimizin hayatını konu edinen bilim dalına ne ad verilir?
a) Siyer
b) Kelam
c) Tefsir
d) Hadis
e) Fıkıh


8. Peygamber Efendimizin adını dedesi ............... vermiş ve O'na ............... anlamında "Muhammed" ismini koymuştur.
Cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Abdülmuttalip - yetim çocuk
b) Abdülmuttalip - çok övülen
c) Vehb - çok övülen
d) Abdullah - yetim çocuk
e) Abdullah - çok övülen


9.  I- Altı yaşındayken annesi vefat etti
    II- Amcası Ebu Talip O'nu yanına aldı
   III- Süt annesi Halime'nin yanına verildi
   IV- sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip'in yanında kaldı
Peygamber Efendimizin hayatının çocukluk dönemiyle ilgili yukarıdaki bilgilerin doğru sıralaması, şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-III-IV-I
c) III-IV-I-II
d) I-III-IV-II
e) III-I-IV-II


10. Peygamber Efendimize Allahü Teala'dan ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?
a) Hira mağarasında 610 yılında
b) Sevr mağarasında 610 yılında
c) Hira mağarasında 622 yılında
d) Sevr mağarasında 622 yılında
e) Nur dağında 622 yılında


11. "Ey bürünüp sarınan! Kalk ve (insanları) uyar, sadece Rabb'ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket." (Müddessir suresi, 1.-5. ayetler)
Yukarıda yer alan Müddessir suresinin ilk ayetleri Peygamberimize ikinci vahiy olarak geldikten sonra Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi görevi başlamış oldu?
a) Ticaret görevi
b) Hicret görevi
c) Tebliğ görevi
d) Başkanlık görevi
e) Komutanlık görevi


12. Peygamber Efendimize ilk iman eden dört kişinin isimleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir-Ebu Talip-Abdülmuttalip-Hz. Ali
b) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Osman-Hz. Ali
c) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
d) Hz. Aişe-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd
e) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd


13. Peygamberliğin onuncu yılına "Hüzün yılı" adı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice'nin vefat etmesi
b) Peygamberimizin amcası Hamza ile eşi Hz. Hatice'nin vefat etmesi
c) Müslümanların Mekke'den göç etmek zorunda kalmaları
d) Hz. Hamza'nın şehit edilmesi
e) Peygamberimizin annesinin vefat etmesi


14. Peygamberliğin on birinci yılında Akabe'de Peygamberimize biat eden altı kişilik grup, hangi şehir halkındandır?
a) Mısır
b) Mekke
c) Taif
d) Yemen
e) Medine


15. Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medineliler'le yaptığı ve İslam dininin Medine'de hızla yayılmasını sağlayan görüşmelere ne ad verilir?
a) Veda Hutbesi
b) Medine Sözleşmesi
c) Hılful Fudul
d) Akabe Biatları
e) Bedir savaşı


16. Mekke'deki baskıların artması üzerine Peygamber Efendimiz kaç yılında ve hangi şehire hicret etmiştir?
a) 620 yılında Medine'ye
b) 622 yılında Medine'ye
c) 622 yılında Şam'a
d) 620 yılında Taif'e
e) 622 yılında Basra'ya


17. Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?
a) Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır.
b) Yesrib şehrinin adı "Medine" olarak değişmiştir.
c) Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
d) Hicret, Hz. Ömer zamanında hicrî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.
e) Kabe putlardan temizlenmiştir.


18. İslamiyet uğruna her şeylerini Mekke'de bırakarak Peygamberimizle birlikte Medine'ye göç (hicret) eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Vahiy katibi
d) Halife
e) Ehl-i beyt


19. Hicret, hangi halife zamanında hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Ömer
d) Hz. Osman
e) Hz. Muaviye


20. "Suffe" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde yer alan eğitim-öğretim odaları
b) Mekke'de yer alan bir okul
c) Peygamberimizin bizzat öğretmenlik yaptığı bir okul
d) İçinde kalanlardan bazılarının yabancı dil öğrendiği bir okul
e) Yoksul, yetim, kimsesiz kişilerin barındığı bir yer