Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-1

Din anlayışı nedir, mezheplerin farklı olmasının sebepleri nelerdir?
Kazanım 7.5.1.

1. "İnanç, imanın şartlarına inanmak" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fıkıh
b) İtikad
c) Mezhep
d) İctihad2. İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları sonucu ortaya çıkan akımlara ne ad verilir?
a) Müctehid
b) İctihad
c) Tasavvuf
d) Mezhep3. İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid4. Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir?
a) Müctehid
b) Müderris
c) Mutasavvıf
d) İctihad5. İslam dininin temel kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi
b) Kur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları
c) Kur'an-ı Kerim ve sünnet
d) Ansiklopediler ve hadisler6. Din ve din anlayışı (mezhep) arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Din vahye dayanır, mezhepler insanların görüşlerine dayanır.
b) Dinin hükümleri değişmez, mezheplerin hükümleri değişebilir.
c) Din bir tektir, mezhep birden fazla olabilir.
d) Din bölgeseldir, mezhep evrenseldir.7. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
b) Peygamber Efendimizin hayatta olması
c) İslam coğrafyasının genişlemesi
d) Farklı kültürlerden insanların Müslüman olması8. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?
a) İnsanların farklı yapıda olması
b) İslam'ın en temel kaynağının Kur'an olması
c) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
d) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olması9. Toplumsal değişim, İslam dininde mezheplerin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?
a) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
b) Bazı insanların araştırmacı, sorgulayıcı kişiliklerinin olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) İnsanların eğitim seviyelerinin birbirinden farklı olması10. İnsanların değişik yapısal özellikler taşıması, İslam dininde yorum biçimlerinin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?
a) Olaylar karşısında bazı insanların duygusal, bazı insanların mantıksal davranması
b) Her yörenin veya milletin kültürel özelliklerinin farklı olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) Toplumların coğrafî, ekonomik ve sosyal yapılarının farklı olması


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı