Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-1

İslam Dininin Temel Kaynakları-1
Kazanım 8.5.1.

1. (I)İslam dininin en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. (II)Kur'an-ı Kerim Yüce Allah’ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla gönderdiği son ilahi kitaptır. (III)İlk olarak 610 yılının Muharrem ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. (IV)Peygamber Efendimizin 632 yılında vefatına kadar ayet ayet, sure sure indirilmiştir.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV



2. Kur'an-ı Kerim'de iman, ibadet, ahlak, kıssalar ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan "inanç" konularından değildir?
a) Namazın kılınışı
b) Allah inancı
c) Melek inancı
d) Kader ve kaza



3.
I. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize, cüzlere ayrılmış kısımlar halinde ve tek seferde indirilmiştir.
II. Kur’an, hem lafız hem de mana bakımından Allah’a aittir, Allah kelamıdır.
III. Kur’an, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiştir.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) I-II-III
b) Yalnız III
c) I-III
d) II-III



4. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İslam dininin temel kaynağıdır.
b) Kur'an kelimesi sözlükte "okumak, toplamak" anlamlarına gelir.
c) Kur'an'ın ilk ayetleri Mirac Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır.
d) Kur'an-ı Kerim'de iman, ibadet ve ahlak ile ilgili bilgiler yer alır.



5. Sünnetin bölümlerinden biridir. Peygamber Efendimizin görüp işittiği bir işi, sahabenin yaptığı olumlu davranışları onaylaması demektir.
Metinde, sünnetin hangi kısmı ile ilgili bilgi verilmiştir?
a) Kavli sünnet
b) Takriri sünnet
c) Fiili sünnet
d) Hadis



6. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde ve İslam dininin anlaşılmasında Peygamber Efendimizin sünnetinin çok büyük önemi vardır. Peygamberimizin uygulamaları ve açıklamaları Kur'an'da yer alan inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili hükümleri bize öğretir ve bunların önemini belirtir. Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini iyi kavramak için Peygamberimizi iyi anlamak, O'nun sünnetini iyi öğrenmek gerekir.
Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Sünnet, İslam'ın kaynaklarından biridir.
b) Sünnet, Kur'an'da yazılı olan hükümler bütünüdür.
c) Sünnet, Peygamberimizin uygulamaları ve açıklamalarıdır.
d) Sünnet, Kur'an'ı açıklayıcıdır.



7. Peygamber Efendimiz bazı uygulamaları ve ibadetleri sahabelerine bizzat kendisi yapıp göstermiştir. Örneğin “Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle haccedin, haccın görevlerini benden öğrenin.” diyerek hac ibadetindeki uygulamaları ashabına uygulamalı olarak öğretmiştir.
Metinde verilen bilgiler, sünnetin hangi kısmı ile ilgilidir?
a) Kavli sünnet
b) Fiili sünnet
c) Takriri sünnet
d) Sözlü sünnet



DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı