Din Kültürü 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması


2. "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
"(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir.
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir.
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir.
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir.


3. Bir adam Peygamber Efendimizin yanına geldi. O’nun karşısında durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): “Korkma rahat ol. Ben kral değilim. Ben ancak Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayın ana temasıdır?
a) Kureyş'in ileri gelenleri Peygamberimize çok güvenirlerdi.
b) İnsanlar Peygamberimizden çok korkarlardı.
c) Peygamberimiz alçak gönüllü bir insandı.
d) Peygamberimiz otoriter ve sert mizaçlı bir liderdi.


4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Peygamber Efendimizin insanî yönüne dikkat çekilmektedir?
a) "...O (Muhammed), Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Ahzab suresi, 40. ayet)
b) "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik." (Ahzab suresi, 45.-46. ayetler)
c) "...Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir." (Ra'd suresi, 40. ayet)
d) "(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)


5. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." Hz. Muhammed s.a.v.
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Hz. Muhammed s.a.v.
c) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz." Hz. Muhammed s.a.v
d) "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır." Hz. Muhammed s.a.v.


6. (I)Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. (II)Adalet, toplum düzeninin sağlanması için pek gerekli olmayan bir ahlaki değerdir.. (III)İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. (IV)Adaletin hâkim olduğu toplumlarda insanlar kendini huzurlu hisseder.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


7. "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Nisa suresi, 135. ayet)
Metinde yer alan Nisa suresi 135. ayetine göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Sonucu ne olursa olsun her zaman doğruları söylemeliyiz.
b) Malı, mülkü ve itibarı çok olanları kayırmamalıyız.
c) Adaleti yerine getirirken nefsimizin isteklerine uymalıyız.
d) Şahitliği Allah için yapmalıyız.


8. Peygamberimizi hayatı boyunca yalnız bırakmayan, hem malı hem de canıyla onu destekleyen, Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı olan ve kendisinden "kardeşim ve arkadaşım" diye bahsettiği mübarek sahabenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Osman
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Zeyd
d) Hz. Sa'd


9. İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması anlamına gelen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabır
b) Dürüstlük
c) Öz denetim
d) Yardımseverlik


10. Peygamber Efendimize "Muhammedül Emin" denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğayı ve çevreyi koruması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) savaşlardaki cesareti ve kahramanlığı
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bilgiye önem vermesi


11. Aşağıdaki hadislerin hangisinde, her ne olursa olsun daima doğru sözlü ve dürüst olmamız vurgulanmıştır?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın."
b) "Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin..."
c) "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz."
d) "Bir kimse Allah için yani samimi olarak tevazu gösterirse Allah onu yüceltir."


12. Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime tabi tutması gerekir. Öz denetime sahip bir kişi ...............
Yukarıdaki boşluk metinde verilen bilgiler ışığında seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) davranışlarını ve isteklerini kontrol eder.
b) Allah'ın sürekli kendisini görüp gözettiğinin farkında olur.
c) nerede nasıl davranması gerektiğini bilir.
d) nefsinin isteklerini Allah'ın isteklerinin önüne geçirmiş olur.


13. Hz. Salih (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hint kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.
b) Soyu Hz. Nuh'a (a.s.) dayanır.
c) Kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu.
d) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.


14. Bilinçli ve duyarlı insanların fakirlere, muhtaçlara ve kimsesizlere yardım etmeleri, hem yardım eden kişinin Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olur hem de toplumda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının gelişmesine katkı sağlar. Bu da toplumun huzurunu ve mutluluğunu beraberinde getirir. Zaten insan dünya aleminden ahiret alemine göçerken malıyla mülküyle değil, sevaplarıyla göçecektir. Allah'ın huzurunda mal zenginliğinin hiçbir faydası olmayacaktır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, paragrafta anlatılan konuyla ilişkilendirilemez?
a) Ne verirsen elinle, o da gelir seninle.
b) Birlikten kuvvet doğar.
c) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
d) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.


15. Mescid-i Haram hangi kentte yer alır?
a) İstanbul
b) Medine
c) Mekke
d) Kudüs


16. Allah yolunda ve din, vatan, namus gibi değerler uğrunda mücadele verip hayatını kaybeden Müslümanlara Allah katında verilen mertebe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şehit
b) Gazi
c) Âlim
d) Padişah


17.
Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak libasın giymiş gibi (Yunus Emre)
Yunus Emre'nin bu dizelerinde vurgulanan ahlaki davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yardımseverlik
b) Vatanseverlik
c) Alçak gönüllülük
d) Saygı


18. Hz. Salih'in bütün uyarılarınave tebliğ mücadelesine rağmen yine de isyanda ve taşkınlıkta devam eden, içlerinden çok az kişinin Allah'a imân ettiği Semud kavminin sonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Allah Semud kavmine yeni bir peygamber göndermiştir.
b) Semud kavmi sonradan pişman olmuş ve topluca Hz. Salih'in getirdiği dine inanmıştır.
c) Semud kavmi putperestliği bırakmış, Musevî inancını benimsemiştir.
d) Semud kavmi Allah'tan gelen şiddetli bir azapla helak olmuştur.


19.
I. Kul eûzü birabbil felak
II. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab
III. Ve min şerri hâsidin izâ hased
IV. Min şerri mâ halak
V. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad
Yukarıda ayetleri karışık olarak yer alan Felak suresinin doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
a) I-IV-II-V-III
b) I-IV-V-III-II
c) I-II-III-V-IV
d) I-IV-V-II-III


20. Hac ibadetinde Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir?
a) Vakfe
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Şavt

Hazırlayan: Hüseyin Araslı

1-D 2-B 3-C 4-D 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-A 11-C 12-D 13-A 14-C 15-C 16-A 17-A 18-D 19-A 20-C