Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-1

DİN - MEZHEP - MEZHEP FARKLILIKLARI-1

1. "İnanç, imanın şartlarına inanmak" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fıkıh
b) İtikad
c) Mezhep
d) İctihad


2. İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları sonucu ortaya çıkan akımlara ne ad verilir?
a) Müctehid
b) İctihad
c) Tasavvuf
d) Mezhep


3. İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid


4. Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir?
a) Müctehid
b) Müderris
c) Mutasavvıf
d) İctihad


5. İslam dininin temel kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi
b) Kur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları
c) Kur'an-ı Kerim ve sünnet
d) Ansiklopediler ve hadisler
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI