Din Kültürü 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir özelliği değildir?
a) İnsanlığa bir rahmet olması
b) İnsanlık için bir uyarıcı olması
c) Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı olması
d) Kendisine kitap verilen bir resul olması
e) İnsanüstü bir varlık olması


2. "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
"(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir
e) Müşrikler Hz. Muhammed'i (s.a.v.) öldürmeyi planlamışlardır


3. "De ki: Ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı (geleceği) bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A'raf suresi, 188. ayet)
Yukarıda yer alan ayet-i kerime mealinde Peygamberimiz ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?
a) Peygamberimiz insanlara ve hayvanlara asla zarar vermezdi
b) Peygamberimiz Allah'ın dilediğinden başka bir güce sahip değildi
c) Peygamberimiz geleceği bilmezdi
d) Peygamberimiz bir uyarıcıydı
e) Peygamberimiz inananlara Allah'ın vereceği mükafatı müjdeleyiciydi


4. Müslümanlar Kur'an'ın ayetlerini anlama ve yorumlamada bazen ihtilafa düşmüşler veya ayette anlatılmak istenen anlamı kavrayamamışlardır. Böyle durumlarda Peygamberimizin sünneti, ayetlerin içerisinde yer alan mesajları ve anlatılmak isteneni insanların öğrenmesinde en birinci kılavuz olmuştur. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı en iyi anlayan ve yaşayandır.
Paragrafta yer alan açıklamalar Peygamberimizin hangi yönünü belirtmektedir?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlığa bir rahmettir
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı açıklayıcıdır
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) güvenilirdir
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) günah işlemekten uzaktır
e) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur


5. Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Tarih
e) Edebiyat


6. Kur'an'daki doğru bilgi kaynaklarından hangisi ilahî kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içerir?
a) Akıl
b) Gözlem
c) Duyular
d) Vahiy
e) Tarihî belgeler


7. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı okurken uyulması gereken davranışlardan değildir?
a) Kur'an okumaya "euzü-besmele" ile başlamak
b) Okunuş kurallarına (tecvid- mahrec) uygun bir şekilde okumak
c) Kur'an okurken ayaklarımızı uzatmak veya yatarak okumak
d) Güzel ve etkili bir ses ahengi ile okumak
e) Yüzünden okuyacaksak abdest alarak okumak


8. Kur'an-ı Kerim'in Arapça'dan başka bir dile kısa açıklamalarla tercüme edilmesine ne ad verilir?
a) Tefsir
b) Tecvid
c) Vahiy
d) Hadis
e) Meal


9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, Kur'an'ı doğru bir şekilde okuyup anlayan bir insandan beklenmez?
a) Dinin amaçlarını kavrar
b) Allah'ın emirlerine uyar
c) İyiliği emreder
d) Kötülüklere kayıtsız kalır
e) İnsanlığa faydalı işler yapar


10. Yüce Allah'ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği davranışlara ...................., Peygamber Efendimizin yaptığı ve yapılmasını bize de tavsiye ettiği davranışlara ise .................... denir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Farz-sünnet
b) Farz-mübah
c) Farz-vacip
d) Vacip-sünnet
e) Sünnet-mübah


11. Kur'an-ı Kerim'de her insan tarafından okunduğunda anlamı anlaşılabilecek ayetler vardır. Bunlara .................... ayetler denir. Bazı ayetler ise mecaz anlam taşır. Tefsire ve izaha ihtiyaç duyarlar. Bu tür ayetlere de .................... ayetler denir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Uzun-kısa
b) Muhkem-müteşabih
c) Muhkem-uzun
d) Anlamlı-müteşabih
e) Müteşabih-muhkem


12. Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Kelam
e) Müfessir


13. Bir insanın serbestçe kendi kendine hareket edebilmesi, karar verebilmesi, dilediğini seçebilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esaret
b) Başıboşluk
c) Özgürlük
d) Bilinçsizlik
e) Kölelik


14. Temel hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Temel hak ve özgürlükler bütün insanlar için geçerlidir
b) Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında din, dil, ırk ayrımı yapılmaz
c) Temel hak ve özgürlükler kişinin makamına, zenginliğine göre düzenlenmez
d) Temel hak ve özgürlükler başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden kullanılmalıdır
e) Temel hak ve özgürlükler bölgeseldir ve değişiklik arzedebilir


15. Hak ve özgürlüklerin en önemlisidir. Diğer temel hakların kullanımı, bireyin ancak bu hakka sahip olmasına bağlıdır. Sözü edilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşama hakkı
b) Eğitim hakkı
c) İbadet hakkı
d) İnanç özgürlüğü
e) Düşünce özgürlüğü


16. Peygamber Efendimiz anne babaların çocuklarına bırakacakları en güzel mirasın .................... olduğunu söylemiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa cümle doğru olarak tamamlanmış olur?
a) Para
b) Makam
c) Arsa
d) Asalet
e) Güzel ahlak


17. "Eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" (Yunus suresi, 99. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Dinde zorlama yoktur
b) İnanmak insanın özgür iradesine bırakılmıştır
c) Zor kullanılarak bir inanç benimsetilmez.
d) İnanmak gelenekseldir. Aileden öğrenildiği şekilde devam eder.
e) Herkesin inanç özgürlüğü vardır.


18. Yasal bir dayanağı olmadan hiç kimse bir başkasının telefonlarını dinleme, mektuplarını veya e-postalarını okuma, sırlarını araştırıp yayma, evine izinsiz girme, hayatına müdahale etme vb davranışlarda bulunamaz.
Paragrafta sözü edilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Yaşama hakkı
c) Özel yaşamın gizliliği hakkı
d) Araştırma özgürlüğü
e) İfade özgürlüğü


19. İslam dininde çalışmak, üretmek, emek harcamak çok değerlidir. Çalışan kişi de emeğinin karşılığını alma hakkına sahiptir. Bu hak geciktirilmeden verilmeli, insanlar mağdur edilmemelidir. Peygamber Efendimiz bu konuda "...................." buyurmuştur.
Paragrafta yer alan boşluğa aşağıdaki hadislerden hangisinin yazılması uygun olur?
a) Kadın-erkek herkese ilim öğrenmek farzdır. (Hz. Muhammed s.a.v.)
b) İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz.(Hz. Muhammed s.a.v.)
c) Müslüman; elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir. (Hz. Muhammed s.a.v.)
d) Hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakamaz. (Hz. Muhammed s.a.v.)
e) Hiç kimse kendi el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. (Hz. Muhammed s.a.v.)


20. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır
b) Hiç kimse başkalarının rahatı ve huzuru için kendi özgürlüğünü sınırlandıramaz
c) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir
d) Devletin egemenliği ve toplumsal asayişin korunması gibi durumlarda özgürlükler sınırlandırılabilir
e) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse yasal yollara başvurmalıdır